ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မႏၲေလးတြင္ IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ က်င္းပမည္

IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေနသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲအေတြ႔အႀကံဳရရွိရန္ႏွင့္ မိမိ၏ အရည္အခ်င္း ကို ႀကိဳတင္အကဲျဖတ္ႏိုင္ရန္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ စာေမးပြဲဌာနမွ ပူးေပါင္းျပီး IELTS စာေမးပြဲအား အခမဲ့ အစမ္းေျဖဆိုႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ ။ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ (၁၉) ရက္ (ၾကာသပေတးေန႕)
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ အခ်ိန္ ။ နံနက္ ၉:၃၀ နာရီ
စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ ေနရာ ။ Hotel Marvel၊ ၇၈ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၃၀ ေထာင့္၊ မႏၲေလး။


ေျဖဆိုရမည့္ component မ်ားမွာ Academic Module မွ Reading ကို ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူ မည္သူမဆို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မႏၲေလး စာၾကည့္တိုက္တြင္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။


ေျဖဆိုမည့္သူသည္

(၁) IELTS စာေမးပြဲလံုးဝေျဖဆိုဖူးျခင္း မရွိသူျဖစ္ရမည္။
(၂) အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္း အနည္းဆံုး Pre-intermediate level ရွိရမည္။
(၃) IELTS စာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရန္ ရည္ရြယ္ထားသူျဖစ္ရမည္။
(၄) စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပား (သို႕) မွတ္ပံုတင္မူရင္း ယူေဆာင္လာရမည္။


Pre-test စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးလိုပါက စာၾကည့္တိုက္ အသင္းဝင္ကဒ္ျပား (သို႕) မွတ္ပံုတင္မူရင္း ႏွင့္ ေျဖဆိုလိုသူကိုယ္တိုင္ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မႏၲေလး စာၾကည့္တိုက္သို႔ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။


ေနရာအကန္႔အသတ္ရွိပါသျဖင့္ ဦးရာလူစံနစ္ျဖင့္ လက္ခံေပးပါသည္္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ေနရာသို႔ မွတ္ပံုတင္မူရင္း ယူေဆာင္လာရပါမည္။


မွတ္ခ်က္ ။ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ နံနက္ ၉ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေရာက္လာပါရန္။

Views: 206

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service