LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred is planning a weekend in Brighton with his cousin David and David’s friend, Tom. He phones a hotel to book some rooms.

Fred သည္ သူ၏ ညီဝမ္းကြဲ David ႏွင့္ David ၏ သူငယ္ခ်င္း Tom တို႕ႏွင့္အတူ ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Brighton သို႕ အားလပ္ရက္ အပန္းေျဖခရီးထြက္ရန္ အစီအစဥ္ဆြဲေနပါသည္။ သူ ဟိုတယ္တစ္ခုထံသို႕ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ အခန္းမွာၾကားေနပါသည္။

 

HOLIDAY – အားလပ္ရက္

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Hotel receptionist: Hello, this is The Brighton Pier hotel. How can I help you?
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - ဟယ္လို၊ Brighton Pier ဟိုတယ္ကပါ။ ဘယ္လိုကူညီရပါမလဲ?
Fred: Hello, do you have any rooms available for this weekend?
Fred - ဟယ္လို - အခုလာမဲ့ ပိတ္ရက္မွာ အခန္းရွိေသးလားဗ်။


Hotel receptionist: Is that Friday night and Saturday night?
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - ဒါဆို ေသာၾကာေန႕ညနဲ႕ စေနေန႕ညအတြက္လားခင္ဗ်ာ။
Fred: Yes
Fred - ဟုတ္ပါတယ္။


Hotel receptionist: Do you need a double room?
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္နဲ႕ အခန္းလိုတာပါလား။
Fred: No. We need one twin room and one single.
Fred - မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္ႏွစ္လုံးပါတဲ့ အခန္းတစ္ခန္းနဲ႕ တစ္ေယာက္ခန္း တစ္ခန္းလိုတာပါ။
Hotel receptionist: Okay, that’s fine. Yes, we have a twin and a single.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - အိုေကပါဗ်ာ၊ ရပါတယ္။ တစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္ ႏွစ္လုံးပါတဲ့ အခန္းတစ္ခန္းနဲ႕ တစ္ေယာက္ခန္းရွိပါတယ္။


Fred: Excellent. Are they both ensuite?
Fred - ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ၊ ေရခ်ိဳးခန္း တြဲရက္ေတြပဲလားဗ်ာ။
Hotel receptionist: The twin room is ensuite and the single has a shared bathroom.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - တစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္ ႏွစ္လုံးနဲ႕အခန္းက ေရခ်ိဳးခန္းပါပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခန္းရဲ့ ေရခ်ိဳးခန္းကေတာ့ အမ်ားႏွင့္ တြဲသုံးရမွာပါ။


Fred: That should be okay. How much do the rooms cost?
Fred - ရပါတယ္ဗ်ာ။ အဲဒီအခန္းေတြ ဘယ္ေလာက္က်ပါမလဲခင္ဗ်ာ။
Hotel receptionist: It’s £60 per person, per night.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - တစ္ေယာက္ကို တစ္ည ေပါင္ ၆၀ ပါ။


Fred: Does the price include breakfast?
Fred - အခန္းခမွာ နံနက္စာ ပါျပီးသားလား။
Hotel receptionist: Yes, and we also have free parking at the hotel.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - ပါပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဟိုတယ္မွာ အခမဲ့ ကားရပ္နားခြင့္လဲပါျပီးသားပါ။


Fred: Great. Can I book those rooms then, please?
Fred - ဟုတ္ပါျပီဗ်ာ။ ဒါဆိုရင္ အဲ့ဒီအခန္းေတြကို ေက်းဇူးျပဳျပီး ၾကိဳတင္စာရင္းေပးလုတ္ရပါမလား။
Hotel receptionst: Yes sure… I’ll just take your details...
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း - ဟုတ္ကဲ့၊ ရတာေပါ့ခင္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားရဲ့ အခ်က္အလက္ေလးေတြကို မွတ္ထားလိုက္ပါ့မယ္။


READING EXERCISE


HOLIDAYS IN THE UNITED KINGDOM

For a long time, many people in United Kingdom went to other countries for their holidays.

Countries with beaches and lots of sunshine were very popular. Recently, however, less people from the UK are going on holiday overseas. This may be because people have got less money, but UK holiday destinations have also become more fashionable.


There are some excellent places to go on holiday in the UK. There are exciting cities, beautiful beaches, adventure holidays and lots of places of historical interest. Recently, camping has become a popular option. There are many campsites. Some of them offer “glamping” which is a kind of luxury camping for people who don’t like only basic facilities.


Some people say that the weather is a big problem for holidays in the UK. It’s true that the weather here can be rainy and cold, even in the summer. However, there are many fantastic indoor attractions, museums and art galleries to visit on rainy days.


On a sunny day, there is nothing better than a trip to the British seaside. Nowhere in the UK is more than 70 miles (112 kilometres) from the sea. There are many different types of beaches. There are busy, city beaches, full of restaurants, fish and chip shops and… people. There are also big, wild, empty beaches that you have to walk to – especially in Wales and Scotland. With so many different places and things to do, it’s not surprising that British people have started staying at home for their holidays, having a ‘staycation’ instead of a ‘vacation’.

 

Did you know?

• The most popular destination in the UK for international tourists is London.
• In 2010, 29.8 million people from overseas visited the UK.
• The countries with the most visitors to the UK are France, Germany and the USA.


သင္သိပါသလား?

• ယူေကတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ေသာေနရာမွာ လန္ဒန္ျမိဳ႕ ျဖစ္သည္။
• ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ယူေကသို႕ လာေရာက္ လည္ပတ္သူ ၂၉.၈ သန္းရွိပါသည္။
• ယူေကသို႕ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႕မွ ဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆုံးလည္ပတ္ၾကသည္။


Brighton Beach, England
Photo: darius norvilas (Flickr)


Glossary ခက္ဆစ္


Receptionist - ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း
double room - ႏွစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္တစ္လုံးျဖင့္ အခန္း
twin room - တစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္ႏွစ္လုံးပါေသာ အခန္း
single room - တစ္ေယာက္အိပ္ခုတင္တစ္လုံးပါေသာ အခန္း
ensuite - ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ တြဲလ်က္ပါရွိသည္
shared bathroom - အမ်ားႏွင့္ တြဲ၍ သုံးရသည့္ ေရခ်ိဳးခန္း/အိမ္သာ
fashionable - ေရပန္းစားသည္
adventure holidays - စြန္႕စားသြားရေသာ အားလပ္ရက္ခရီးမ်ား (ဥပမာ - ဖိုးၾကား ဆင္စခန္းသို႕သြားေသာ ခရီးမ်ားကဲ့သို႕)
glamping (glamourous + camping) - ပံုမွန္စခန္းခ် နားေနသည္ထက္ ပိုမိုသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစမည့္ ပစၥည္းကိရိယာ၊ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို သုံး၍ စခန္းခ်နားေနျခင္း


ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


A. Question forms


Put the words in these questions from the dialogue into the correct order.

စကားေျပာထဲမွ စကားစုမ်ားအတိုင္း စကားလုံးမ်ားကို ျပန္စီေပးပါ။

Example: you a double room Do need? = Do you need a double room?


1. do cost much the How rooms?

2. rooms Are ensuite the?

3. price the breakfast Does include?

4. Can please I room, a book?

5. available you rooms have Do any?


B. Reading comprehension


Read the article again. Answer these questions.

စာပိုဒ္ကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

Example: Why are British people not going overseas for their holidays? Because they have got less money and it’s fashionable to go on holiday in the UK.


1. What is ‘luxury camping’ also called in the UK?

2. What do some people say is a problem with going on holiday in the UK?

3. What can you do on a rainy day in the UK?

4. Are all beaches in the UK the same?

5. Where are there many big, wild beaches?


အေျဖမ်ား


A.

1. How much do the rooms cost?

2. Are the rooms ensuite?

3. Does the price include breakfast?

4. Can I book a room, please?

5. Do you have any rooms available?


B.

1. Glamping

2. The weather

3. Visit indoor attractions like museums and galleries

4. No – there are lots of different types

5. In Wales and ScotlandOther lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2734

Reply to This

Replies to This Discussion

i love all of these lessons.
thank you for being your member.

I have just read & practised . Thank you for acceptance .

Thank you ! I would like to listen some kinds of lessons.
I am happy with your lessons
Thank you
Thank you!
It is nice. These lessons also give us knowledge that is concerned with other countries.
Good
I khew how do i inform hotel booking.thanks very much.
These lessons support me about holiday;travel and tourism.
I also like this lesson.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service