LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Sara is in the park with her cousin Alice. They meet two women, Anka and Tansu, who are in the park with their children.

Sara တစ္ေယာက္ သူ႕ညီမဝမ္းကြဲ Alice နဲ႕ပန္းျခံထဲ ေရာက္ေနၾကျပီး ပန္းျခံထဲမွာ သူတို႕ကေလးေတြနဲ႕ ေရာက္ေနတဲ့ Anka နဲ႕ Tansu လို႕ေခၚတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ဦးနဲ႕ စကားစျမည္ေျပာၾကပါတယ္။

 

MULTICULTURALISM - လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစုံအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Sara: It’s a lovely day, isn’t it?

Sara: သာယာတဲ့ေန႕ေလးပဲေနာ္၊ ဟုတ္တယ္ဟုတ္?

Alice: Yes, beautiful. Oh look at that little girl. She’s so cute!

Alice: ဟုတ္တယ္ေနာ္၊ လွပတဲ့ေန႕ေလးပါ။ အိုး… ဟိုကေလးမေလးကို ၾကည့္ပါအုံး။ ခ်စ္စရာေလးေနာ္!

 

Sara: Oh yes. Excuse me, is that your little girl?

Sara: ဟုတ္ပါရဲ့။ တစ္ဆိတ္ေလာက္.. ဒီကေလးေလးက အစ္မသမီးလားဟင္?

Tansu: Yes

Tansu: ဟုတ္ပါတယ္

 

Sara: She’s very sweet! Where are you from?

Sara: အရမ္ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းတယ္ေနာ္! အစ္မတို႕က ဘယ္ကလာတာလဲဟင္?

Tansu: We’re from Nepal. How about you?

Tansu: နီေပါႏိုင္ငံကပါ။ ညီမကေရာ?

 

Sara: I’m from Sri Lanka. I’m visiting my family in London. Do you live here?

Sara: ကြၽန္မက သီရိလကၤာကပါ။ လန္ဒန္က မိသားစုေတြဆီကိုလာလည္တာပါ။ အမက ဒီမွာေနတာလားဟင္?

Tansu: Yes, my husband is working here. We’ve been here for three years.

Tansu: ဟုတ္ပါတယ္။ အမ အမ်ိဳးသားကဒီမွာအလုပ္လုပ္တာပါ။ ဒီကိုေရာက္ေနတာ သံုးႏွစ္ေလာက္ရွိပါျပီ။

 

Sara: Wow! Do you like it?

Sara: ဟုတ္လား! (ဒီမွာေနရတာ) ၾကိဳက္လားဟင္?

Tansu: Yes, we love it… although the weather isn’t always this good. This is my friend, Anka.

Tansu: ဟုတ္ကဲ့။ ကြၽန္မတို႕ အရမ္းသေဘာက်တယ္… ရာသီဥတုကေတာ့ တခါတေလမေကာင္းေပမဲ့လည္းေပါ့။ ဒါကကြၽန္မသူငယ္ခ်င္း Anka ပါ။

 

Anka: Hello.

Anka: မဂၤလာပါ။

Sara: Are you British?

Sara: အစ္မေရာ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံသားပဲလား?

Anka: No, I’m from Poland, but I live in London, like Tansu. I’ve been here for ten years.

Anka: မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မက ပိုလန္ကပါ။ ဒါေပမဲ့ Tansu လိုပဲ လန္ဒန္မွာေနတာပါ။ ေရာက္ေနတာ ဆယ္ႏွစ္ရွိျပီေပါ့။

 

Sara: Ten years! Do you visit Poland often?

Sara: ဆယ္ႏွစ္! ပိုလန္ကို မၾကာခဏျပန္လား?

Anka: We go back every year, but London is my home now.

Anka: တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏွစ္တိုင္းျပန္တယ္ ဒါေပမဲ့ လန္ဒန္က ကြၽန္မရဲ့အိမ္ ျဖစ္ေနပါျပီ။

 

Alice: Sara, we should go now… it’s lunch time.

Alice: Sara ေရ.. ေန႕လည္စာစားခ်ိန္မို႕ ျပန္ရေအာင္ေနာ္။

Sara: Yes, nice to meet you Anka and Tansu. Bye.

Sara: ဟုတ္ကဲ့ အစ္မတို႕ႏွစ္ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္၊ ဘိုင္း။

Anka and Tansu: Bye!

Anka and Tansu: ဘိုင္း!

 

READING EXERCISE


MULTICULTURALISM IN THE UK

 

The four countries England, Scotland, Wales and Northern Ireland have their own traditions and culture. Together they are the United Kingdom. There is a long history of people from different cultures living together in all parts of the United Kingdom. This is still true today.

 

Between 2006 and 2007, Owen Powell and Alex Horne started a project. They wanted to find one person living in London from every country in the world. Then, there were 192 countries. How many different nationalities do you think they found? They found people from 189 countries! Only three countries were not represented in London: The Marshall Islands, Tuvalu and Palau. These are all islands in the South Pacific.

 

Multiculturalism has been a feature of the United Kingdom for hundreds of years. Large numbers of immigrants arrived in the UK between the 1950s and the 1970s. Most of these people came from Commonwealth countries in the Caribbean and South Asia. Many of them stayed and made their homes here, becoming British citizens.

 

In recent years, after the creation of the European Union, a lot of people from countries in Eastern Europe have arrived. Additionally, the UK has long been considered a safe haven for asylum seekers.

 

All of these groups of people contribute to the multicultural nature of the United Kingdom. London is the most multicultural city in the UK. However, there are many other big cities in England, Scotland, Wales and Northern Ireland with people of many different nationalities, religions and cultures.

 

Did you know?

• There are about 61 000 000 people living in the United Kingdom.

• Most small towns in the UK have an Indian and a Chinese restaurant as well as a fish and chip shop.

• There are more than 150 mosques in London

 

သင္သိပါသလား?

• ယူေကႏိုင္ငံတြင္ လူေပါင္း ၆၁ သန္းခန္႕ ေနထိုင္ၾကသည္။

•  ယူေကရွိျမိဳ႕ငယ္ေလးမ်ား အမ်ားစုတြင္ (အဂၤလိပ္႐ိုးရာစားစရာျဖစ္သည့္) ငါးႏွင့္အာလူးေၾကာ္ဆိုင္တစ္ဆိုင္၊ အိႏၵိယစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ ႏွင့္ တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္ရွိသည္။

• လန္ဒန္တြင္ ပလီ ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

 

Photo: British Council


Glossary (ခက္ဆစ္က႑)

 

multiculturalism - လူမ်ိဳး၊ ဘာသာစုံအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း

to represent - ကိုယ္စားျပဳသည္

immigrant - ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မွ ေရြ႕ေျပာင္းလာေရာက္ေနထုိင္သူ

Commonwealth countries - ဓနသဟာယႏိုင္ငံမ်ား

citizen - တိုင္းသူျပည္သားမ်ား

safe haven - လုံျခဳံေသာကြန္းခိုရာေနရာ

asylum seeker - ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းသူမ်ား

to contribute -  ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးသည္

 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


A. Gap-fill


Choose the correct words from the box to complete these sentences. The phrases are similar to some in the dialogue above.

ကြက္လပ္မ်ားကိုေပးထားေသာ စာလုံးမ်ားသုံး၍ျဖည့္ပါ။ စကားစုမ်ားမွာ အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စကားေျပာမ်ားႏွင့္ ဆင္ပါသည္။

 

you

in

live

from

for

 

1. Where are you ______?

2. I’m from France. How about ______?

3. Do you ______ here?

4. I’ve been here ______ five months.

5. I live ______ Qatar.

 

B. Reading comprehension

 

Read the article again. Answer the questions below.

စာပိုဒ္ကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

Example: What are the four countries in the United Kingdom? Scotland, England, Wales and Northern Ireland.

 

1. How many different nationalities did Owen Powell and Alex Horne find in London?

2. Between what years did many people from Jamaica and South Asia arrive in the UK?

3. When did people many people from Eastern Europe arrive in the UK?

4. What is the most multicultural city in the UK?

5. Are there multicultural cities in Northern Ireland?

 

အေျဖမ်ား


A. Gap-fill

1. from

2. you

3. live

4. for

5. in


B. Reading comprehension

1. 189

2. Between the 1950s and the 1970s

3. After the creation of the European Union

4. London

5. Yes


Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2319

Reply to This

Replies to This Discussion

this is ery nice. thank you
this is very nice. thank you.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service