LIFE IN UK WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred and Sara are at a newsagents with David.
Fred နဲ႕ Sara တို႕ David နဲ႕အတူ သတင္းစာဆိုင္ကို ေရာက္ေနပါတယ္။


NEWSPAPER - သတင္းစာ

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Sara: Hmm… I want to get a newspaper but I don’t know which one to get.
Sara - အင္း... သတင္းစာတစ္ေစာင္ေလာက္ ဝယ္ခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သတင္းစာဝယ္ရမလဲမသိဘူး။
David: Dad always buys this one… The Times.
David - အေဖကေတာ့ ဒီတိုင္းမ္စ္သတင္းစာကို အျမဲဝယ္တတ္တယ္။

Sara: Okay… but there’s no magazine. I want one with a magazine.
Sara - ဟုတ္လား။ ဒါေပမဲ့ (သတင္းစာနဲ႕တြဲျပီး) မဂၢဇင္းမပါဘူးေနာ္။ မဂၢဇင္းတြဲပါတဲ့ သတင္းစာဝယ္ခ်င္တာ။
David: Here then, what about this one? The Guardian.
David - ဒါဆိုရင္ ဒီသတင္းစာဆိုရင္ေရာ? ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာ။

Sara: Okay… it’s heavy!
Sara - ေကာင္းျပီေလ။ ေတာ္ေတာ္ေလးတာပဲေနာ္။
David: The newspapers at the weekend are bigger than during the week.
David - စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕ေတြမွာ ထုတ္တဲ့ သတင္းစာေတြက ရုံးဖြင့္ရက္ေတြမွာ ထုတ္တာေတြထက္ ပိုထူတယ္ေလ။


Fred:
Do we need anything else?
Fred - တျခားဘာဝယ္ၾကဦးမလဲ။
Sara: Aunt Carol asked us to get some milk.
Sara - အန္တီ Carol က ႏို႕လဲ ဝယ္ခဲ့လို႕ ေျပာတယ္။

Fred: Okay, here we go. I’m getting a chocolate bar too.
Fred - အိုေက။ ဒီမွာရျပီ။ အစ္ကိုလဲ ေခ်ာကလက္တစ္ခုေလာက္ ဝယ္လိုက္ဦးမယ္။
David: Me too… here, try this one. It’s my favourite.
David - ကြၽန္ေတာ္လဲ ဝယ္မယ္။ ဒါေလးစမ္းစားၾကည့္ပါလား။ ကြၽန္ေတာ္ စားေနၾကပဲ။


Fred:
Okay. Just these things, please.
Fred - ဟုတ္ျပီ။ ဒီေလာက္ပဲခင္ဗ်ာ။
Shop assistant: That’s £2.74.
အေရာင္းဝန္ထမ္း - ၂.၇၄ ေပါင္က်ပါတယ္။


Fred:
Here’s a fiver.
Fred - ဒီမွာ ငါး ေပါင္ပါ။
Shop assitant: £2.26 change. Thank you!
အေရာင္းဝန္ထမ္း - အေႂကြ ၂.၂၆ ေပါင္ပါ။ ေက်းဇူးပါပဲ။
Fred: Thanks!
Fred - ေက်းဇူးပါ။READING EXERCISE


NEWSPAPERS

Compared to other countries, the UK has got a lot of different national newspapers. There are ten major national newspapers published every day between Monday and Saturday. There are eleven newspapers published on Sundays. The newspapers are all different and traditionally support different political views. People say that you can know a lot about a British person if you know which newspaper he or she reads.


Newspapers in the UK have changed a lot in recent years. Before 2004, newspapers were divided into two types: broadsheets and tabloids. Broadsheets were printed on large paper. Tabloids were printed on smaller paper. Traditionally, the quality of tabloid newspapers is not as good as broadsheets, but they are more popular.


Now most of the old broadsheet newspapers have also started printing on smaller paper. Only three newspapers are still printed on big paper. There are still many differences in the way the news is reported. The tabloid newspapers usually have short stories with a lot of information about celebrities and sports. The old broadsheet newspapers have longer news stories and more debate about current affairs. They usually do not have as many stories about celebrities.


Recently, the number of newspapers sold has decreased. This is because many people have started using online newspaper websites instead. All the big newspapers have an online version. Some people say that in the future there will be no printed newspapers. All the news will be online. Do you think this will happen in your country?

 

Did you know?


• The Sun is the most popular newspaper in the UK.

• You can buy newspapers from all over the world in most cities in the UK.

• The first English language newspaper was published in the Netherlands in 1620,

သင္သိပါသလား?

• The Sun သတင္းစာသည္ ယူေကတြင္ လူဖတ္အမ်ားဆုံး သတင္းစာျဖစ္ပါသည္။

• ယူေကရွိ ျမိဳ႕အမ်ားစုတြင္ ကမာၻတစ္လႊားမွ သတင္းစာမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္သည္။

• ပထမဆုံး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သတင္းစာကို နယ္သာလန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၆၂၀ ခုနစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

 

The Guardian newspaper
Photo credit: tripu (Flickr)Glossary ခက္ဆစ္

national newspaper - တစ္ျပည္လုံးသို႕ ျဖန္႕ခ်ီေသာ သတင္းစာ
political views - ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ား
newsagents (newsagent's shop) - သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ စီးကရက္ ႏွင့္ သြားရည္စာမ်ား တြဲဖက္ေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္ငယ္
debate - အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈ
current affairs - မ်က္ေမွာက္ေရးရာ၊ ေခတ္သတင္း

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


Activity 1

Fill in the blanks with a, an or the.

ေအာက္ပါကြက္လပ္မ်ားတြင္ a, an, the ျဖည့္ေပးပါ။

Example: Do you want a chocolate bar?

 

1. ______ newspapers on Saturday are quite heavy.

2. Have you got ______ ten pound note?

3. This newspaper doesn’t have ______ magazine.

4. Most newspapers have ______ online newspaper and a printed one.

5. There are ______ lot of different newspapers in the UK.


Activity 2

Read the article again. Decide whether the answer to these questions is old broadsheet, tabloid or both.

ေဆာင္းပါးတိုအားေနာက္တခါျပန္ဖတ္ျပီး ေပးထားတဲ့ စာေၾကာင္းရဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက (a) old broadsheet newspapers ၊ (b) tabloid newspapers ၊ (c) both စသည္ျဖင့္ ဘယ္အရာကိုေျပာသလဲဆိုတာ ေရြးေပးပါ။

Example: They support different political views. – (c) both


1. They have a lot of news about celebrities.

2. They have a lot of debate about the news.

3. They were printed on big paper.

4. They have an online version of the newspaper.

5. They are very popular newspapers.

6. The quality of the news reporting is better.


အေျဖမ်ား

A. Articles: a, an or the?

 

1. The newspapers on Saturday are quite heavy.

2. Have you got a ten pound note?

3. This newspaper doesn’t have a magazine.

4. Most newspapers have an online newspaper and a printed one.

5. There are a lot of different newspapers in the UK.

 

B. Read and choose.

1. They have a lot of news about celebrities. – Tabloid newspapers

2. They have a lot of debate about the news. – Old broadsheet newspapers

3. They were printed on big paper. – Old broadsheet newspapers

4. They have an online version of the newspaper. - Both

5. They are very popular newspapers. – Tabloid newspapers

6. The quality of the news reporting is better. – Old broadsheet newspapers

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

LIFE IN UK (Lesson 18 - Post Office)

LIFE IN UK (Lesson 19 - Newspaper)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2306

Reply to This

Replies to This Discussion

I've gained alot of knowledge and my English skill is improve after after become a menber of Myaar Network.
Thanks alot.
Thanks.
Thank you very much.
ေက်းဇူတင္ပါတယ္
Audio နဲ့ဆို ပိုၿပီးအဆင္ေျပမွာပ
Thanks a lot.
ありかと
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service