LIFE IN UK WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Sara meets her cousin Alices friend, Sophie. Sophie invites Sara to her birthday party and her wedding.

Sara နဲ႕သူ႕ညီမဝမ္းကြဲ Alice ရဲ့သူငယ္ခ်င္း Sophieတို႕ဆုံၾကပါတယ္။ Sophie က Sara ကို သူမရဲ့ ေမြးေန႕ပြဲႏွင့္ လက္ထပ္ပြဲကို ဖိတ္လိုက္ပါတယ္။

 

FAMILY CELEBRATIONS - မိသားစု စံုညီ ဆင္ႏႊဲၾကသည့္ ပြဲမ်ား

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Alice: Sara, this is my friend Sophie. Sophie, this is my cousin Sara. She’s visiting from Sri Lanka.
Alice - Sara ေရ၊ ဒါကကြၽန္မသူငယ္ခ်င္း Sophie ပါ။ Sophie ေရ၊ ဒါကကြၽန္မအမ Saraပါ။ သူကသီရိလကၤာႏိုင္ငံက အလည္ေရာက္ေနတာပါ။


Sara:
Nice to meet you.
Sara - ေတြ႕ရတာဝမ္းသာပါတယ္။
Sophie: Hello.
Sophie -   မဂၤလာပါ။


Alice:
So how is everything going, Sophie?
Alice - အေျခအေနေတြ ဘယ္လိုရွိလဲ Sophie ေရ?
Sophie: I’m so busy! I’ve got so much to do.
Sophie - ကြၽန္မအရမ္းအလုပ္မ်ားေနတယ္။ လုပ္စရာေတြ ေတာင္လိုပုံေနျပီ။


Alice:
Why? Do you mean at work or…
Alice - ဘာလို႕လဲဟင္။ အလုပ္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္....။
Sophie: No, work is fine. It’s outside work that is the problem! It’s my birthday next weekend and I’m having a party. You are coming, aren’t you?
Sophie - မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္ကအဆင္ေျပပါတယ္။ တျခားအျပင္အလုပ္ေတြက ျပႆနာေပးေနတာပါ။ ေနာက္တပါတ္ဆိုရင္ ကြၽန္မေမြးေန႕ေလ။ ပါတီလုပ္မလို႕စီစဥ္ေနပါတယ္။ ရွင္လဲလာမယ္ဟုတ္?


Alice:
Oh I’d really like to but I don’t think I can. I’m busy with my family.
Alice - အို တကယ္အရမ္းကိုလာခ်င္ပါတယ္ ဒါေပမဲ့ လာႏိုင္မယ္ေတာ့မထင္ဖူး။ မိသားစုနဲ႕အလုပ္မ်ားေနလို႕ပါ။
Sophie: Oh that’s a shame.
Sophie - အိုး ဒါဆိုစိတ္မေကာင္းစရာပဲ။


Alice:
And what about your wedding Sophie, are you ready?
Alice - ျပီးရင္ ရွင့္ရဲ့မဂၤလာပြဲေရာဘယ္လိုလဲ Sophie ။ အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီလား?

Sophie: No! There’s so much to do. Sara you must come to my wedding. It’s in three weeks, on Saturday.
Sophie - မျဖစ္ေသးပါဘူး။ လုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီးက်န္ေသးတယ္။ ကြၽန္မမဂၤလာေဆာင္ပြဲကို လာျဖစ္ေအာင္လာေနာ္။ ေနာက္၃ပါတ္စေနေန႕လုပ္မွာပါ။

Sara: That would be great Sophie, thanks for inviting me! I’d love to come.
Sara - အရမ္းေကာင္းတာေပါ့ Sophieေရ။ ဖိတ္တာကိုေက်းဇူးပါပဲ။ ကြၽန္မလာခ်င္ပါတယ္။
Sophie: Absolutely… it’s going to be a lot of fun!
Sophie - ဟုတ္ပါတယ္။ အရမ္းကိုေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းမွာပါ။


READING EXERCISE


FAMILY CELEBRATIONS

 

In the UK, different families celebrate different holidays and key family events depending on their religion and background. However, the most common reasons for family get-togethers are birthdays, weddings, funerals and Christmas.

 

Birthdays

 

Most families celebrate birthdays by giving the birthday boy or girl presents and birthday cards. Children invite their friends to a birthday party. They play games and eat party food, like crisps, sandwiches and ice-cream. It is traditional to have a birthday cake with candles, whatever your age. Children usually have one candle for each year. They make a wish when they blow out the candles.

 

Christmas

 

For many people, Christmas is the most important time of year for visiting family. A typical Christmas Day is spent opening presents, going for a walk, playing games and having a big meal at lunch time. Some people also go to church.

 

Weddings and funerals

 

Some weddings and funerals are held in places of worship, for example churches, mosques or synagogues. Others are held in non-religious places that have a licence to do the ceremony. These events vary in size. It depends what the people involved want and how much money they want to spend. After most weddings and funerals there is a gathering of family and friends.


Did you know?

• Violet Jane Wood is the oldest person in the UK. She is 111 years old.

• 7.2% of people in the UK go to church on Christmas day.

• The average cost of a wedding in the UK is £21000.

  

သင္သိပါသလား?

• အသက္ ၁၁၁ ႏွစ္ ရွိျပီျဖစ္ေသာ Violet Jane Wood သည္ ယူေကတြင္ အသက္အၾကီးဆုံး ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ပါသည္။

• ခရစ္စမတ္ေန႕တြင္ ယူေကရွိ လူစုစုေပါင္း၏ ၇.၂ ရာခိုင္ႏွုန္းက ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းသို႕ သြားေလ့ရွိၾကပါသည္။

• ယူေကတြင္ မဂၤလာပြဲ တစ္ပြဲရဲ့ ပ်ဥ္းမွ် ကုန္က်စရိတ္မွာ ေပါင္ ၂၁၀၀၀ ရွိပါသည္။


A wedding in UK
Photo: braxted123 (Flickr)


Glossary ခက္ဆစ္

background - ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း။
family get together - မိသားစုမိတ္ဆုံပြဲ။
crisps - အာလူး(အျပား)ေၾကာ္။ (အေခ်ာင္းေၾကာ္က ျဗိတိသ်ွအဂၤလိပ္စကားျဖင့္ chips ဟုေခၚသည္)
typical - ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္၊ ပုံမွန္။
place of worship - ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳရာေနရာ။
synagogue - ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႕၏ ဘုရားေက်ာင္း။
gathering - ေတြ႕ဆုံပြဲ၊ မိတ္ဆုံပြဲ။


ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


Activity 1

Write the verb that goes with each noun. You can find the answers in the dialogue and article.
ေပးထားေသာနာမ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာၾကိယာကိုေရးခ်ပါ။ အေျဖမ်ားကို အထက္ေဖာ္ျပပါ စကားေျပာႏွင့္ ေဆာင္းပါးတိုအထဲတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

 

go

play

celebrate

open

blow out

eat1. celebrate a birthday

2. ____ games

3. ____ party food

4. ____ presents

5. ____ or a walk

6. ____ candlesActivity 2

Read the article again. Answer these questions.
ေဆာင္းပါးတိုအားေနာက္တခါျပန္ဖတ္ျပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

Example:
What are the four key family celebrations for most people in the UK? Birthdays, weddings, funerals and Christmas

1. What do most people get on their birthday?

2. How many candles do children have on their birthday cake?

3. When do most people eat a big meal on Christmas Day?

4. Are all weddings in the UK held in churches?

5. What happens after most weddings and funerals in the UK?


အေျဖမ်ား

A. Vocabulary

2. play games

3. eat party food

4. open presents

5. go for a walk

6. blow out candles


B. Reading comprehension

1. birthday presents, birthday cards and a cake with candles

2. the same number as their age

3. lunch time

4. no

5. a gathering of friends and family

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2262

Reply to This

Replies to This Discussion

So thanks for approving me to be a member in this . I wanna improve my skills in English language .This is very useful for me .
good idea
Thank.
Thanks! We can improve not only our English skills but also the knowledge of British's culture by reading this lesson.
good

ႊThanks Myanmar Network team for your lessons and I really appreciate it.I am looking forwards to study more.

よろしく

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service