၂၀၁၇ မတ္လတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IELTS Prepartion Talk Presentation Powerpoint Slide ႏွင့္ အသံဖိုင္


IELTS ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ IELTS စာေမးပြဲတြင္ band score 8 ရ႐ွိထားေသာ ေဒါက္တာျဖိဳးေဝေသာင္းမွ စာေမးပြဲတြင္ စစ္ေဆးမည့္ က႑ (၄) ခုျဖစ္ေသာ Reading၊ Writing၊ Listening၊ Speaking တို႔၏ စစ္ေဆးမည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေလ့လာပံုမ်ားကို၂ဝ၁၇ ခုနစ္ မတ္လတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၌ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္း ေဟာေျပာပြဲသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ IELTS အား ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Presentation Powerpoint Slide ႏွင့္ အသံဖိုင္အား ျပန္လည္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ Presentation Powerpoint Slide ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Views: 1404

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you Dr. Phyo Wai Thaung and Myanmar Network Team for these valuable tips. It really helps.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service