၂ဝ၁၆ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IELTS Preparation Talk Presentation Powerpoint Slide ႏွင့္ အသံဖိုင္


IELTS ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္၂ဝ၁၆ ခုနစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာေမးပြဲဌာနမွ Exams Operations Manager ဦး Robert တင္ျမင့္မွ IELTS စာေမးပြဲတြင္ စစ္ေဆးမည့္ က႑ (၄) ခုျဖစ္ေသာ Reading၊ Writing၊ Listening၊ Speaking တို႔၏ စစ္ေဆးမည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေလ့လာပံုမ်ားကို ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေဟာေျပာပြဲသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ IELTS အား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Presentation Powerpoint Slide ႏွင့္ အသံဖိုင္ အားျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

Views: 910

Reply to This

© 2017   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service