စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - အစည္းအေ၀းက်င္းပၿခင္း (အပိုင္း ၁)

Key Business Meeting Phrases - Conducting a Meeting
 

The following phrases are used to conduct a meeting. These phrases are useful if you are called on to conduct a meeting. (ေအာက္ေဖာ္ျပပါစကားစုတို႔သည္ အစည္းအေ၀းတစ္ခု က်င္းပသည့္အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ သင့္အား အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုလာသည့္အခါတြင္ ဒီစကားစုေတြဟာ အသံုး၀င္ပါလိမ့္မည္။)


Opening (အဖြင့္)

Good morning/afternoon, everyone.

(အားလံုးပဲ ေကာင္းေသာ နံနက္ခင္း/ ေန႔လည္ခင္းပါ ခင္ဗ်ာ/ရွင္)

If we are all here, let’s get started/ start the meeting/ start.

(လူအားလံုးစံုၾကၿပီဆိုရင္ အစည္းအေ၀း စလိုက္ၾကပါစို႔)


Welcoming and introducing (ၾကိဳဆိုျခင္းႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း)

Please join me in welcoming (name of participant).

((အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ၏အမည္) ကို ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ အတူ ၾကိဳဆိုေပးၾကပါခင္ဗ်ာ)

We’re pleased to welcome (name of participant).

((အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ၏အမည္) ကို ၀မ္းေျမာက္စြာႏွင့္ ၾကိဳဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)

I’d like to extend a warm welcome to (name of participant).

((အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ၏အမည္) ကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ၾကိဳဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ)

It’s a pleasure to welcome (name of participant).

((အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ၏အမည္)ကို ၾကိဳဆိုခြင့္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္ခင္ဗ်ာ)

I’d like to introduce (name of participant).

((အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူ၏အမည္) ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္)


Stating the Principal Objectives (အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္း)

We’re here today to…

(ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ဒီေနရာကို ေရာက္ရွိလာရတာကေတာ့ … … အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္)

I’d like to make sure that we…

(ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ … … ဆိုတာကို ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါတယ္)

Our main aim today is to…

(ဒီေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ … … ရန္ျဖစ္ပါတယ္)

I’ve called this meeting in order to…

(ကြ်န္ေတာ္ ဒီအစည္းအေ၀းကို … … အတြက္ ေခၚလုိက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္)


Giving apologies for someone who is absent (အစည္းအေ၀းတက္ရန္ ပ်က္ကြက္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ ေတာင္းပန္ျခင္း)

I’m afraid… (name of participant) can’t be with us today. She is in…

(စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႕ပဲ (ပ်က္ကြက္သူ၏အမည္) ဟာ ဒီေန႔ေတာ့ အစည္းအေ၀းကို မတက္ေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ သူမဟာ … )

Unfortunately, (name of participant)… will not be with us today because he…

(၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ပဲ (ပ်က္ကြက္သူ၏အမည္) ဟာ ဒီေန႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ မရွိႏိုင္ပါဘူး)

I have received apologies from absence from (name of participant), who is in (place).

 ((ေနရာ၏အမည္) မွာေရာက္ေနတဲ့ (ပ်က္ကြက္သူ၏အမည္) ဆီက ပ်က္ကြက္တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္စာကို ရထားပါတယ္)


စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေ၀းဆိုင္ရာ အဓိကက်ေသာ စကားစုမ်ား - (အပိုင္း ၂)

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic


Views: 2440

Reply to This

Replies to This Discussion

thank

ေက်းဇူးကမၻာပါ...

Thank you very much for sharing this page

Thanks

Special thanks.

Thanks

very good.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။။အလြန္အက်ိဳးထူးပါတယ္

ႊThanks

thanks for your sharing.

Thanks a lot !!!

ႊMany advantages for me.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service