စီးပြားေရးဆိုင္ရာေ၀ါဟာရမ်ား တုိးတက္ေစမည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တာ၀န္ယူရေသာ စာေရးနည္းသင္တန္းတြင္သင္တန္းလာတက္သူမ်ားက သူတို႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သေဘာေပါက္နားလည္ ႏိုင္ေစရန္ သင့္ေတာ္မွန္ကန္ေသာ အသုံးမ်ားကို သံုးလိုသည္- ဟု ကၽြႏု္ပ္အား မၾကာခဏ ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ပထမ ဆံုးေပးေသာ အႀကံဥာဏ္ကေတာ့ - အဓိပၸါယ္ရႈပ္ေထြးေစၿပီး လူမ်ားပုံမွန္သုံးေလ့မရွိေသာအေသးစိတ္ကိုေအာက္တြင္ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ စကားလံုးမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။


သင့္စကားအသံုးအႏႈန္း တိုးတက္ေစရန္ ေဖာ္ျပပါ အႀကံျပဳခ်က္တို႔ကို အသံုးျပဳပါ။

၁။ စာဖတ္သူမ်ားအထင္ႀကီးေစရန္ ႀကီးက်ယ္ေသာစကားလံုးမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

Cognizant အစား ရိုးရွင္းေသာ aware, superfluous အစား extra ႏွင့္ inimitable အစား unique တို႔ကို သံုးပါ။ လို အပ္သည္ထက္ပို၍ နားလည္ရန္ခက္ခဲ့ေသာ စကားလံုးမ်ားကို သံုးေသာအခါ စာဖတ္သူကို ဆံုးရႈံးရပါသည္။ လူေတြက သင့္စာကို ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ဖတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေ၀ါဟာရ ၾကြယ္၀ရန္အတြက္ မဟုတ္ ဟူေသာ အခ်က္ကို မေမ့ပါႏွင့္။


၂။ အတိက်ဆံုးႏွင့္ အရိုးရွင္းဆံုးစကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

စကားလံုးေတြမွာ အနည္းငယ္စီကြဲျပားေသာ အဓိပၸါယ္ေတြရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္း ဆံုးေဖာ္ျပႏိုင္ေသာစကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ တိက်စြာအဓိပၸါယ္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ hot (ပူေသာ) ဟုေယဘုယ်စကားလုံးသုံးမည့္အစား warm (ေႏြးေသာ) (သို႔) scorching (ခ်စ္ခ်စ္ေတာက္ပူေသာ) (သို႔) fiery (မီးႏွင့္တူေသာ) စသည္ျဖင့္တိက်ေသာ စကားလုံးရွာေဖြ၍ ေျပာင္းေရးပါ။ ကၽြႏ္ုပ္အေရးအသားမ်ားတြင္ "great relationships" (အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ား) - ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳပါသည္။ သို႔ရာတြင္ "great" ၏ အဓိပၸါယ္က ဘာပါလဲ ? အေျခအေနကိုလိုက္၍ - supportive (အကူအညီရေစေသာ)၊ lasting (တာရွည္ၿမဲေသာ)၊ strong (ခိုင္မာေသာ) ဟု အဓိပၸါယ္ႏိုင္ပါသည္။ ၄င္းအဓိပၸါယ္အားလံုးက great ထက္ ပို၍တိက်ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ပို၍တိက်ေသာစကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္ဆိုလိုေသာ အဓိပၸါယ္ ပို၍နားလည္ေစရန္ ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္ကၽြႏု္ပ္ေရာ စာဖတ္သူေတြကိုပါ ကူညီရာေရာက္ပါသည္။


၃။ စာဖတ္သူမ်ား မၿငီးေငြ႕ရေစရန္ စကားလံုးမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္းေရြးခ်ယ္ပါ။

Excellent (အေကာင္းဆံုးေသာ) ကဲ့သို႔ေသာ adjective အသံုးမ်ားသြားၿပီဟု ထင္ပါက ၄င္းစကားလံုးကို သုံးထားသည့္အေျခအေနမ်ားကို ျပန္သုံးသပ္လိုက္ပါ။ ထို႕ေနာက္ outstanding (ထူးခၽြန္သာ)၊ first-rate (ပထမတန္းစား)ႏွင့္ superb (ထိပ္တန္း)ကဲ့သို႔ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးပါ။ သင့္ ကြန္ျပဴတာမွ Thesaurs ေ၀ါဟာရပေဒသာက်မ္းသည္ သင့္ေတာ္ေသာ သံတူေၾကာင္းကြဲ စကားလံုးမ်ား ရွာႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္ (၁)ကိုေတာ့ မေမ့ပါႏွင့္။

သို႔ေသာ္လည္း တစ္စံုတစ္ရာကို အမည္တပ္ရန္ noun တစ္ခုအားအသံုးျပဳသည့္အခါ ၄င္းအမည္ကို တသမတ္တည္း အသံုးျပဳ သြားပါ။ သို႕မွသာ သင့္စာဖတ္ပရိတ္သတ္က သင္သည္ တစ္ခုတည္းေသာအရာအေၾကာင္း ေျပာေနသည္ကို သိမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တူညီေသာ တစ္ခုတည္းေသာအရာကို ရည္ၫႊန္းေနေၾကာင္း မထင္ရွားပါက အသံုးျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။


၄။ စကားလံုးမ်ား၏ ပထမအကၡရာတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕ထားေသာစကားလံုးမ်ား (acronyms) ႏွင့္ အတိုေကာက္စကား လံုးပံုစံမ်ား (abbreviations) တို႔ကို ၄င္းတို႔၏ စကားလံုးအရွည္မ်ားျဖင့္ တြဲသံုးပါ။

သင့္စာဖတ္ပရိတ္သတ္တခ်ဳိ႕က ROW သည္ “right of way” ကိုလည္းေကာင္း၊ ETA သည္ “estimated time of arrival “ ကိုလည္းေကာင္းႏွင့္ NWT သည္ “Northwest Territories” ကိုလည္းေကာင္း ကိုယ္စားျပဳ ထားေၾကာင္း သိမည္မဟုတ္ပါ။ စာဖတ္သူတခ်ဳိ႕၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈျခင္းထက္ စာဖတ္သူအားလံုး ႏွင့္ ထိေရာက္စြာဆက္ဆံႏိုင္ရန္ acronyms ႏွင့္ abbreviations တို႔ကို ၄င္းတုိ႔၏စာလံုးအရွည္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲ သံုးျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ပါသည္။


၅။ ဆိုလိုရင္းကို ၀ိုးတိုး၀ါးတားျဖစ္ေစေသာ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနေသာ လက္သံုးစကားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ပါ။

မၾကာေသးမီက သင္တန္းသူတစ္ဦးက သူမသည္ “thinking outside the box” (အျမင္ မတူတဲ့ရႈေထာင့္မွ စဥ္းစားျခင္း) ျဖင့္ ပို၍ တီထြင္ဆန္းသစ္စြာ ေရးသားလိုေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ သူမ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္အႀကံျပဳခ်က္ကေတာ့ “outside the box” ကဲ့သို႔ေသာ clichés ေတြ အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္လည္း ေရးသားျပီးစာကို “botton line”, “proof is in the pudding” ႏွင့္ “when all is said and done” ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးလြန္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ေရြးထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ အစအဆံုး ဖတ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ clichés သံုးခုရဲ႕ သေဘာတရား ကို ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းကို စဥ္းစားလို႔ ရပါသလား။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီမွာ သင္အသံုးျပဳထား ေသာ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး “botton line” ၏ အဓိပၸါယ္သည္ ‘in summary” (အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္) “net cost” (အသားတင္ကုန္က်စရိတ္)၊ “the current status” (မ်က္ေမွာက္အေျခအေန)ဟု အဓိပၸါယ္ရႏိုင္သကဲ့သို႔ အျခားအဓိပၸါယ္တစ္ခုခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။


၆။ ဗန္းစကားကို ေရွာင္ပါ။

တစ္ခ်ဳိ႕ေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ေျပာရတာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါသည္။ ဥပမာ relax အစား chillax ေျပာရတာမ်ဳိးပါ။ တျခားေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ားသလည္းလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး စကားေျပာ (casual conversation) ရာတြင္ အသံုးမ်ားပါသည္။ ဥပမာ - “I’m sorry” (သို႔) “I made a mistake” တုိ႔အစား “my bad” ကဲ့သို႔ အသံုးျပဳျခင္း။ သို႔ေသာ္ ဤအသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေရးအသားအမ်ားစုတြင္ အလုပ္မျဖစ္ပါ။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတုိ႔သည္ တခ်ဳိ႕ေသာစာဖတ္သူမ်ားအား ရႈပ္ေထြးေစၿပီး အေရးအသားကိုလည္း အရပ္သံုး ဆန္လြန္းေစပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္းက ေခတ္ဆန္လြန္းေနေသာ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါက အဘိဓါန္မ်ားက ဗန္းစကား ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ စကားလံုးမ်ားကို ေရွာင္ပါ။

၇။ ခက္ခဲေသာ ႏွစ္လံုးတြဲ၊ သံုးလံုးတြဲစကားလံုးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။

စာဖတ္သူမ်ားကို စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈအမွားေၾကာင့္ အာရံုမပ်က္ေစရေအာင္ - insure - ensure – assure – appraise – apprise, amount – number, can – may, fewer – less ႏွင့္ discrete – discreet ကဲ့သို႔ေသာ ေရာေထြးေစသည့္ ႏွစ္လံုးတဲြ - သံုးလံုးတဲြ စကားလံုးမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါ။ သင့္ grammar ႏွင့္ spelling checker က သင္ မမွန္မကန္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စကားလံုးကို အလံစိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို စိတ္ခ်မႈရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထိုစကားလံုးတဲြမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေနပါေစ။ The Chicago Manual of Style ႏွင့္ The Gregg Reference Manual ကဲ့သို႔ေသာ style လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားသည္ ထိုသို႔ ေရာေထြးေစေသာ စကားလံုးမ်ားကို စာရင္းျပဳထားၿပီး ရွင္းျပထားပါသည္။

၈။ သင့္ကုမၸဏီတြင္းရွိ စကားေျပာေကာင္းသူမ်ားထံမွ ေလ့လာပါ။

ထိုသူမ်ား အသံုးျပဳေသာ ထိေရာက္သည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အတုယူပါ။ သို႔ေသာ္ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မၾကာခဏ ျမင္ေနၾကားေနရေသာ္လည္း နားမလည္ႏိုင္သည့္ "value chain" ႏွင့္ "mission critical" ကဲ့သို႔ေသာ ဗန္းစကားမ်ားကို လက္မခံပါႏွင့္။ သင့္ကုမၸဏီတြင္ စံျပအျဖစ္ထားႏိုင္ေသာ ႏႈတ္ေရးေကာင္းသူမ်ား မရွိပါက အေရာင္းရဆံုး စီးပြားေရးစာအုပ္တစ္အုပ္ကို ေကာက္ယူလိုက္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စာအုပ္မ်ားကို တိက်ၿပီး ျပတ္သားေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားပါ၀င္ေသာ တိုၿပီး အားေကာင္းေသာ ၀ါက်မ်ားျဖင့္ ေရးသားေလ့ရွိပါသည္။


ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အျပင္ ၀ါက်မ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုၿပီး တိုေသာ (သို႔) ရွည္လ်ားမႈအလယ္အလတ္ခန္႕ရွိေသာ ၀ါက်မ်ားကို ေရးပါ။ တိုတိုျပတ္ျပတ္၀ါက်မ်ားသည္ သင္ႏွင့္ သင့္စာဖတ္သူတို႔ ၀ါက်ေတြၾကားထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လြယ္ကူစြာ နားလည္ႏိုင္သည့္အျပင္ တိုေသာ ၀ါက်မ်ားသည္ ၾသဇာျပည့္ၿပီး စိတ္ခ်ရပါသည္။

ယခုေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက သင္ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႔ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ သင့္အေနျဖင့္ ခမ္းနားၿပီး အထင္ႀကီးစရာေကာင္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို သင္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ယူလိုပါက Online ေပၚတြင္ ေ၀ါဟာရ တည္ေဆာက္ရန္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ "perspicacious" ႏွင့္ "salutary"ကဲ့သို႔ ႐ႈပ္ေထြးေသာ စကားလံုးမ်ားသည္ သင့္အားေအာင္ျမင္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ရရွိႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုိးရွင္းၿပီးတိက်ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။


Justenglish.me မွ Lynn Gaertner-Johnston ၏ Tips to Improve Your Business Vocabulary ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1347

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service