၂ဝ၁၆ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ IELTS Preparation Talk ၏ Presentation Powerpoint

IELTS ေျဖဆိုရန္ ျပင္ဆင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ IELTS စာေမးပြဲတြင္ band score 8 ရ႐ွိထားေသာ ေဒါက္တာေစာမင္းထူး မွ စာေမးပြဲတြင္ စစ္ေဆးမည့္ က႑ (၄) ခုျဖစ္ေသာ Reading၊ Writing၊ Listening၊ Speaking တို႔၏ စစ္ေဆးမည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ေလ့လာပံုမ်ားကို၂ဝ၁၆ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၌ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ၄င္းေဟာေျပာပြဲသို႕ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ သူမ်ားအတြက္ Presentation Powerpoint Slide အားျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။ Presentation ဖိုင္အား ဤေနရာတြင္ download ရယူ၍ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Views: 403

Reply to This

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service