အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ ဘယ္လုိေပးမလဲ.....(improving your writing skill)

အားလုံးမဂၤလာပါ....

အေၾကာင္းျပခ်က္ဘယ္လုိ ေပးမလဲဆုိတာကုိ ခဏတာေလ့လာလုိက္ၾကရေအာင္.....

အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးဖုိ႔ as, because, seeing that, seeing as, since တုိ႔နဲ႔စတဲ့ clause မ်ားကုိသုံးတယ္။

      As it was getting late, I decided I should go home.
     We must be near the beach because I can hear the waves.
     Since he was going to be living in Sweden for some time, he thought       

     he should read something about the country.
     We could go and visit Sue seeing that we have to drive past her house 

     anyway.

Because ကုိ sentence အစမွာသုံးႏူိင္တယ္။

        Because everything looked different, I had no idea where to go.

Spoken English မွာ because ကုိသုံးေလ့ရွိၿပီး so ကုိလည္း အလားတူသုံးႏူိင္တယ္။

        Because my mother’s arrived, I won’t be able to meet you.
       (because က reason ကုိေျပာတယ္)
       My mother’s arrived, so I won’t be able to meet you.
       (so က result ကုိေျပာတယ္)

because နဲ႔အလားတူအဓိပၸါယ္ရွိတဲ့အခါ since ဟာ rather formal ျဖစ္ၿပီး academic writing မွာ အသုံးမ်ားတယ္။ conversation မွာ အသုံးနည္းတယ္။
        

     I had to go outside because I was feeling awful.
     (since ကုိ informal context မွာ မသုံးသေလာက္နည္းတယ္)
    The results of this analysis can be easily compared to future observations  

     since satellite coverage will remain continuous.
     (ဒီလုိ formal context မ်ဳိးမွာ since ကုိအသုံးမ်ားတယ္)

Informal English မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ seeing that/as နဲ႔ေဖာ္ျပေလ့ရွိတယ္။

     Ken just had to apologize seeing that/as he knew he’d made a mistake.

Formal/Literary English မွာ for, in that နဲ႔ inasmuch as တုိ႔ကုိ အေၾကာင္းျပခ်က္ကိုေဖာ္ျပဖုိ႔သုံးေလ့ရွိတယ္။ inasmuch as ကုိ အသုံးနည္းတယ္။ for ကုိ formal context မွာ because အစားသုံးႏူိင္တယ္။
in that နဲ႔ inasmuch as ကေတာ့ ေျပာၿပီးသားအေၾကာင္းအရာကုိ ပုိမိုရွင္းလင္းေအာင္ အေသးစိတ္အေၾကာင္းျပေျပာဆုိဖုိ႔ သုံးေလ့ရွိတယ္။

         The film is unusual in that it features only four actors. (or...In that...)
          Clara and I have quite an easy life, inasmuch as neither of us has to 

          work too hard but we earn quite a lot of money. (or...Inasmuch as...)
          We must begin planning now, for the future may bring unexpected  

          changes. (not...For the future....)

noun/noun phrase သုံးၿပီး အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိေျပာလုိတဲ့အခါ because of, due to, owing to တုိ႔ကုိသုံးတယ္။

             We were delayed because of an accident.
             She was unable to run owing to/ due to a leg injury.
             We have less money to spend owing to/ due to budget cuts.

because ကုိ noun/noun phrase နဲ႔ မသုံးႏူိင္ဘူး။

              We were delayed because there was an accident.

owing to ကုိ be ရဲ႕ေနာက္ကပ္လ်က္မွာ သုံးေလ့မရွိဘူး။
            

           The company’s success is due to the new director. (not...is owing to...)

သုိ႔ေသာ္ be + degree adverb (e.g. entirely, largely, mainly, partly) ေနာက္မွာေတာ့ owing to ကုိ
သုံးႏူိင္တယ္။

         The low election turnout was partly due to/owing to the bad weather.

It was due to/ owing to...that ကုိလည္းအေၾကာင္းျပခ်က္ေပးဖုိ႔သုံးႏူိင္တယ္။

         It was owing to his encouragement that she applied for the job.

For/With + noun-phrase ပုံစံကုိလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးဖုိ႔သုံးႏူိင္တယ္။
For ဟာ ဒီေနရာမွာ as a result of အဓိပၸါယ္ရွိတယ္။
         

         She was looking all the better for her stay in hospital.

With ကလည္း ဒီေနရာမွာ as a result of there being လုိ႔အဓိပၸါယ္ရတယ္။

        With so many people ill,I’ve decided to cancel the meeting.

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ား ကံေကာင္းပါေစ....

                                                                   ဥကၠာ (Mr.Thinker)

Views: 528

Reply to This

Replies to This Discussion

hello bro okkar ,

it's really nice article .

I love to read your article .

Thanks my bro . 

Thanks dear brother,

I'm really happy to hear that it's useful for you!

Nice!!

I like this post

Thank you so much brother, hope another idea!!!

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service