စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ ဖန္တီးျခင္း (၂) (improving your writing skill)

စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေဘာင္တစ္ခုအတြင္းမွာရွိတဲ့ စိတ္ကူးအယူဆတစ္ခု သုိ႔မဟုတ္

အဆုိျပဳခ်က္တစ္ခုနဲ႔စတင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ၿပီး ရွင္းလင္းခ်က္ေပးတာ၊ အေသးစိတ္သ႐ုပ္ေဖာ္တာ၊ သုိ႔မဟုတ္ရင္ ဥပမာ၊ သက္ေသအေထာက္ထားေတြနဲ႔ ခုိင္မာေအာင္လုပ္တာတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ဒီလုိစာပုိဒ္ကုိ အက်ယ္ခ်ဲ႕ေရးသားရာမွာ တစ္ပုိဒ္လုံးရဲ႕အဓိကဆုိလုိခ်က္နဲ႔မသက္ဆုိင္တဲ့ စာေၾကာင္းေတြပါ၀င္လာတဲ့အခါ စာပုိဒ္ဟာ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားေတာ့တာပါဘဲ။ဒီလုိစာေၾကာင္းေတြဟာ မဆီီေလ်ာ္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္လက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မူလဦးတည္ခ်က္မွ လြဲေခ်ာ္ေစေသာ စာေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္ ပါတယ္။ ေအာက္မွာ ဥပမာစာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ကုိေလ့လာၾကည့္ပါ။ ဒီစာပုိဒ္မွာ မဆီေလ်ာ္တဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္လက္အခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေနပါတယ္။

When I was growing up, one of the places I enjoyed most was the cherry tree in the back yard. Behind the yard was an alley and then more houses. Every summer when the cherries began to ripen, I used to spend hours high in the tree, picking and eating the sweet, sun-warmed cherries. My mother always worried about my falling out of the tree, but I never did. But I had some competition for the cherries — flocks of birds that enjoyed them as much as I did and would perch all over the tree, devouring the fruit whenever I wasn't there. I used to wonder why the grown-ups never ate any of the cherries; but actually when the birds and I had finished, there weren't many left.

   

ဒီစာပုိဒ္အတြင္းမွာ စာေၾကာင္းတုိင္းဟာ cherry tree နဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတာခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါေပမဲ့ ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ရင္ စာပုိဒ္ ရဲ႕အဓိကအေၾကာင္းရာက enjoyment of cherry tree ျဖစ္လုိ႔ စာပုိဒ္ကုိ အေသးစိတ္သ႐ုပ္ေဖာ္ရာမွာမွင္အနီေရာင္နဲ႔ျပထားတဲ့ စာေၾကာင္း

ႏွစ္ေၾကာင္းဟာ မသက္ဆုိင္ဘဲျဖစ္ေနပါတယ္။ စာပုိဒ္အတြက္ေတာ့ မဆီေလ်ာ္တဲ့

အပုိစာေၾကာင္းေတြျဖစ္သြားပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဦးတည္ခ်က္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိဘဲေျပာင္းလဲသြားတတ္တဲ့ စာပုိဒ္မ်ဳိး ကုိေလ့ လာၾကည့္ပါဦး

1It is a fact that capital punishment is not a deterrent to crime. 2Statistics show that in states with capital punishment, murder rates are the same or almost the same as in states without capital punishment. 3It is also true that it is more expensive to put a person on death row than in life imprisonment because of the costs of maximum security. 4Unfortunately, capital punishment has been used unjustly. 5Statistics show that every execution is of a man and that nine out of ten are black. 6So prejudice shows right through.

ဒီစာပုိဒ္မွာလည္း စာေၾကာင္းအားလုံးဟာ capital punishment နဲ႔သက္ဆုိင္တာခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါ ေပမဲ့ ဒီစာပုိဒ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ဟာ ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္တုိင္ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ စာပုိဒ္ဟာ စစခ်င္း

ရွင္းလင္းတဲ့အဆုိျပဳခ်က္တစ္ခုနဲ႔စတင္ထားပါတယ္။ ''ေသဒဏ္စီရင္အျပစ္ေပးျခင္းဟာ ရာဇ၀တ္

မႈေတြကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ မွန္ကန္တဲ့အခ်က္လက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္"

ဒုတိယစာေၾကာင္းကေတာ့ ဒီအဆုိျပဳခ်က္ကုိ သက္ေသျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တတိယစာ

ေၾကာင္းကုိေရာက္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ ေသဒဏ္စီရင္အျပစ္ေပးျခင္းနဲ႔ ရာဇ၀တ္မႈေလ်ာ့နည္း

ေစျခင္းအေၾကာင္းရာကေန ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ဆီသုိ႔ ဦးတည္ခ်က္

ေျပာင္းသြားပါတယ္။ တစ္ခါ ေလးေၾကာင္းေျမာက္ကုိ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ တရားမွ်တျခင္း

အေၾကာင္းေရာက္သြားျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္စာေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းကလဲအလားတူပါဘဲ။

ပထမစာေၾကာင္းက ဦးတည္ခဲ့တဲ့ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းနဲ႔ ရာဇ၀တ္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္းအေၾကာင္း

ဦးတည္ခ်က္ကေန လုံး၀ကုိေသြဖယ္သြားပါေတာ့တယ္...။

ေအာက္ပါစာပိုဒ္ကေတာ့ အထက္က အလားတူအေၾကာင္းရာကုိဘဲ ပုိမုိ စနစ္က်ၿပီး ဦးတည္ခ်က္

တစ္ခုရဲ႕ေအာက္မွာ အေသးစိတ္အခ်က္လက္မ်ား၊ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ားနဲ႔စုစည္းထားတဲ့

ေကာင္းမြန္ထိေရာက္တဲ့ ဥပမာစာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

1The punishment of criminals has always been a problem for society. 2Citizens have had to decide whether offenders such as first-degree murderers should be killed in a gas chamber, imprisoned for life, or rehabilitated and given a second chance in society. 3Many citizens argue that serious criminals should be executed. 4They believe that killing criminals will set an example for others and also rid society of a cumbersome burden. 5Other citizens say that no one has the right to take a life and that capital punishment is not a deterrent to crime. 6They believe that society as well as the criminal is responsible for the crimes and that killing the criminal does not solve the problems of either society or the criminal.

ပထမစာေၾကာင္းမွာ စာပုိဒ္ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း

ျပႆနာကုိေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒုတိယစာေၾကာင္းမွာေတာ့ အဆုိး၀ါးဆုံးျပစ္မႈမ်ားကုိက်ဴးလြန္

သူမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိတင္ျပထားပါတယ္။ တတိယစာေၾကာင္းကေတာ့လူအမ်ား

စုရဲ႕အျမင္ကုိတင္ျပထားၿပီး ေနာက္စာေၾကာင္းမွာ၎အျမင္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိ

ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ငါးေၾကာင္းေျမာက္မွာေတာ့ ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ကုိေဖာ္ျပထားၿပီးေနာက္

ဆုံးစာေၾကာင္းကေတာ့ ၎အျမင္နဲ႔ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီစာပုိဒ္

ဟာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းရဲ႕ေအာက္မွာ စနစ္တက်စုစည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ စာေၾကာင္း

ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားပါတယ္။

အေပၚမွာ ဥပမာအျဖစ္တင္ျပခဲ့တဲ့ စာပုိဒ္ သုံးပုိဒ္စလုံးဟာ ဦးေဆာင္၀ါက်လုိ႔ေခၚတြင္တဲ့ စာပုိဒ္

တစ္ပုိဒ္ရဲ႕အဓိကဆုိလုိရင္းကုိေဖာ္ျပတဲ့ ၀ါက်တစ္ေၾကာင္းစီနဲ႔စတင္ထားၾကပါတယ္။ စာပုိဒ္

တစ္ပုိဒ္ရဲ႕ဦးေဆာင္၀ါက်မွာ တစ္ပုိဒ္လုံးကုိအႏွစ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အဆုိျပဳခ်က္သုိ႔မဟုတ္ အယူဆတစ္

ခုပါ၀င္ေလ့ရွိပါတယ္။ စာပုိဒ္ရဲ႕က်န္ရွိေနတဲ့၀ါက်မ်ားကေတာ့ ဒီ ဦးေဆာင္၀ါက် ရဲ႕ဆုိလုိခ်က္ကုိ

အေသးစိတ္ရွင္းလင္းျခင္း၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ျခင္း၊ ဥပမာ၊ သက္ေသအေထာက္ထားမ်ားျဖင့္ခုိင္မာေစ

ျခင္းျဖင့္ စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ကုိ ဖန္တီးထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဦးေဆာင္၀ါက် topic sentence ဟာ

စာပုိဒ္ရဲ႕ပထဆုံးစာေၾကာင္းျဖစ္ေလ့ရွိေပမဲ့ စာပုိဒ္အကူးအေျပာင္းကုိဆက္စပ္ေပးေသာစာ

ေၾကာင္းရဲ႕ေနာက္မွာရွိႏူိင္သလုိ တစ္ခါတစ္ရံ စာပုိဒ္ေနာက္ဆုံးမွာလည္းရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္၀ါက် ဟာ စာပုိဒ္ကုိစုစည္းေပးတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းမဟုတ္သလုိ စာပုိဒ္တုိင္း

မွာလည္း ဦးေဆာင္၀ါက်မပါ ပါဘူး။ ဥပမာ သ႐ုပ္ေဖာ္စာပုိဒ္၊ ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာစာပုိဒ္မ်ားနဲ႔

စမ္းသပ္မႈျဖစ္စဥ္တစ္ခု တစ္ဆင့္ခ်င္းျပဳလုပ္ေၾကာင္းအေသးစိတ္ေဖာ္ျပတဲ့စာပုိဒ္မ်ားမွာ ဦး

ေဆာင္၀ါက်ပါေလ့မရွိပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးေဆာင္၀ါက်ဟာ အယူအဆတစ္ခု အေတြးအျမင္

တစ္ခုနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အေျခအတင္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးတင္ျပတဲ့ သုိ႔မဟုတ္ အေသးစိတ္ခြဲျခမ္းေ၀ဖန္မႈ

ကုိေဖာ္ျပတဲ့စာပုိဒ္မ်ားမွာ အလြန္အက်ဳိးျဖစ္ေစတဲ့ ၀ါက်ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဦးတည္ခ်က္

တစ္ရပ္ကုိ ေသြဖယ္မသြားေအာင္ ဦးေဆာင္၀ါက်ကထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ပါတယ္။

စာပိုဒ္တစ္ပုိဒ္နဲ႔တစ္ပုိဒ္ဆက္စပ္မႈယူၿပီး ဦးေဆာင္၀ါက်နဲ႔စာပုိဒ္ကုိထိန္းေက်ာင္းသြားပုံကုိေအာက္

မွာဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ Rachel Carson ရဲ႕ Silent Spring ကစာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ျဖစ္ပါ

တယ္။

Soon after the spraying had ended there were unmistakable signs that all was not well. Within two days dead and dying fish, including many young salmon, were found along the banks of the stream. Brook trout also appeared among the dead fish, and along the roads and in the woods birds were dying. All the life of the stream was stilled. Before the spraying there had been a rich assortment of the water life that forms the food of salmon and trout — caddis fly larvae, living in loosely fitting protective cases of leaves, stems or gravel cemented together with saliva, stonefly nymphs clinging to rocks in the swirling currents, and the wormlike larvae of blackflies edging the stones under riffles or where the stream spills over steeply slanting rocks. But now the stream insects were dead, killed by DDT, and there was nothing for a young salmon to eat.

Rachel Carson, Silent Spring

ဦးေဆာင္၀ါက်ရဲ႕ ပထမပုိင္းျဖစ္တဲ့ Soon after the spraying had ended ဆုိတာ၀ါက်ပုိင္း

ဟာေရွ႕စာပုိဒ္ရဲ႕ အဆက္စပ္ယူလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ topic sentence အမ်ားစုမွာ ဒီလုိ ေရွ႕စာပုိဒ္ကုိ ျပန္လည္ဆက္စပ္မႈယူတဲ့၀ါက်ပုိင္းေတြနဲ႔စတင္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ 

ေနာက္အပုိင္းျဖစ္တဲ့ there were unmistakable signs that all was not well ကေတာ့ စာပုိဒ္ရဲ႕ဆက္လက္ေဖာ္ျပမဲ့အပုိင္းကုိ ဦးတည္ေပးလုိက္တဲ့ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္...။ က်န္ရွိတဲ့ စာေၾကာင္းမ်ားကေတာ့ ဦးေဆာင္၀ါက်ကုိ အေသးစိတ္ ထပ္မံသ႐ုပ္ေဖာ္တဲ့အခ်က္ လက္မ်ား သာျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာမဟာ ေနာက္ပုိင္းမွာ All the life of the stream was stilled.

ဆုိတဲ့ ၀ါက်နဲ႔လည္း သူမရဲ႕ ဦးေဆာင္၀ါက်က ထိန္းေက်ာင္းတဲ့အေၾကာင္းရာကုိ ပုိမုိပုိလြန္ေစ

ျပန္ပါတယ္။ အလြန္လွပေသသပ္တဲ့ စာပုိဒ္တစ္ပုိဒ္ျဖစ္ပါတယ္။

...ဒီေန႔ေတာ့ဒီေလာက္နဲ႔ရပ္နားထားပါဦးမည္......

အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူမ်ားကံေကာင္းပါေစ

                                                                             ဥကၠာ( Mr.Thinker)

Views: 427

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you Ko Oakkar :)

Thanks, dear brother!!

^_^

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service