ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ “လက္ခတ္သံ” ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာျပပြဲ က်င္းပမည္

သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, Embassy of Switzerland တို႔မွ စီစဥ္က်င္းပေသာ “လက္ခတ္သံ” ျပပြဲကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ (အဂၤါေန႔) မွ ၁၀ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) အထိ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၄း၃၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


“လက္ခတ္သံ” ျပပြဲ သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ၌ လန္ဒန္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ “On the Line: New perspectives on craft in Southeast Asia exhibition in London” ျပပြဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ Royal College of Art (UK) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံသုေတသီတို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ ေဒသဆိုင္ရာရက္ကန္းထည္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ လက္မႈပညာရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းတို႔ ပါဝင္ခဲ့ေသာ လန္ဒန္ျပပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။


“လက္ခတ္သံ” ျပပြဲ၏ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ဆန္းဖလားဝါး လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ အထည္အလိပ္ဒီဇိုင္းပညာရွင္ ေဒၚျဖဴအိသိမ္းမွ တာဝန္ယူတင္ဆက္ထားၿပီး ျမန္မာ့ ရိုးရာရက္ကန္းထည္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အျဖစ္ ထင္ရွားေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးရက္ကန္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံသစ္မ်ား ေဆြးေႏြးရွာေဖြၾကရန္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ရိုးရာရက္ကန္းထည္က႑၏ ေရရွည္တည့္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျဖမ်ားရွာေဖြၾကရန္ ရည္ရြယ္ ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ဤျပပြဲသည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, the Embassy of Switzerland တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ “လက္ခတ္သံ” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ သံုးႏွစ္တာ ျမန္မာ့ရိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာစီမံခ်က္ကို စတင္မိတ္ဆက္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။


“လက္ခတ္သံ” ျပပြဲကို အမ်ားျပည္သူသို႔ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ (အဂၤါေန႔) မွ ၁၀ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) အထိ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ညေန ၄း၃၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပပြဲ၏ ပထမ ႏွစ္ရက္တြင္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။


ပထမေန႔ - ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ (အဂၤါေန႔)

  • နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - ျပပြဲ ဖြင့္လွစ္ျခင္း အခမ္းအနား (ဖိတ္ၾကားထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ အဖြင့္မိတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ) ၏ လက္မႈႏွင့္ဒီဇိုင္းအႀကံေပး ပညာရွင္ Ms. Sali Sasaki မွ Keynote Speech ေျပာၾကားျခင္း)
  • ေန႔လည္ ၁ နာရီ - "ျမန္မာ့အထည္အလိပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာဝိေသသမ်ား" ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ


ဒုတိယေန႔ - ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

  • နံနက္ ၉း၃၀ နာရီ - "အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း" ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ
  • ေန႔လည္ ၁ နာရီ - "ရိုးရာအထည္အလိပ္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အသစ္မ်ား" ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ


** ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဖိတ္ၾကားထားေသာ ခ်ည္ထည္ဒီဇိုင္းပညာရွင္မ်ား၊ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Views: 362

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service