LIFE IN UK WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred and Sara are visiting the Tate Modern art gallery in south London.

Fred နဲ႕ Sara တို႕ လန္ဒန္ေတာင္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ Tate Modern အႏုပညာျပခန္းကို ေရာက္ေနပါတယ္။

 

THE TURNER PRIZE

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Fred: Here we are… oh… it’s free!
Fred - ကဲ ေရာက္ျပီ...အိုး..အခမဲ့ဝင္ခြင့္ပဲ!

Sara: Great! Let’s go in… here, let’s start with this exhibition.
Sara - ေကာင္းတာေပါ့! ဝင္သြားရေအာင္ ... ဒီျပခန္းကေန စျပီးၾကည့္ရေအာင္။

 

Fred: Hmm… that painting is a bit strange. What do you think?
Fred - ဟမ္...ဒီပန္းခ်ီကားက နဲနဲထူးဆန္းေနတယ္။ ညီမေရာ အဲလိုထင္လား။
Sara: Yes, it’s a bit weird… I’m not sure… what is it?
Sara - ဟုတ္တယ္၊ နဲနဲတစ္မ်ိဳးပဲေနာ္။ ဘာလဲေတာ့မသိဘူး။ ဒါကေရာဘာလဲ?

 

Fred: I don’t know! Oh here… look at this sculpture.
Fred - အစ္ကိုလည္း မသိဘူး။ အိုး...ဒီပန္းပုရုပ္ကို ၾကည့္ပါအံုး။

Sara: Oh that’s beautiful. I really like that. Do you?
Sara - အိုး...လွတယ္ေနာ္။ ညီမေတာ့ တကယ္ၾကိဳက္တယ္။ အစ္ကိုေရာ?

 

Fred: Yes… let’s go into the next room.
Fred - အင္း.. ေဘးခန္းကို သြားၾကရေအာင္။

Sara: Wow! What’s this?
Sara - ဝိုး...ဒါကေရာ ဘာလဲ?

 

Fred: It’s a video of something… let’s watch it…
Fred - တစ္ခုခုရဲ့ ဗီဒီယိုပဲ....ၾကည့္ၾကရေအာင္။

Sara: So what did you make of that video?
Sara - အစ္ကိုေရာ ဒီဗီဒီယိုကို ဘယ္လိုထင္လဲ?

 

Fred: I thought it was interesting… I liked it. How about you?
Fred - အစ္ကိုက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္လို႕ ထင္တယ္။ ၾကိဳက္တယ္။ ညီမေရာ?

Sara: I don’t know… I don’t understand some of this modern art! It’s not my cup of tea.

Sara - မသိပါဘူး....ဒီေခတ္ေပၚ အႏုပညာ တစ္ခ်ိဳ႕ကို ညီမေတာ့ နားမလည္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးက ကြၽန္မအၾကိဳက္မဟုတ္ဘူး။

 

READING EXERCISE


THE TURNER PRIZE

The Turner Prize is given every year to an outstanding British artist. He or she must be less than fifty years old. The judges for the Turner Prize change each year. In May, a shortlist of four artists is announced. These artists do an exhibition together. The winner of the Turner Prize is announced in December. He or she gets £25 000.


The Turner Prize started in 1984. It has been very controversial. Every year, many people say that they don’t like the winner’s art. However, many important artists in the United Kingdom became famous because they won the Turner Prize.


Two of the most famous Turner Prize winners are Damien Hirst and Anthony Gormley. Damien Hirst won the prize in 1995. His art includes a dead cow inside a box. Anthony Gormley won the prize in 1994. He is most famous for his sculptures, including the Angel of the North. This is a huge sculpture near Gateshead in the north of England.


In 2010, the winner of the Turner Prize was a woman called Susan Philipsz. She won the prize for her “sound art”. It was a recording of her singing a song. However, some people said that it wasn’t art, it was music.


Although many people complain about the winners of the Turner Prize, it encourages people to talk about modern art. Lots of people think this is a very important part of the competition.

 

Did you know?

• London has over 200 museums and galleries.

• Many museums and galleries in London are free.

• The biggest gallery of modern art in the UK is the Tate Modern in London.

 

သင္သိပါသလား?
• လန္ဒန္ျမိဳ႕တြင္ ျပတိုက္ႏွင့္ အႏုပညာျပခန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

• ျပတိုက္ႏွင့္ အႏုပညာျပခန္းမ်ားစြာအား ဝင္ေၾကးေပးရန္မလိုပါ။

• Tate Modern သည္ လန္ဒန္ရွိ ေခတ္ေပၚ အႏုပညာမ်ားကို ျပသသည့္ အၾကီးဆုံးျပခန္းျဖစ္သည္။

 

Turbine Hall, Tate Modern, London
Photo: Andy Hay (Flickr)


Glossary ခက္ဆစ္

exhibition - ျပခန္း၊ ျပပြဲ။
judge - ဒိုင္၊ တရားသူၾကီး။
shortlist - ပဏာမေရြးခ်ယ္သည္။ ပဏာမေရြးခ်ယ္ထားသည့္ စာရင္း။
controversial - အျငင္းပြားဖြယ္။ ျပႆနာျဖစ္ဖြယ္။
sculpture - ပန္းပုရုပ္။
to encourage - အားေပးသည္။ ခ်ီးေျမာက္သည္။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


Activity 1

Re-order these words to make phrases for asking for and giving opinions. All of these phrases are in the dialogue.

စကားေျပာထဲမွ စကားစုမ်ားအတိုင္း စကားလုံးမ်ားကို ျပန္စီေပးပါ။ စကားစုအားလုံး အထက္မွစကားေျပာႏွင့္ စာပိုဒ္ထဲတြင္ရွိပါသည္။

Example: like I that really = I really like that.

1. think do you What ?

2. make that of do What you ?

3. not I’m sure .

4. It’s cup not of my tea .

5. was it I interesting thought.


Activity 2

Read the article again. Decide whether these sentences are true or false.

ေဆာင္းပါးတိုအားေနာက္တခါျပန္ဖတ္ျပီး မွန္/မွား ေရြးခ်ယ္ပါ။
Example: There are different judges for the Turner Prize every year. TRUE

1. Damien Hirst was 55 when he won the Turner Prize.

2. The Turner Prize winner is announced before the end of December.

3. Everybody likes the art in the Turner Prize competition.

4. Anthony Gormley won the Turner Prize in 1995.

5. A woman won the Turner Prize in 2010.


အေျဖမ်ား

A. Scrambled phrases

 

1. What do you think?

2. What do you make of that?

3. I’m not sure.

4. It’s not my cup of tea.

5. I thought it was interesting.

 

B. True or false?

 

1. False – all winners are less than 50 years old.

2. True

3. False

4. False – he won it in 1996.

5. True

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1467

Reply to This

Replies to This Discussion

THANK
Thank you.
thanks a lot!
Thanks
ありかと

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service