LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL


Fred ႏွင့္ သူ၏ညီမ Sara တို႕သည္ ယူေကရွိ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံ အလည္ေရာက္လာပါသည္။ အပတ္စဥ္ သူတို႕ႏွင့္အတူ အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာၾကပါစို႕။  HEATHROW - ဟိသ႐ိုးေလဆိပ္


ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။


Fred and Sara arrive at Heathrow Airport in London. They are waiting in the queue at passport control.

Fred ႏွင့္ Sara တို႕ လန္ဒန္ျမိဳ႕  ဟိသ႐ိုးေလဆိပ္ကိုေရာက္လာပါျပီ။ သူတို႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြစစ္ေဆးခံဖို႕ တန္းစီျပီးေစာင့္ေနပါတယ္။

 

Fred: Is this the right queue?
Fred: ဒီတန္းက ဟုတ္ေရာဟုတ္ရဲ့လား?

Sara: Yes, look – it says ‘non-EU passports’
Sara: ဟုတ္ပါတယ္ - ၾကည့္ပါလား - 'အီးယူ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ မဟုတ္သူမ်ား' လို႕ေရးထားတယ္။

Fred: Oh right. It’s very busy, isn’t it?
Fred: ဪ - ဟုတ္သားပဲ။ လူအရမ္းမ်ားတယ္ေနာ္။ဟုတ္တယ္ဟုတ္?

Sara: Yes! Oh, it’s our turn.
Sara: ဟုတ္တယ္ - ေဟာ - အခုငါတို႕အလွည့္ေရာက္ျပီ။

Immigration officer: One at a time, please.
လဝကအရာရွိ: ေက်းဇူးျပဳျပီး တစ္ေယာက္ခ်င္းလာေပးပါ။

Fred: Here’s my passport.
Fred: ေဟာဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္ရဲ့  ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ပါ။

Immigration officer: What is the purpose of your visit?
လဝကအရာရွိ: ဘာအတြက္ လာတာပါလဲ။

Fred: We’re visiting family here in London.
Fred: လန္ဒန္က ေဆြမ်ိဳးေတြဆီကိုအလည္အပါတ္ပါ။

Immigration officer: What are their names?
လဝကအရာရွိ: သူတို႕နာမည္ေတြဘယ္လိုေခၚပါသလဲ?

Fred: Michael and Carol Cornell
Fred: Michael နဲ႕ Carol Cornell ပါ။

Immigration officer: Who are you travelling with?
လဝကအရာရွိ: ဘယ္သူနဲ႕တူတူလာတာပါလဲ?

Fred: My sister, Sara.
Fred: ကြၽန္ေတာ့ညီမ Sara နဲ႕ပါ။

Immigration officer: And how long are you staying?
လဝကအရာရွိ: ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမွာပါလဲ?

Fred: Three months.
Fred: သံုးလပါ။

Immigration officer: Thank you. Next!
လဝကအရာရွိ: ေက်းဇူးပါပဲ။ ေနာက္တစ္ေယာက္ လာႏိုင္ျပီ!


ဤစကားေျပာအား နားရည္ဝသြားေစရန္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ေျပာဆို ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။READING EXERCISE


HEATHROW AIRPORT

Heathrow is 12 miles from the centre of London. The airport opened in 1946. Until 1955, there were no terminal buildings. There were large tents for people to wait inside for their flights. Now it is the biggest airport in the UK and one of the busiest airports in the world. It has got five terminals and is used by 89 different airlines. Aeroplanes from Heathrow Airport fly to 176 places in 90 countries. The most popular destination is New York.

Departures

People leaving the UK go to the check-in desks to get their boarding pass and givethe airline their bags. Then they go through passport control and security. Their bags are checked for forbidden items. In the departure hall, there are many shops and restaurants.

Arrivals

People arriving in the UK go through immigration or passport control. They get their bags from the baggage reclaim area. Finally, they pass through customs and then greet their friends and family in the arrivals hall.

Changes to Heathrow Airport

The newest terminal building is Terminal 5. It is very big. When it opened in 2008 there were lots of problems. Now everything is working properly. In 2012, a new Terminal 2 opens in time for the London Olympic Games. Some people think that Heathrow Airport needs a new runway. Other people think it is a bad idea because the airport is already very busy.

 

Heathrow airport facts

• Every year, 66 000 000 passengers travel through Heathrow Airport.
• 76,500 people work at Heathrow Airport.
• Heathrow Airport was called London Airport between 1946 and 1966.

ဟိသ႐ိုးေလဆိပ္ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

- တစ္ႏွစ္တြင္ခရီးသည္ ၆၆ သန္းျဖတ္သန္းသြားလာၾကသည္။
- ေလဆိပ္အမႈထမ္း ၇၆၅၀၀ ရွိသည္။
- ၁၉၄၆ မွ ၁၉၆၆ အထိ လန္ဒန္ေလဆိပ္ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။

 


Glossary (ခက္ဆစ္)

 

terminal = ေလဆိပ္အေဆာက္အဦး

check-in desk = ေလေၾကာင္းလိုင္းေကာင္တာ

boarding pass = ေလယာဥ္ေပၚတက္ခြင့္လက္မွတ္ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေျပာေလ့မရွိ)

passport control =  ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စစ္ေဆးေရးေကာင္တာ

forbidden = တားျမစ္ထားေသာ

departure hall = ထြက္ခြာခန္းမ

baggage reclaim = အိတ္/ဝန္စည္မ်ားျပန္လည္ေရြးယူျခင္း

customs = အေကာက္ခြန္

arrivals hall = ဆိုက္ေရာက္ခန္းမ

runway = ေလယာဥ္ ေျပးလမ္း

EU = ဥေရာပသမဂၢ (European Union)

Departure hall at Heathrow Terminal 5

Images source: www.geograph.org.uk

 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


A:

Look at these adjectives. Complete the table with the missing forms. Use the underlined words in the article to help you.

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ နာမဝိေသသနတို႕ကိုၾကည့္ပါ။ ကြက္လပ္မ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ပုံစံမ်ားသုံး၍ျဖည့္ပါ။ ေပးထားေသာစာပိုဒ္မွ စာလုံးမ်ားကို အေထာက္အကူအျဖစ္အသုံးျပဳပါ။

 

Adjective

Comparative form

Superlative form

 

Old

1. ___________

Oldest

New

Newer

2. _____________

3. ___________

Fatter

Fattest

Big

Bigger

4. _____________

5. _____________

Funnier

Funniest

Busy

Busier

6. _____________

Beautiful

7. _____________

Most beautiful

Popular

More popular

8. _____________

 

B.

Read the article again. Decide if these sentences are true or false.
စာပိုဒ္ကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝါက်မ်ားမွန္/မမွန္ ေျဖေပးပါ။

Example: Heathrow airport is in the centre of London. FALSE

1. In 1948 there were five terminal buildings at Heathrow Airport.
2. Gatwick Airport, near London, is a bigger airport than Heathrow.
3. More people fly to New York than any other place.
4. At Heathrow Airport, people go through security before they go to the check-in desks.
5. A new terminal will open in 2012.

 

အေျဖမ်ား

A.
1. older 2. newest 3. fat 4. biggest 5. funny 6. busiest 7. more beautiful 8. most popular

B.

1. False – there were only tents

2. False – Heathrow Airport is the biggest airport in the UK

3. True – New York is the most popular destination

4. False – they go through security after checking in

5. True – Terminal 2 will open in 2012

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

Views: 6343

Reply to This

Replies to This Discussion

informative
Thank Myanmar Network

Thank you so much.

Thank you.

Thanks.
Thank you for lesson.

I like exercise.

very good,thanks
Informative!
Thank :-)

Thanks

Good ! :)

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service