၃၁။ clear as a day

"clear as a day" သည္ ထင္သာျမင္သာရွိသည္၊ သေဘာေပါက္နားလည္ရန္လြယ္ကူသည္ စသည့္အဓိပၸာယ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

 • e.g. The instructions were as clear as a day.


၃၂။ round the clock/ around the clock

"၂၄ နာရီလုံး" အလုပ္ လုပ္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။

 • eg. Fire crews were working round the clock to bring the huge blazes under control. 


၃၃။ like clockwork

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္းျဖစ္လာျပီး အစစအရာရာအဆင္ေျပပါက "like clockwork" ဟု သုံးပါသည္။

 • e.g. The ceremony went ahead like clockwork.


၃၄။ call it a day

အလုပ္တစုံတရာကို ပင္ပမ္းၾကီးစြာလုပ္ကိုင္ျပီးေနာက္ ရပ္နားေတာ့မည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျပီးေျပာဆိုေသာ စကားျဖစ္ပါသည္။

 • e.g. I'm getting a bit tired now - let's call it a day.


အခ်ိန္အခါကိုလိုက္၍ "call it a night" ဟူ၍လည္းသုံးေလ့ရွိပါသည္။ ညေနအေတာ္ေစာင္းေနျပီျဖစ္ပါက

 • eg. Tomorrow is going to be busy, so let's call it a night." 


၃၅။ don't give up the day job

ရွိရင္းစြဲ၊ အလုပ္ကိုသာဆက္လက္လုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ အျခားလုပ္ငန္းအသစ္တခုကို မကြၽမ္းက်င္ဘဲ မေျပာင္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေသာအခါမ်ိဳးတြင္သုံးေသာစကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

 • e.g. The supermodel-turned-actress is adequate as eye candy but shouldn't give up the day job just yet.


၃၆။ in broad daylight

ရာဇဝတ္၊ ပစ္မႈတစ္ခုကို ေန႕ခင္း၊ေန႕လယ္တြင္က်ဴးလြန္သြားပါက "အတင့္ရဲလိုက္တာ၊ ေန႕ခင္းေၾကာင္ေတာင္ၾကီး" ဟုေျပာဆိုသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။

 • e.g. The kidnap took place in broad daylight.


၃၇။ someone's days are numbered

"မၾကာခင္၊ ၾကမၼာငင္ေတာ့မယ္" ဟု ျမန္မာစကားတြင္သုံးႏွုန္းပုံႏွင့္တူပါသည္။

 • e.g. My days as director were numbered.


၃၈။ save for a rainy day

အေရးေပၚသုံးစြဲရန္ လိုအပ္လာပါက သုံးစြဲရန္ ေငြကိုစုေဆာင္းထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစကားတြင္လည္း "လိုခါရေစ၊သိုထားေလ" ဟူ၍ရွိပါသည္။

 • e.g. Luckily she had saved some money for a rainy day.


၃၉။ all hands on the deck

deck သည္သေဘၤာကုန္းပတ္ျဖစ္ပါသည္။
အေၾကာင္းအရာတခု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လူတိုင္းဝိုင္းဝန္း၍ တက္ညီလက္ညီက်ိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္အခါမ်ိဳးတြင္ တပ္လွန္းႏိႈးေဆာ္သည့္စကားမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

 • e.g. But I will admit that hosting such an event requires all hands on deck.


၄၀။ between the devil and the deep blue sea

လူတစ္ဦးတေယာက္သည္ ခက္ခဲဆိုးဝါးေသာအေျခအေနႏွစ္ခုႏွင့္ေတြ႕ၾကဳံေနရေသာအခါ၊ တခုခုကိုေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကပ္ေတြ႕ေနေသာအခါမ်ိဳးတြင္သုံးေသာစကားမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ "ဆုပ္စူး၊စား႐ူး" ဆိုသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။

 • e.g. If the law also states that people can come onto the premises and create a situation where it's not an orderly house then we're caught between the devil and the deep blue sea.

Collins Cobuild Idioms Dictionary စာအုပ္မွ ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Related Links:

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၁)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၂)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၃)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၄)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 874

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks
thank you

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service