အ၀တ္အထည္ဆိုင္ရာ အီဒီယမ္မ်ား

စကားပံုႏွင့္ ဆို႐ိုးစကားမ်ား (Sayings and Proverbs)

Because ႏွင့္ Because of ကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စကားလုံး၊ စကားစုမ်ား

  • Because ႏွင့္ Because of ကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စကားလုံး၊ စကားစုမ်ား - အပိုင္း (၁) (Posted on 31 October 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/16-substitutes
  • Because ႏွင့္ Because of ကို အစားထိုးအသုံးျပဳႏိုင္သည့္ စကားလုံး၊ စကားစုမ်ား - အပိုင္း (၂) (Posted on 1 November 2013) - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/16-substitutes-2

ေန႔စဥ္သံုး အဂၤလိပ္စကားလံုးတြဲမ်ား

ေန႔စဥ္သံုးအီဒီယမ္မ်ားအပိုင္း

English Lessons - Phrases

“Heart ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အီဒီယမ္မ်ား

Phrases, their meanings and origins

ေ႐ွာင္ရမယ့္ စကားအသံုးအႏႈန္း ၅၀

ေထြရာလြယ္ရာ အဂၤလိပ္စာ

Money စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

Heart စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

Election ဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား

Views: 17477

Reply to This

Replies to This Discussion

All these posts are very useful to me.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service