LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL


Fred and Sara greet their Uncle Michael and Aunt Carol at the arrivals hall of Heathrow Airport.

Fred နဲ႕ Sara တို႕ ဟိသ႐ိုးေလဆိပ္၏ ဆိုက္ေရာက္ခန္းမတြင္ အန္ကယ္ Michael ႏွင့္ အန္တီ Carol တို႕ကိုႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။


SOCIAL CUSTOMS - လူမႈထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား


ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။


Uncle Michael: Fred! Sara! Over here!
အန္ကယ္ Michael: Fred ေရ! Sara ေရ! ငါတို႕ဒီမွာေဟ့!

Fred: Uncle Michael! Aunt Carol! Hi!
Fred: အန္ကယ္ Michael! အန္တီ Carol! ဟိုင္း!

Aunt Carol: Hello! Lovely to see you! How are you?
အန္တီ Carol: ဟယ္လို! ေတြ႕ရတာဝမ္းသာလိုက္တာ! ေနေကာင္းၾကလား?

Sara: We’re fine… but a bit tired. It was a long flight.
Sara: ေကာင္းပါတယ္ ... ဒါေပမဲ့ နဲနဲေတာ့ ခရီးပန္းလာတယ္။ အၾကာၾကီး ေလယာဥ္စီးလာရလို႕။

Aunt Carol: Yes... and it’s late.
အန္တီ Carol: ဟုတ္ပါရဲ့ - ခုလဲညနက္ေနျပီေလ။

Fred: We waited for a long time at passport control … there was a long queue.
Fred: ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္စစ္ေဆးေရးေကာင္တာ မွာလဲေတာ္ေတာ္တန္းစီလိုက္ရတယ္ေလ - လူတန္းၾကီးကအရွည္ၾကီးပဲ။

Sara: … and then we waited again at the baggage reclaim area.
Sara: ... ျပီးေတာ့လဲ အိတ္ျပန္ေရြးတဲ့ေနရာမွာလဲ ၾကာျပန္ေရာ။

Uncle Michael: Do you have all your bags?
အန္ကယ္ Michael: အိတ္အားလုံးပါျပီေနာ္?

Fred: Yes, they’re all here.
Fred: ဟုတ္ကဲ့ - ဒီမွာအားလုံးပါ။

Uncle Michael: Good. Oh it’s so wonderful to have you here. We haven’t seen you for ages!
အန္ကယ္ Michael: ေကာင္းတယ္ေဟ့။ မင္းတို႕ဒီကိုေရာက္လာတာ ေပ်ာ္စရာၾကီး။ မေတြ႕ရတာ အေတာ္ကိုၾကာေနျပီေလ!

Fred: I know! We’re so excited to be in London.
Fred: ဟုတ္တယ္ အန္ကယ္! ကြၽန္ေတာ္တို႕လဲ လန္ဒန္ကိုေရာက္တာ အရမ္းဝမ္းသာတာပဲ!

Aunt Carol: You’re going to have a fantastic time. We’ve got lots of things for you to do!
အန္တီ Carol: မင္းတို႕ေပ်ာ္ရမွာပါ။ ငါတို႕မွာမင္းတို႕အတြက္ လုပ္စရာေတြအမ်ားၾကီး စီစဥ္ထားတယ္!

ဤစကားေျပာအား နားရည္ဝသြားေစရန္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ေျပာဆို ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။
READING EXERCISE


SOCIAL CUSTOMS IN THE UK


Greetings
The normal way that people greet each other in the UK is by shaking hands. People who know each other well and have not seen each other for a long time may give each other a hug or a kiss on the cheek. It is very unusual for this to happen when people meet for the first time.

Queuing
In the UK, people queue or stand in a line for many things. These include waiting to be served at the bank or post office, waiting for a bus, waiting to pay for something in a shop or waiting to enter a building. People think it is very rude if someone “jumps” the queue, or goes directly to the front without waiting.

Being polite
British people often say the words “please”, “thank you” and “sorry”. In informal situations, you can also say “cheers” instead of thank you. People even say sorry when someone bumps into them on the street.

Asking questions
Most people in Britain are happy to talk about most subjects. However, it is not polite to ask questions about people’s age (especially women) or how much money someone earns. In the UK, it is also considered rude to ask why someone isn’t married or why he or she does not have children.

Time
British people are quite punctual. People generally arrive on time for appointments, meetings and to eat with friends. However, it is acceptable to arrive a bit late for parties or more informal social events.Image source: www.verybestquotes.com
Social customs in the UK - some facts

• England does not have a national dress or costume.
• People sometimes queue overnight to get tickets to sports and other events.
• It is not polite to wear a hat inside a house.


ယူေက၏လူမႈထုံးတမ္းစဥ္လာတစ္ခ်ိဳ႕

- အဂၤလန္တြင္ အမ်ိဳးသားဝတ္စံုဟူ၍ သီးသန္႕မရွိပါ။
- အားကစားပြဲ ႏွင့္ အလားတူပြဲလမ္းအခန္းအနားတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ ညလုံးေပါက္တန္းစီ၍ လက္မွတ္ဝယ္တတ္ၾကသည္။
- အိမ္ထဲတြင္ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းကိုယဥ္ေက်းမႈမရွိဟုယူဆၾကသည္။


Glossary (ခက္ဆစ္)

rude = ႐ိုင္းစိုင္းသည္/ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ
polite = ယဥ္ေက်းသည္/ ယဥ္ေက်းေသာ
informal = ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြေသာ/ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေသာ
to bump into = အမွတ္မထင္ေတြ႕သည္
queue - တန္းစီသည္၊ တန္းစီေနသည့္လူတန္း
to earn (money) = (ပိုက္ဆံ) ရွာေဖြသည္
punctual = အခ်ိန္တိက်သည္
acceptable = လက္ခံႏိုင္သည္

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


A.
Re-order the words to make phrases from the dialogues.
စကားေျပာထဲမွ စကားစုမ်ားအတိုင္း စကားလုံးမ်ားကို ျပန္စီေပးပါ။
Example: you how are ? = How are you?

1. you to see Lovely = _________________________________
2. seen for We ages haven’t you = ________________________
__________________________________________________
3. have so It’s here you wonderful to = ____________________


B.
Read the article again. Decide if these sentences are true or false.
စာပိုဒ္ကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝါက်မ်ားမွန္/မမွန္ ေျဖေပးပါ။
Example: People often greet each other by shaking hands. TRUE


1. It is polite to go to the front of a queue without waiting.
2. There is no need to say “please” and “thank you” when asking for things in
the UK.
3. British women are happy to talk about their age.
4. It is not polite to ask someone why he or she is not married.
5. It’s important to arrive on time for meetings and appointments.

အေျဖမ်ား

A.
1. Lovely to see you
2. We haven’t s een you for ages
3. It’s so wonderful to have you here.
B.
1. False – it is very rude to go to the front of a queue without waiting. (တန္းမစီဘဲ ၾကားျဖတ္ျခင္းမွာ အလြန္႐ိုင္းေသာအမူအက်င့္ ျဖစ္သည္)
2. False – it is important to say “please” and “thank you” when you want or get something. (သင္တစ္ခုခုကို လိုခ်င္ပါက/ ေတာင္းဆိုပါက "please" ႏွင့္ "thank you" တို႕ထည့္သြင္းေျပာဆိုရန္ အေရးၾကီးပါသည္)
3. False – it is impolite to ask how old a woman is. (အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ အသက္ကိုေမးျမန္းျခင္းသည္ လူယဥ္ေက်းအျပဳအမူမဟုတ္)
4. True
5. True

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)


New General English Courses at the British Council (January Term)


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ General English (4 skills) အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ တက္ေရာက္လိုသူအားလုံး (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန ့နံနက္ (၉:၀၀) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း၊ စေနေန ့ နံနက္ (၉:၀၀) မွ ေန ့လည္ (၁၂:ဝဝ) အတြင္း လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို့မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ားယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၃၃၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္ အသင္းဝင္ခြင့္ပါ ပါျပီး) ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းသင္ၾကားခ်ိန္မွာ နာရီ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

** အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ဆရာ/ဆရာမမ်ားျဖင့္သာသင္ၾကားမည္။ 
*** ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၁၀၆, ၃၃၁၇) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆: ၀ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ျဖစ္ေစwww.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မွ message ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစ ဤ call back form http://tinyurl.com/bc-call-back-form အားျဖည့္၍ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Call back form ျဖည့္ပါက British Council မွ ဖုန္းျပန္ဆက္ေပးပါမည္။

Views: 3975

Reply to This

Replies to This Discussion

​ေလ့လာလ်က္​႐ွိပါသည္​
Really useful.

I'll be waiting for Lesson-3. 

how about in Mandalay BC for classes?

Thank for studying....

This exercise is interested.

Cheers!

cheers.

the lesson for learner
Thanks a lot
Valuable for all who 've desire to learn.
Thank a lot.;)

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service