LIFE IN UK WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Sara is at the post office. She is sending a parcel to her mother in Sri Lanka.
Sara တစ္ေယာက္ သီရိလကၤာမွ သူမ မိခင္ကို ပါဆယ္တစ္ထုပ္ပို႕ရန္အတြက္ စာတိုက္ကို ေရာက္ေနပါတယ္။

 

POST OFFICE - စာတိုက္

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Sara: Hello, I’d like to send this parcel by airmail to Sri Lanka please.
Sara - မဂၤလာပါ။ ဒီပါဆယ္ထုတ္ကို သီရိလကၤာႏိုင္ငံကို ေလယာဥ္စာပို႕စနစ္နဲ႕ ပို႕ခ်င္ပါတယ္။
Post office clerk: Pop it on the scales for me…okay… is the value of the contents more than £46?
စာတိုက္စာေရး - အဲဒါကို ကတၱားေပၚတင္ေပးပါလား။ ဟုတ္ပါျပီ။ ပါတဲ့ ပစၥည္းရဲ့ တန္ဖိုးက စတာလင္ေပါင္ ၄၆ ထက္ ပိုပါသလား။

Sara: Um… no.
Sara - အမ္...မပိုပါဘူး။
Post office clerk: Fine. Fill in this customs declaration form please.
စာတိုက္စာေရး - ေကာင္းပါျပီ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဒီအေကာက္ခြန္ခံဝန္ခ်က္ေဖာင္ကို ျဖည့္ေပးပါ။


Sara:
Here you go.
Sara - ဒီမွာရပါျပီ။
Post office clerk: Thank you. And pass the parcel through… that’s £4.26 please.
စာတိုက္စာေရး - ေက်းဇူးပါပဲ။ ပါဆယ္ကို ဒီဖက္ကို ကမ္းေပးပါ။ စတာလင္ေပါင္ ၄.၂၆ က်ပါတယ္။


Sara:
Thank you. Could I also have stamps for five postcards, please?
Sara - ေက်းဇူးပါပဲ။ ပို႕စကဒ္ ငါးခုအတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းေတြေရာ ရႏိုင္မလား။
Post office clerk: Yes sure. That’s £8.06… and here’s your change.
စာတိုက္စာေရး - ဟုတ္ကဲ့။ ရတာေပါ့။ စတာလင္ေပါင္ ၆.၆ က်ပါတယ္။ ဒီမွာ ခင္ဗ်ားအတြက္ အေႂကြပါ။


Sara:
How many days will the parcel take to arrive?
Sara - ပါဆယ္ေရာက္ဖို႕ ဘယ္ႏွစ္ရက္ေလာက္ၾကာပါမလဲ။
Post office clerk: It should arrive within seven days.
စာတိုက္စာေရး - တစ္ပါတ္အတြင္းေလာက္ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။


Sara:
Thank you.
Sara - ေက်းဇူးပါ။
Post office clerk: Bye.
စာတိုက္စာေရး - ေက်းဇူးပါ။ ဘိုင္။


READING EXERCISE


BRITISH STAMPS

The postal service in the UK is one of the oldest in the world. It was started by King Charles II in 1660. In the beginning, only very rich people could send letters. They could only send them to a few places and they took a long time to arrive. There were no stamps.

 

The world’s first postage stamp came from the UK in May 1840. It was called the Penny Black. Stamps from the UK are the only ones in the world that do not have the name of the country on them. This is because the first stamp came from the UK.

 

These days you do not need a stamp to send a letter or parcel in the UK. You can print a label from the Royal Mail website. However, new stamps are printed regularly. They are often printed to celebrate an event or person’s life. For example, there were new stamps printed for the Royal Wedding in April 2011. There are also special stamps for the London 2012 Olympic Games. The only people who can be on a stamp are the Royal Family. Other famous people can be on British stamps but only after they have died. The King or Queen’s head is on every British stamp.

 

Some people in the UK collect stamps as a hobby, although this is less popular now than in the past. Some people collect stamps for fun. Other people collect stamps as an investment. Some stamps are very valuable. In August 2011, there was a British stamp on ebay selling for £80 000.

 

Did you know?

• Every day, 71 million letters and parcels are delivered or sent by Royal Mail in the UK.

• One of the most valuable stamps is the Penny Red from 1841. It is worth £120,000.

• Queen Elizabeth II has got one of the biggest stamp collections in the world.


သင္သိပါသလား?

• Royal Mail (ျဗိတိသွ်စာတိုက္လုပ္ငန္း) မွ တစ္ရက္လွ်င္ စာႏွင့္ ပါဆယ္ထုတ္ ၇၁ သန္းခန္႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးသည္။

• ၁၈၄၁ ခုနစ္ထုတ္ Penny Red အမည္ရွိ တံဆိပ္ေခါင္းသည္ စတာလင္ေပါင္ ၁၂၀,၀၀၀ တန္ျပီး တန္ဖိုးအျမင့္ဆုံးတံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအထဲတြင္ ပါသည္။

• ဒုတိယေျမာက္ အဲလစ္ဇဘက္ဘုရင္မၾကီး စုေဆာင္းထားေသာ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အျပည့္စံုဆုံး တံဆိပ္ေခါင္းစုေဆာင္းထားမႈမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုပါဝင္သည္။London : Westminster - Aldwych Post Office
© Copyright Lewis Clarke and licensed for reuse under this Creative Commons Licence.

Glossary ခက္ဆစ္

postage stamp - စာတိုက္တံဆိပ္ေခါင္း။
investment - ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ။
valuable - တန္ဖိုးရွိေသာ၊ အဖိုးတန္ေသာ။
collection - စုေဆာင္းထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား။
hobby - ဝါသနာ။

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


Activity 1

Re-order the letters to make words related to the post office. All of these words are in the dialogue.

စကားေျပာထဲမွ စကားလုံးမ်ားအတိုင္း စာလုံးမ်ားကို ျပန္စီေပးပါ။ စကားလုံးအားလုံး အထက္မွစကားေျပာႏွင့္ စာပိုဒ္ထဲတြင္ရွိပါသည္။


Example:
clepra = parcel

 

1. mliarai = __________

2. crosptad = __________

3. mpstas = __________

4. smtcous niocdlreaat mfor = __________

5. lecass = __________Activity 2

Read the article again. Decide whether these sentences are true or false.

ေဆာင္းပါးတိုအားေနာက္တခါျပန္ဖတ္ျပီး မွန္/မွား ေရြးခ်ယ္ပါ။


Example: The first postage stamp came from the UK. TRUE

 

1. British postage stamps say ‘UK’ on them.

2. Famous people can be on British stamps when they are still alive.

3. Queen Elizabeth II’s head is on every new British stamp.

4. Some stamps are worth a lot of money.

5. Stamp collecting is very popular in the UK.


အေျဖမ်ား

A. Scrambled words

1. airmail

2. postcard

3. stamps

4. customs declaration form

5. scales

 

B. True or false?

1. False

2. False

3. True

4. True

5. False – it is not so popular these days

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

LIFE IN UK (Lesson 18 - Post Office)

LIFE IN UK (Lesson 19 - Newspaper)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1423

Reply to This

Replies to This Discussion

Helpful for me

Thanks . I'm really into sending letters from post. Haven't try before. Need to find pen pal first :)
It's quite helpful because this lesson is not an old one but tell things what happening nowadays

ႊႊThanks a lot.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service