LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

 

Fred talks to his cousins Alice and David about their studies.
Fred သည္သူ၏ဝမ္းကြဲ ညီ၊ ညီမမ်ားႏွင့္ စာသင္ၾကားမႈမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုေနပါသည္။


HIGHER EDUCATION - အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး


ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Fred: So what have you been doing recently, Alice?

Fred: Alice က ခုတေလာဘာေတြလုပ္ေနလဲ?

Alice: Studying! I’ve got exams next month.

Alice: စာပဲေပါ့! ေနာက္လမွာစာေမးပြဲရွိတယ္ေလ။

 

Fred: Really? Are they important exams?

Fred: ဟုတ္လား? အေရးၾကီးတဲ့စာေမးပြဲလား?

Alice: Yes! They’re my A-Levels. I want to go to university. I need to get good results.

Alice: ဟုတ္တယ္! A-Level စာေမးပြဲေလ။ တကၠသိုလ္ သြားတက္ခ်င္တယ္။ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရမွျဖစ္မယ္ေလ။

 

Fred: Are you in your last year at school now?

Fred: ဒါဆိုရင္အခု (အထက္တန္းေက်ာင္း) ေနာက္ဆုံးႏွစ္လား?

Alice: Yes… it’s really stressful.

Alice: ဟုတ္ကဲ့ - အရမ္းပင္ပန္းတယ္။

 

Fred: What about you, David?

Fred: David က ေရာ?

David: I’m finishing my second year at university. I’m studying International Relations at the London School of Economics.

David: ကြၽန္ေတာ္က တကၠသိုလ္ မွာဒုတိယႏွစ္ျပီးေတာ့မယ္ေလ။ London School of Economics မွာ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး (International Relations) ဘာသာ တက္ေနတာပါ။

 

Fred: Are you enjoying it?

Fred: (တကၠသိုလ္ တက္ရတာ) ေပ်ာ္ရဲ့လား?

David: Yes, it’s great! I’m having a really good time. But it’s hard work, too.

David: ဟုတ္ကဲ့ - အရမ္းေကာင္းပါတယ္! ေပ်ာ္စရာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ပင္ပန္းေတာ့ ပင္ပန္းတယ္။

 

Fred: Do you have lots of lectures and seminars?

Fred: စာပို႕ခ်တာေတြ၊ ေဟာေျပာပြဲေတြ အမ်ားၾကီးတက္ရလား?

David: Yes – every day except Friday. It’s a long week.

David: ဟုတ္ကဲ့ - ေသာၾကာေန႕ကလြဲလို႕ ေန႕တိုင္းပါပဲ။ စာသင္ရက္မ်ားတယ္။

 

Fred: It sounds interesting. Maybe I should go to university in England!

Fred: စိတ္ဝင္စားစရာပဲ။ အကိုလဲ အဂၤလန္ မွာ တကၠသိုလ္ လာတက္အံုးမွပဲေဟ့!

 

ဤစကားေျပာအား နားရည္ဝသြားေစရန္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖင့္ေျပာဆို ေလ့က်င့္ၾကည့္ပါ။

 

READING EXERCISE

 

HIGHER EDUCATION IN THE UK

 

At the moment, students in the UK can leave full-time education when they are sixteen years old and start work. However, many students stay in education and do exams at the ages of 17 and 18. Some students do exams called A-Levels (Scottish Higher Exams in Scotland). The marks are used to decide if they can go to university. Other students do vocational qualifications. In 2015, the law is changing. All teenagers will stay in fulltime education until they are 18 years old.

 

University

In the UK, approximately 46% of students leaving school go to university. Most of these students do bachelor’s degrees. These students are called ‘undergraduates’. Most bachelor degrees in the UK take three or four years to finish. Students choose their main subject before beginning their degree, unlike in the United States. Some students decide to do a masters or PhD degree after their first degree. These students are called ‘postgraduates’. Master’s degrees in the UK usually take one year, fulltime. PhDs usually take between four and six years.

 

Vocational qualifications

Some students decide to do more practical courses. These are sometimes called NVQs (National Vocational Qualifications), HNCs or HNDs (Higher National Certificates or Diplomas). For example, courses in food and retail (shops), and health and beauty.

 

International students

About 13% of undergraduates and 44% of postgraduates in the UK are international students. International students come from all over the world. The countries with the most international students in the UK are China, India and Nigeria. The most popular subjects for these students are business studies and engineering. The most popular universities for international students are the University of Manchester and University College London.

 

UK higher education facts

• There are more than 300 universities and higher education colleges in the UK.

• At Buckinghamshire New University, you can do a bachelor’s degree in Football Studies.

• International students can work for 20 hours a week while they are studying in the UK and 40 hours a week during holidays.

 

ယူေကအဆင့္ျမင့္ပညာေရးသိေကာင္းစရာအခ်က္တခ်ိဳ႕

- ယူေကတြင္ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာလိပ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

- Buckinghamshire New University တြင္ ေဘာလုံးကစားျခင္းဘာသာအထူးျပဳတက္ေရာက္ျပီး ဘြဲ႕ရယူႏိုင္သည္။

- ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွလာတက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တစ္ပါတ္လွ်င္ ယူေကတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ နာရီ ၂၀ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျပီး အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ နာရီ ၄၀ အထိလုပ္ႏိုင္သည္။

Image Source: British Council

Glossary (ခက္ဆစ္)
 

exam = စာေမးပြဲ
good marks = အမွတ္ေကာင္း
stressful = စိတ္ဖိစီးေသာ/ ပင္ပန္းေသာ
International Relations =  ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး (ဘာသာရပ္)
lecture = ေဟာေျပာခ်က္/ ပို႕ခ်ခ်က္/ စာဝါ
seminar = ေဟာေျပာပြဲ
full-time = အခ်ိန္ျပည့္
vocational = အသက္ေမြးမႈ
qualification = အရည္အခ်င္း/ ပညာအေရအခ်ဥ္း
subject = ဘာသာရပ္
practical = လက္ေတြ႕

 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

 

A. Scrambled words

 

Re-order the letters to make words. All of these words are in the article and dialogue above.
စာလုံးမ်ားကို စကားလုံးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျပန္စီပါ။ စကားလုံးအားလုံး အထက္မွစကားေျပာႏွင့္ စာပိုဒ္ထဲတြင္ရွိပါသည္။

Example: tryvesunii = u n i v e r s i t y

 

1. etidconua = e _ _ _ _ _ _ _ _
2. edaptsutorag = p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. vanotiloac = v _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. fesltsrsu = s _ _ _ _ _ _ _ _
5. geedre = d _ _ _ _ _
6. urnruaddgaete = u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. rcueelt = l _ _ _ _ _ _
8. bujcest = s _ _ _ _ _ _

 

B. True or false?

Read the article again. Decide if these sentences are true or false.
စာပိုဒ္ကိုေနာက္တစ္ခါျပန္ဖတ္ျပီး ေအာက္ပါဝါက်မ်ားအား မွန္/မွား ဆုံးျဖတ္ပါ။

Example: Students do exams called B-Levels. FALSE

1. Some students in the UK leave school when they are sixteen years old.
2. Most 17 and 18 year olds in the UK go to university.
3. Many bachelor degrees in the UK take three years.
4. Students studying bachelor’s degrees are called ‘postgraduates’.
5. The University of Manchester has got a lot of international students

 

အေျဖမ်ား

A.

1. education
2. postgraduate
3. vocational
4. stressful
5. degree
6. undergraduate
7. lecture
8. subject


B.

1. True
2. False – 46% of students leaving school go to university. Less than half.
3. True
4. False – they are called ‘undergraduates’
5. True

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

Views: 2118

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks.
Tkanks.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service