အလုပ္ရွာေနသူမ်ားအတြက္ Job Readiness Trianing အခမဲ့ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Job Readiness Training for the Youth
------------------------------


CVT Alumni မွ လူငယ္မ်ား ဦးစီးျပီး Job Readiness Trianing - လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ရာတြင္ ေလ့လာ လုိက္နာသင့္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား နွင့္ ကုိယ္ေရကုိယ္ေသြး ျမွင့္တင့္ျခင္းကုိ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းကုိ အခမဲ့ ၅ ပတ္ၾကာဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ျပီး ၊ မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏုိင္သူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားေစလုိပါသည္။
သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနရာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။
Center for Vocational Training
အမွတ္ (၄၂)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းရံုး၊ ေျခာက္လႊာ၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း - ၀၉ ၉၆၃၁၄၉၆၄၉၊ ၀၉ ၄၄၀၂၂၃၃၆၆၊
Email – publicrelationscvt@gmail.com,
Website – www.cvt-myanmar.com

Views: 305

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service