စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ က်င္းပမည္

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲအေတြ႔အႀကံဳရရွိရန္ႏွင့္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္း ကို ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ စာေမးပြဲဌာနမွ ပူးေပါင္းျပီး IELTS စာေမးပြဲအား အခမဲ့ အစမ္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ IELTS Pre-test ေမးခြန္းမ်ားကို Cambridge ESOL Exams မွ ျပဳစုကာ ေျဖဆိုၿပီးေသာအခါတြင္လည္း ယူေကတြင္ အကဲျဖတ္ၿပီး အမွတ္စာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ ။ ၂၀၁၇ ေဖေဖါ္ဝါရီလ (၅) ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔)
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ အခ်ိန္ ။ ေန႔လည္ ၁:၃၀ နာရီ
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာ ။ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္ (၇၈ ကမ္းနားလမ္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕)


ေျဖဆိုရမည့္ component မွာ Academic Module မွ Reading ကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူ မည္သူမဆို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။


ေျဖဆိုမည့္သူသည္
(၁) IELTS စာေမးပြဲလံုးဝေျဖဆိုဖူးျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။
(၂) အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း အနည္းဆံုး Pre-intermediate level ရွိရမည္။
(၃) လက္ရွိ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည္႔တိုက္ အသင္းဝင္ ျဖစ္ရပါမည္။
(၄) IELTS စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရန္ ရည္ရြယ္ထားသူျဖစ္ရမည္။
(၅) စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပား ယူေဆာင္လာရမည္။


Pre-test စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးလိုပါက စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပားႏွင့္ ေျဖဆိုလိုသူကိုယ္တိုင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ရန္ကုန္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။


ေနရာအကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္ ဦးရာလူစံနစ္ျဖင့္ လက္ခံေပးပါသည္္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ေနရာသို႔ မွတ္ပံုတင္မူရင္း ယူေဆာင္လာရပါမည္။


မွတ္ခ်က္ ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ေန႔လည္ ၁ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေရာက္လာပါရန္။

Views: 32

Reply to This

Featured Discussions

© 2017   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service