LIFE IN UK WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred, his cousin David and their friend Tom arrive at the hotel in Brighton.
Fred၊ သူ၏ ညီဝမ္းကြဲ David ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း Tom တို႕ Brighton ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဟိုတယ္ကို ေရာက္လာပါျပီ။

 

ARCHITECTURE - ဗိသုကာပညာလက္ရာ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးအသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။


David :
Here we are!
David : ကဲ - ေရာက္ျပီ!
Fred : Wow! What a beautiful building! It’s so old!
Fred : ဝိုး အရမ္းလွတဲ့ အေဆာက္အဦးပဲ။ ေတာ္ေတာ္လဲ ေရွးက်တယ္ေနာ္။


Receptionist:
Welcome to The Brighton Pier Hotel. Have you got a reservation?
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : Brighton Pier ဟိုတယ္မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ အခန္းၾကိဳမွာထားပါသလား။
Fred : Yes, it’s under the name Fred Dunn.
Fred : ဟုတ္ကဲ့၊ Fred Dunn နာမည္နဲ႕ မွာထားပါတယ္။


Receptionst:
One twin room and a single for two nights?
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ႏွစ္ေယာက္ခန္း တစ္ခန္းနဲ႕ တစ္ေယာက္ခန္း တစ္ခန္းကို ႏွစ္ညအတြက္ပါလား?
Fred : That’s right.
Fred : ဟုတ္ပါတယ္။


Receptionist:
Could you fill in this registration form for me please?
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ဒီဧည့္ၾကိဳမွတ္တမ္းကို ေက်းဇူးျပဳျပီး ျဖည့္ေပးပါလား ခင္ဗ်ာ။
Fred : Sure.
Fred : ဟုတ္ကဲ့၊ ျဖည့္ေပးပါမယ္။


Receptionist:
And I need to take a copy of your credit card.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ျပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ့ အေႂကြးဝယ္ခြင့္ကဒ္ျပားကိုလည္း မိတၱဴယူထားရပါမယ္။
Tom : Here – you can use mine.
Tom : ဒီမွာ - ကြၽန္ေတာ့္ ကဒ္ကို သုံးလိုက္ပါ။


Receptionist:
Thank you… okay, here are your room keys. You are in rooms 506 and 507 on the fifth floor. Breakfast is served between seven and ten o’clock in the morning in the restaurant.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ေက်းဇူးပါပဲ။ အိုေက - ေဟာဒီမွာ အခန္းေသာ့ေတြပါ။ ခင္ဗ်ားတို႕က ငါးထပ္မွာ ရွိတဲ့ အခန္း ၅၀၆ နဲ႕ ၅၀၇ မွာ ေနရမွာပါ။ နံနက္စာကို မနက္ ၇ နာရီနဲ႕ ၁၀ နာရီအတြင္းမွာ စားေသာက္ဆိုင္မွာ ေကြၽးပါတယ္။

Fred : Okay, thank you. Do you have room service?
Fred : ေက်းဇူးပါပဲ။ အခန္းထဲက မွာစားလို႕ရတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေရာ ရွိပါသလား။


Receptionist:
Yes, but there is a charge for having breakfast in your room.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နံနက္စာကို အခန္းထဲမွာ စားမယ္ဆိုရင္ ထပ္ေဆာင္းေငြေပးရပါတယ္။
Fred : That’s fine.
Fred : အဲဒါက ရပါတယ္။

 

Receptionist: If you leave your bags here, the porter will take them to your room.
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ခင္ဗ်ားတို႕ အိတ္ေတြကို ဒီမွာခ်ထားခဲ့ရင္ အိတ္သယ္တဲ့ ဝန္ထမ္းက အခန္းကို ယူလာပါလိမ့္မယ္။
David: Great – thank you! Oh… what time is check out?
David : ေကာင္းျပီ - ေက်းဇူးပါပဲ။ အိုး - အခန္းကို ဘယ္အခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထားျပီး ျပန္အပ္ရတာပါလဲ
Receptionist: Twelve o’clock… Enjoy your stay!
ဟိုတယ္ဧည့္ၾကိဳဝန္ထမ္း : ေန႕လယ္၁၂ နာရီပါ။ ေနလို႕ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ!


အထက္ပါ စကားေျပာအား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။


READING EXERCISE


BRITISH ARCHITECTURE

 

There is a huge variety of architecture in the United Kingdom. London is perhaps the best place to see the different styles. There are houses and buildings that are over 600 years old, historic and imposing castles and churches, modern buildings, unusual buildings and iconic sports stadiums.

 

The UK doesn’t have a tradition of building skyscrapers like Japan, Dubai and the USA. However, the tallest building in the UK is the tallest building in the European Union. It is called the Shard London Bridge and it is in London (completed May 2012). The Shard is 310 metres tall.

 

Modern architecture in the UK often borrows from many different styles popular at different times in British history. Two of the most popular styles for modern houses are from the Victorian (1837 – 1901) and Tudor (1485 – 1603) periods. Tudor houses are different because of the wooden beams you can see on the outside of the house.

 

Every year there is a competition for the best new European building that was designed in Britain. It is called the Stirling Prize for Architecture. The prize is £20 000. Many different buildings are considered. In 2011, the shortlist included a new school, a theatre, an office block and a sports stadium for cycling in Britain, a museum in Germany and a cultural centre in Ireland.

 

Recently, some people have started building houses using new and environmentally friendly techniques. For example, some people have built houses and buildings using old tyres, bottles and straw instead of bricks. These houses are sometimes known as ‘earthships’. 

 

Did you know?

• There are some buildings in the UK that are more than 2000 years ago. Many of these are in northern Scotland.

• It is difficult to get permission to build a house in the UK. There are very strict planning laws.

• The British Museum is the most visited building in the UK.

သင္သိပါသလား?

• ယူေကမွာ သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ အေဆာက္အအံုအခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ အမ်ားစုက Scotland ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရွိၾကတယ္။
• ယူေကမွာ အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ခြင့္က်ဖို႕ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ ျမိဳ႕ျပစီမံကိန္း ဥပေဒမ်ား အလြန္တင္းက်ပ္ပါတယ္။
• The British Museum ဟာ ယူေကတြင္ လူအမ်ားဆုံး လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိတဲ့ အေဆာက္အဦးျဖစ္တယ္။

The British Museum
Photo: William Warby (Flickr)Glossary ခက္ဆစ္


reservation - ၾကိဳတင္မွာၾကားသည္။
architecture - ဗိသုကာပညာလက္ရာ။
imposing - ခန္းနားၾကီးက်ယ္သည့္ အသြင္အျပင္ရွိေသာ။
iconic - အထင္ကရ (အမွတ္အသား / အေဆာက္အဦး / လူပုဂၢိဳလ္ စသည္)။
skyscraper - မိုးေမွ်ာ္တိုက္၊ အထပ္ျမင့္တိုက္။
shortlist - ပဏာမေရြးခ်ယ္သည္။
environmentally friendly - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္သည္။


ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


A. Reading Comprehension

 

Read the article again. Answer these questions.

အေပၚမွ ေဆာင္းပါးတိုကို ဖတ္၍ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖပါ။

Example: Where is the best place to see different styles of architecture in the UK? London

 

1. Are there many skyscrapers in the UK?

2. How tall is the tallest building in the UK?

3. What is different about Tudor style houses?

4. What is the name of the biggest prize for architecture in the UK?

5. What are ‘earthships’ sometimes made of?


အေျဖမ်ား


A.

1. No

2. 310 metres

3. There is wood on the outside of the building

4. The Stirling Prize for architecture

5. Bottles, tyres and straw

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1806

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot
Love more

How can I view my profile?

Thanks

ありがとう

Very nice

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service