ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားသည္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားသည္ ေဒသအလိုက္ အသံထြက္ပံု(dialects)အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တည္ရွိေနၿပီးေတာ့ ၄င္းသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳလို႕ရႏိုင္မဲ့ အဆင့္သို႔ ဦးတည္ေရြ႕လ်ားေနပါတယ္။ တိုင္းျပည္အသီးသီးမွာရွိတဲ့ ကဲြျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈေတြေၾကာင့္ ဒီအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိ မရွိဆိုတာကေတာ့ စဥ္းစားတုန္းပဲရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားကို ကမၻာသံုး အဂၤလိပ္စကား (Global English) သို႔မဟုတ္ အဆင့္မီ အဂၤလိပ္စကား (Standard English) လို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ တျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အဂၤလိပ္စကားဟာလည္း ရာစုႏွစ္မ်ား အတြင္း တစ္စတစ္စနဲ႔ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပါတယ္။ အေနာက္ဥေရာပ(Western Europe)က စတင္ေပါက္ဖြားခဲ့တာျဖစ္ေပမဲ့ ဒီဘာသာစကားဟာ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ထဲမွာေတာ့ အလယ္ေခတ္အဂၤလိပ္စကား (Middle English) ေခတ္သစ္ အဂၤလိပ္ (Modern English)ႏွင့္ ေရွးေခတ္အဂၤလိပ္စကား (Early English)တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ အလယ္ေခတ္ကုန္ခါ နီးအခ်ိန္ေလာက္မွာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ (Great Britrain)ဟာ အလြန္အင္အားႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ၄င္း၏ လႊမ္းမိုးမႈဟာကမၻအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ႔ပါတယ္။ဒီလႊမ္းမိုးမႈ မ်ားစုဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေၾကာင္႔ျဖစ္ခဲ႔ေပမဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို ေနရာအႏွံ႔သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ (၁၉)ရာစုႏွင့္ (၂၀)ရာစုတို႔တြင္ ယူႏိုက္တက္စတိတ္(စ) (United States)ရဲ႕ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ထြန္းကားလာျခင္းကလည္း အဂၤလိပ္စကားကို တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ ေျပာဆိုျခင္း(Adopt)ခံရဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အခုအခါမွာေတာ့ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာၾကၿပီး ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာတဲ့ ဆရာမ်ားကို အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကား ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရသလဲ

၂၁ ရာစုမွာ ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ အေရးႀကီးရသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီထဲမွာမွ အေရးအႀကီးဆံုး အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုေတြနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ႔အတြက္ေၾကာင္႔ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ မတူညီၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးစံနစ္မ်ားဟာ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္လာၿပီး ပိုမိုနီးစပ္လာျခင္း (Globalization)ႏွင့္ ကုမၸဏီ အျပင္ဘက္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား ရွာေဖြျခင္း (Outsourcing)တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အင္အားအႀကီးဆံုး ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြဟာ ဂရိတ္ၿဗိတိန္ (Great Britain)ႏွင့္ ယူႏိုက္တက္စတိတ္(စ) (United States) ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္မ်ား၌ အေျခစိုက္ထားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ားမွ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္သူမ်ားကို အမ်ားႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ အိႏၵိယကဲ့သို႔ေသာ တိုင္း ျပည္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါ၀င္တဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး အမ်ားအျပား ေတြဟာ ဒီႏိုင္ငံကို Outsourcing လုပ္ဖို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္လည္း အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို ေရြးခ်ယ္ေျပာဆိုမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ဟာလည္း ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ၅၀၀ အတြက္ မ်က္စိက်ေလာက္တဲ့ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။

အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ရွိ လူအမ်ားစုဟာ အဂၤလိပ္စကားကိုသာ သင္ယူႏိုင္မယ္ဆိုရရင္ အက်ိဳး အျမတ္မ်ားမဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဒီဘာသာစကားဟာ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးလာခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူႏိုက္တက္စတိတ္(စ)(United States)မွာေနတဲ့ လူအမ်ားဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာကို တတ္တယ္ဆိုၿပီး အေရးမထားဘဲ ေနၾကေပမဲ့ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြကေတာ့ အဂၤလိပ္စကားကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ အလုပ္အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိထားၾကပါတယ္။ အိႏၵိယနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္တို႕အျပင္ အာဖရိကမွာရွိတဲ့ လူအမ်ားအျပားဟာလည္း အဂၤလိပ္စကားကို သင္ယူေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု နဲ႔ ဖဲြ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ တျခားကုမၸဏီေတြ ကေတာ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ေလ်ာ႔နည္းမဲ႔ အာဖရိက(Africa)နဲ႔ ေတာင္အေမရိကား(South America)တို႔အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္လာၾကေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားကို သင္ယူသူေတြအတြက္ ကေတာ႔ အေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားကို သင္ယူျခင္းျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ရရွိႏိုင္မဲ့ ၀င္ေငြပမာဏဟာ အကန္႔အသတ္မရွိပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ စီပီေအ(CPA)အျဖစ္၊ ပ႐ိုဂရမ္မာအျဖစ္၊ (Programmer)၊ ဗိသုကာအျဖစ္၊ အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ သို႔မဟုတ္ ပန္းခ်ီဆရာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္မဲ႔အလုပ္အကိုင္စာရင္းကေတာ့ အဆံုးမရွိပါဘူး။ ကုမၸဏီေတြဟာ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္သူေတြကို မဆိုင္းမတြ ငွားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘာေၾကာင္႔လဲဆိုေတာ႔ ဆက္သြယ္ေရးအဟန္႔အတား နည္းေစတဲ႔အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယမွာေနထိုင္တဲ့ အဂၤလိပ္စကားေကာင္းေကာင္းေျပာတတ္သူေတြ ဟာ အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္တဲ့ သူတို႔နဲ႔ အဆင့္တူတဲ့ သူေတြထက္ ၀င္ေငြ ၅၀% ပို၍ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို သိၾကတဲ့အတိုင္းပါပဲ သင့္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စကားကို သင္သင့္သလား၊ မသင္သင့္ဘူးလားဆိုတာ ေမးေနစရာေတာင္ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ၄င္းကို တတ္ေျမာက္သြား တာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အလုပ္ေစ်းကြက္ထဲမွာ သင္ဟာ ပိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

Globalization ဟာ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲေစတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းကို လူအမ်ားက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကေပမဲ့ သင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၄င္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျပာင္း အလဲအတြက္ သင့္အေနနဲ႔ မျပင္ဆင္ထားဘူးဆိုရင္ ေနာက္မွာ က်န္ရစ္ခဲ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ Globalization ကို သင့္အေနနဲ႔ လက္ခံသည္ျဖစ္ေစ၊ လက္မခံသည္ျဖစ္ေစ ၄င္းအတြက္ မျပင္ဆင္ထားႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒုကၡနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာပဲေနေန၊ ဒါမွမဟုတ္ယူႏိုက္တက္စတိတ္(စ) (United States) မွာပဲေနေနအဂၤလိပ္စကားကိုခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ထားျခင္းသည္သင့္ကိုသင္ႏွင့္တန္းတူရြယ္တူမ်ားထံမွ သီးျခားခဲြထုတ္ေပးမွာျဖစ္တဲ႔အျပင္ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ အခြင့္အလမ္းေတြကိုလည္း ပိုမိုမ်ားျပားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။


ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားသည္ (၂၁)ရာစုတြင္ ေရွ႕ေရွာက္ပို၍ အေရးႀကီးလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ထားရတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးထက္ပိုတတ္ထားျခင္းဟာ ေကာင္းေပမဲ့လည္း ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားကိုေတာ့ျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္ဖို႔လိုပါတယ္။ အေျခခံ အဂၤလိပ္စကားတတ္ထား႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ေ၀ါဟာရကို အမ်ားႀကီးတိုးခ်ဲ႕ရမွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္စကားကို လြယ္လြယ္ကူကူ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ နဲ႔မႊတ္ေနေအာင္ေျပာႏိုင္၊ ၿပီး ေခ်ာေနေအာင္ေရးႏိုင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားကို မေတာက္တေခါက္ေျပာႏိုင္ျခင္းက အဆင့္ျမင့္အဂၤလိပ္စကားက ဖြင့္ေပးႏိုင္တဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစ မ်ိဳးကို ဖြင့္ေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာသံုး အဂၤလိပ္စကားကို သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Views: 4258

Reply to This

Replies to This Discussion

hi
hello
thank you.
bye bye

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service