မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ LCCI Series 3 2012 Certificate မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ျပီ

၂၀၁၂ခုႏွစ္ဇြန္လတြင္ေျဖဆိုထားေသာ LCCI Series 3 2012 Level 2,3 စာေမးပြဲ Certificate မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္ပါျပီ။

ကိုယ္တိုင္ထုတ္ယူမည္႕သူမ်ား အေနျဖင္႔ မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ exam slip မူရင္း ပါရွိရမည္ျဖစ္ျပီး ကိုယ္စားထုတ္ယူလိုပါက exam slip မူရင္းႏွင္႔ ထုတ္ယူမည္႔သူ၏ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း ပါရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မႏၱေလးျမိဳ႕ ျဗိိိတိသွ်ေကာင္စီ

တိုက္အမွတ္ ၆/၇၊ SY ဝင္း၊ လမ္း ၃၀ (၇၇ ႏွင့္ ၇၈ လမ္းၾကား)၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

တယ္လီဖုန္းအမွတ္ ၀၁၁ ၂၀၃ ၁၁၄ လိုင္းခြဲ ၈၀၂

Views: 100

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service