၆၁။ familiarity breeds content/ contempt

တစုံတေယာက္ေသာသူႏွင့္ ခင္မင္လြန္းလာပါက လိုသည္ထက္ပို၍ ပမာမခန္႕ရွိလာပုံကို ဆိုပါသည္။ ျမန္မာစကားပံုျဖစ္သည့္ ေခြးကေလးအေရာဝင္ ပါးရက္နားရက္ျဖစ္လာသည္ ဆိုသည္ႏွင့္ ဆင္တူပါသည္။

  • e.g. Through carefully maintaining a less grand image, the Queen has become as familiar to her people as a member of their family - a familiarity that has bred content.


၆၂။ sit on the fence

ျမန္မာစကားသို႕တိုက္႐ိုက္ျပန္ဆိုပါက "ျခံစည္း႐ိုးခြေနသူ" ဟူ၍ မျပတ္မသားသူမ်ားကို ဆိုပါသည္။ ထိုစည္း႐ိုးခြေနသူမ်ားသည္ "သာကူး"အျဖစ္ သာသည္ဘက္သို႕ ပါသြားတတ္ပါသည္။

  • e.g. When Jane and Tom argue, it is best to sit on the fence and not make either of them angry.


၆၃. have a finger in every pie

အရာရာတြင္ ႏွံ႕စပ္သူကို "person having a finger in every pie" ဟုသုံးပါသည္။ တခါတရံတြင္ negative sense သို႕သက္ေရာက္သြားေသာအခါ "ပါေလရာပဲခူးဆား" ဟု သုံးသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။

  • e.g. You can't make a decision on any kind of funding without consulting him - he has a finger in every pie.


၆၄။ have green fingers

ျမန္မာစကားတြင္ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ "လက္ဆိပ္ေကာင္းသူ" ဟုဆိုျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

  • e.g. I was just admiring your beautiful plants, Helen. You must have a green thumb.


၆၅။ keep your fingers crossed/ cross your fingers

ျမန္မာစကားတြင္ အစစအရာရာ အဆင္ေျပေစရန္ "ဘုရားတ ေနရတယ္" ဟုသုံးသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။

  • e.g.I will be keeping my fingers crossed that everything goes well.


၆၆။ drink like a fish

ျမန္မာစကားတြင္ "ႂကြက္တြင္း" ဟု အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္သူကို ေခၚသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။

  • e.g. Jeff really drank like a fish at the party on Saturday.


၆၇။ a fish out of water

လူတဦးတေယာက္သည္ မိမိေနထိုင္ေနက်ေနရာမဟုတ္သည့္ အျခားတေနရာသို႕ေရာက္ရွိေနေသာအခါမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ "ေရလည္းတေတြ၊ ေျမလည္းတျခား" ဆိုသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။ "အသားမက်" ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

  • e.g. After living in Hong Kong for most of his life, Lee was a fish out of water in Los Angeles.


၆၈။ fit as a fiddle

က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သန္စြမ္းသူတစ္ဦးဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ဤအသုံးအႏွုန္းသည္ fiddler ဟု ေခၚသည့္ တေယာတီးသူတစ္ဦးသည္ ပြဲတစ္ခုတြင္ ညေနလုံးေပါက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ တီးႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးေကာင္းရန္လိုသည့္အတြက္ က်န္းမာသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအား "as fit as a fiddler" ဟု တင္စားေျပာဆိုရာမွ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာေသာအခါ "as fit as a fiddle" ဟု ေျပာင္းလဲေခၚဆိုေၾကာင္း ယူဆရပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ "သူက က်န္းမာေရးေကာင္းတာမွ ေဒါင္ေဒါင္ျမည္ပဲ" လို႕ ေျပာျခင္းသည္ "He is as fit as fiddle." ဟု ေျပာျခင္းႏွင့္ ညီပါသည္။

  • e.g. You may feel sick now, but after a few days of rest and plenty of liquids, you'll be fit as a fiddle.


၆၉။ food for thought

တစုံတခုေသာအေၾကာင္းအရာကို အေလးအနက္ဆင္ျခင္စဥ္းစားရသည့္အခါ "ဦးေႏွာက္အစာေကြၽးသည္" ဟုလည္းဆိုပါသည္။

  • e.g. Your essay has provided me with some interesting food for thought.


၇၀။ one foot in the grave

ျမန္မာစကားတြင္ "သခၤ်ဳိင္းကိုေျခတဖက္လွမ္းေနျပီ" ဟုသုံးသကဲ့သို႕ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ဦး အလြန္နာမက်န္းျဖစ္ေသာအခါ (သို႕) အလြန္အသက္ရလာသည့္အခါ သုံးစြဲၾကပါသည္။

  • e.g. Jane looks as though she has one foot in the grave.

Collins Cobuild Idioms Dictionary စာအုပ္မွ ကိုးကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။


Related Links:

Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၁)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၂)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၃)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၄)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၅)
Idioms by Daw Tin Nwai Win - အပိုင္း (၆)

 

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 775

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you very much for your precious lectures, Ma'am.
It will be more convenient for us if you give some examples for each lesson.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service