LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred and Sara arrive at Uncle Michael and Aunt Carol’s house in London.
Fred နဲ႕ Sara တို႕ လန္ဒန္ရွိ အန္ကယ္ Michael ႏွင့္ အန္တီ Carol တို႕အိမ္သို႕ေရာက္ပါျပီ။

 

HOUSES - အိမ္မ်ား

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Uncle Michael: Here we are. Welcome to our home!

အန္ကယ္ Michael: အိမ္ေရာက္ျပီ။ ၾကိဳဆိုပါတယ္ကြာ!

Sara: Thank you! Oh it’s really lovely… and big.

Sara: ေက်းဇူးပါ! အိုး - (အိမ္ေလးက) ခ်စ္စရာေလး - က်ယ္လဲက်ယ္တယ္။

Aunt Carol: Yes, there are four bedrooms and two bathrooms.

အန္တီ Carol: ဟုတ္တယ္ - အိပ္ခန္း ေလးခန္း နဲ႕ ေရခ်ိဳးခန္း/အိမ္သာ ႏွစ္ခန္းပါတယ္ေလ။

 

Sara: Wow! Can we have a tour?

Sara: ဟား! လိုက္ျပပါလား အန္တီ?

Aunt Carol: Of course! Here is the living room… and there is the kitchen and the dining room.

အန္တီ Carol: ျပမွာေပါ့! ဒါကဧည့္ခန္း - ဟိုဖက္က မီးဖိုခန္း နဲ႕ ထမင္းစားခန္း။

Sara: Very nice.

Sara: အရမ္ေကာင္းတာပဲ။

 

Aunt Carol: And there is a big garden, but you can see that later. Let’s go upstairs.

အန္တီ Carol:ျပီးေတာ့ ျခံအက်ယ္ၾကီးလဲပါေသးတယ္ - ဒါကိုေတာ့ေနာက္မွၾကည့္လို႕ရတယ္။ အေပၚတက္ၾကရေအာင္။

Fred: I’ll bring the bags.

Fred: ကြၽန္ေတာ္ အိတ္ေတြယူလာမယ္။

 

Aunt Carol: Here is your bedroom, Sara. You are sharing with your cousin, Alice.

အန္တီ Carol: ဒါက သမီးအတြက္အိပ္ခန္းေပါ့ Sara။ သမီးရဲ့ညီမဝမ္းကြဲ Alice နဲ႕တူတူ တစ္ခန္းထဲေနရမွာပါ။

Sara: Great!

Sara: ေကာင္းတာေပါ့ အန္တီ!

 

Aunt Carol: Here is your bedroom, Fred. You’ve got your own room.

အန္တီ Carol: ဒါကေတာ့ Fred အတြက္အိပ္ခန္း။ သားကေတာ့ တစ္ေယာက္ခန္းေပါ့။

Fred: Thank you!

Fred: ေက်းဇူးပါ အန္တီ!

 

Aunt Carol: There is a bathroom at the end of the hallway and there is a shower downstairs.

အန္တီ Carol: ဒီလမ္ၾကားေလးအတိုင္းသြားရင္ အဆုံးမွအိမ္သာရွိတယ္။ ေရခ်ိဳးခန္းကေတာ့ေအာက္ထပ္မွာ။

Sara: Excellent, thanks Aunt Carol.

Sara: အရမ္းအဆင္ေျပတာပဲ - ေက်းဇူး အန္တီ Carol။

 

Aunt Carol: Now let’s have a cup of tea. Your cousins will be home soon.

အန္တီ Carol: ကဲ ခုေတာ့လက္ဖက္ရည္သြားေသာက္ရေအာင္။ သမီးတို႕ ဝမ္ကြဲေမာင္ႏွမေတြ ခဏဆိုျပန္လာေတာ့မယ္။

 

ဤစကားေျပာအား နားရည္ဝသြားေစရန္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ေျပာဆို ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။

 

READING EXERCISE

British homes

 

Most people in the United Kingdom live in a house or a flat. Flats are often part of a house, but they can also be part of a big building or block of flats. A few people live in more unusual homes, for example on boats or in other vehicles.

 

About 66% of people in the UK own a house or flat. However, houses in the UK are very expensive, especially in London and the other big cities. The average cost of a three bedroom house or flat in London is £637,303. The cost of houses and flats is a big problem for many people.

 

Houses in the United Kingdom are lots of different sizes. There are three main types. A terraced house is part of a row of houses – the houses are attached together. In towns and cities, there are many terraced houses. A semidetached house has got just one house attached to it. Detached houses do not have any other houses attached to them. Detached houses are usually more expensive than semi-detached or terraced houses.

 

Most houses and flats in the UK have got a bathroom, kitchen, living room and one or more bedrooms. Some houses have also got a dining room, where people eat around a table, and more than one living room or bathroom.

 

UK HOMES FACTS

• 90.1% of people in the UK live in a town or a city.

• Only 8% of houses in the UK do not have central heating.

• The smallest house in the UK is in Conwy, Wales. It is just 1.8 metres wide and has got two rooms.

 

ယူေကအိမ္မ်ားအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာတခ်ိဳ႕

- လူ ၁၀ဦးတြင္ ၉ ဦးမွာ ျမိဳ႕ျပေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။

- အိမ္အမ်ားစု (၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) တြင္ ဗဟိုအပူေပးစံနစ္တပ္ဆင္ထားသည္။

- ယူေက၏ အေသးငယ္ဆုံးအိမ္ကို ေဝလျပည္နယ္ ကြန္ဝီျမိဳ႕တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ အက်ယ္ ေျခာက္ေပခန္႕သာရွိျပီး အခန္းႏွစ္ခန္းသာပါသည္။


 Image source: Matt Davis (Flickr)


Glossary (ခက္ဆစ္)

 

tour = လွည့္လည္ျပသသည္/ ခရီးသြားသည္
to share = ေဝမွ်သည္/ အတူတကြေနသည္
shower = (ေရပန္းျဖင့္) ေရခ်ိဳးခန္း / (ေရပန္းျဖင့္) ေရခ်ိဳးသည္
flat = အိမ္ခန္း/ တိုက္ခန္း
vehicle = ယာဥ္
average = ပ်မ္းမွ်
to be attached = တြဲလွ်က္
central heating = ဗဟိုအပူေပးစံနစ္ (ေအးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္သုံးသည္)

 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား


A. Verb Forms


Write the words is, are, have or has to complete these sentences.
ကြက္လပ္မ်ားကို is, are, have (သို႕) has တို႕ျဖင့္ျဖည့္ပါ။

Example: There are five bedrooms in Uncle Mashal’s house.


1. Aunt Carol and Uncle Micheal’s house ______ got two bathrooms.
2. There ______ a bathroom at the end of the hallway.
3. Semi-detached houses ______ got one other house attached to them.
4. A detached house doesn’t ______ another house attached to it.
5. There ______ many terraced houses in the United Kingdom.

 

B. Reading comprehension

Read the dialogue and the article again. Answer the questions below.
စကားေျပာႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ျပန္လွန္ဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ ထို႕ေနာက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

Example: What percentage (%) of people in the UK own a house or flat? 66%

 

1. How many bedrooms are there in Uncle Micheal’s house?
2. What does Fred take upstairs at Uncle Micheal’s house?
3. Why is it difficult for many people to buy a house or flat in the UK?
4. How many other houses are attached to a semi-detached house?
5. How many other houses are attached to a detached house?

 

အေျဖမ်ား

A.

1. has
2. is
3. have
4. have
5. are


B.

1. Four
2. Fred and Sara’s bags
3. Because they are very expensive
4. One
5. None


Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)


New General English Courses at the British Council (January Term)


ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ General English (4 skills) အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ တက္ေရာက္လိုသူအားလုံး (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မည္သူမဆို) ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ ၂၀၁၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာၾကာေန ့နံနက္ (၉:၀၀) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္း၊ စေနေန ့ နံနက္ (၉:၀၀) မွ ေန ့လည္ (၁၂:ဝဝ) အတြင္း လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ျပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို့မဟုတ္) သန္းေခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းမ်ားယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ က်ပ္ ၃၃၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၂၀,၀၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ တစ္ႏွစ္ အသင္းဝင္ခြင့္ပါ ပါျပီး) ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္းသင္ၾကားခ်ိန္မွာ နာရီ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

** အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ဆရာ/ဆရာမမ်ားျဖင့္သာသင္ၾကားမည္။ 
*** ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ရရွိမည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၁၀၆, ၃၃၁၇) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆: ၀ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕ အီးေမးလ္ပို႕၍ျဖစ္ေစwww.facebook.com/BritishCouncilMyanmar မွ message ေပးပို႕၍ျဖစ္ေစ ဤ call back form http://tinyurl.com/bc-call-back-form အားျဖည့္၍ျဖစ္ေစ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Call back form ျဖည့္ပါက British Council မွ ဖုန္းျပန္ဆက္ေပးပါမည္။

Views: 2782

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot.
thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service