LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred, Sara နဲ႕ သူတို႕ရဲ့ တစ္ဝမ္းကြဲညီ David ကင္မရာဝယ္ရန္ ေစ်းဝယ္ထြက္ေနပါတယ္။

 

TECHNOLOGY - အသံုးခ်သိပၸံပညာ

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

David: Let’s try this shop. It looks like they’ve got lots of cameras.

David: ဒီဆိုင္ကိုဝင္ၾကည့္ရေအာင္။ ၾကည့္ရတာ သူတို႕မွာကင္မရာအမ်ားၾကီးရွိပုံရတယ္။

 

Shop assistant: Hello. Can I help you at all or are you happy browsing?

ဆိုင္ဝန္ထမ္း :  မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကူညီေပးရပါမလား? ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ပါမလား?

Fred: Actually, we’d like some information.

Fred: တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ အခ်က္အလက္နဲနဲ သိခ်င္ပါတယ္။

 

Shop assistant: Absolutely. What would you like to know?

ဆိုင္ဝန္ထမ္း : ေမးလို႕ရပါတယ္။ ဘာမ်ားသိခ်င္တာပါလဲ?

Fred: Well… what’s the difference between this camera and that camera?

Fred: ဒီလိုပါ - ဒီဖက္က ကင္မရာနဲ႕ ဟိုဖက္ကကင္မရာ ဘာကြာတာလဲသိခ်င္တာပါ။

Shop assistant: This one is a 20MP camera and that one is only 16MP. But the zoom on the 20MP camera is not as good.

ဆိုင္ဝန္ထမ္း : ဒီဖက္တစ္ခုက 20MP ကင္မရာပါ။ ဟိုဖက္ကေတာ့ 16MP ပဲရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 20MP ကင္မရာကအေဝးကိုလွမ္းျပီး႐ိုက္ရင္ ဇူန္းဆြဲလို႕ သိပ္မေကာင္းဘူးဗ်။

 

Fred: Hmm… okay. And is the 16MP camera popular?

Fred: ဪ ဟုတ္ပါျပီ။ ျပီးေတာ့ 16MP ကင္မရာက လူၾကိဳက္မ်ားရဲ့လားဗ်?

Shop assistant: Yes. It’s very easy to use and it takes great pictures.

ဆိုင္ဝန္ထမ္း : ဟုတ္ကဲ့၊ သူကသုံးလို႕လြယ္ျပီး ပုံထြက္ေကာင္းလို႕ပါ။

 

David: Okay… and does the price include anything else?

David: ေကာင္းပါျပီ၊ ေရာင္းေစ်းမွာ တျခားဘာေတြပါေသးလဲဟင္?

Shop assistant: Yes, you get a camera case and a memory card.

ဆိုင္ဝန္ထမ္း : ဟုတ္ကဲ့ - ကင္မရာအိပ္ရယ္ memory card ရယ္ရပါမယ္။

 

Fred: Sounds good. What do you think, Sara? You should make the decision.

Fred: ေကာင္းသားပဲ။ Sara ေရာဘယ္လိုထင္လဲ? ညီမပဲဆုံးျဖတ္တာေကာင္းပါတယ္။

Sara: Yes, I think I like that one the most. It sounds like a good deal.

Sara: ဟုတ္ - ညီမလဲ အဲဒီတစ္ခုကို အၾကိဳက္ဆုံးပဲထင္တယ္။ ေစ်းတန္တယ္နဲ႕တူပါတယ္။

Fred: Okay, we’ll take it!
Fred: ေကာင္းျပီ - ကြၽန္ေတာ္တို႕ ဒါကိုယူပါမယ္။

 

READING EXERCISE

TECHNOLOGY IN THE UK

 

As in the rest of the world, there has been a huge surge in the development of new technology in recent years in the UK. From digital cameras to vacuum cleaners, computer games to hospital equipment, advances in technology affect all our lives.

 

Communication

 

One of the biggest areas of growth in recent years is the development of mobile phone technology. In the UK, almost 90% of adults own a mobile phone. Almost half of these have access to the internet. Most people send text messages or emails instead of letters. Social networking websites like Facebook and Twitter are also very popular.

 

The Media

 

Technology has also had a big impact on the way we access television, radio and the newspapers in the UK. People in the UK can watch many television programmes online, whenever it is convenient for them. Many people also read the newspaper online. There has been a big decrease in the number of people who buy daily newspapers. 13% of adults also now own an ebook reader. Does this mean the end of newspapers and books made of paper?

 

Education

 

Schools and universities have to keep up with the changes in the world around them. Children now have regular access to computers at school. Researchers predict that 80% of classrooms in the UK will have interactive whiteboards by 2012. Technological advances have also changed the way that adults learn. Distance learning at university-level is increasingly popular because the internet makes it so easy.

 

Technology facts

• Almost 93% of the population of the UK use mobile phones.

• 3 out of 4 adults shop online.

• There are over 31 million Facebook users in the UK.

 

Technology facts (အသံုးခ်သိပၸံပညာသိေကာင္းစရာ)

 

- ယူေကရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၉၃% ခန္႕ မိုဘိုင္းဖုန္းအသုံးျပဳသည္။

- အရြယ္ေရာက္ျပီး လူေလးဦးတြင္ သံုးဦးမွာ အင္တာနက္မွတဆင့္ေစ်းဝယ္ၾကသည္။

- ယူေကတြင္ Facebook သုံးစြဲသူ ၃၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။

 

Image source: Matthew G (https://www.flickr.com/photos/streetmatt/)

Glossary (ခက္ဆစ္က႑)

 

to browse (v) - ဟိုဟို ဒီဒီ ၾကည့္သည္။

surge (n) - တစ္ဟုန္တိုး တိုးတက္သည္၊ တစ္ရွိန္ထိုး အရွိန္ျမင့္တက္သည္။

advance (n) -  ျပန္႔ပြားလာမႈ။ တိုးပြားမႈ။ တိုးတက္ လာမႈ။ တိုးတက္မႈ။

growth (n) - ၾကီးထြားမႈ။တိုးပြားျခင္း။ျဖစ္ထြန္းမႈ။ တိုးလာ၊မ်ားလာျခင္း။ တိုးပြားလာမႈ။ၾကီးပြားတိုးတက္မႈ။ impact (n) - အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

to keep up (v) - အမီလိုက္သည္၊ ရင္ေပါင္တန္းလိုက္သည္။

distance learning (n) - အေဝးသင္

 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

 

A. True or false? (မွန္/မွား ဆုံးျဖတ္ပါ)

 

Example: Only 50% of adults in the UK have got a mobile phone.

FALSEalmost 90% of adults have got a mobile phone in the UK.

 

1. Sending letters is as popular as sending emails and texts.

2. It is possible to watch TV programmes on the computer in the UK.

3. Fewer people buy newspapers now than in the past.

4. Most schools in the UK do not have interactive whiteboards.

5. In the UK, you can study for a university degree in your own house.

 

B. Scrambled words (ေရာေမႊထားေသာစာလုံးမ်ားအား အစီအစဥ္မွန္ေအာင္ျပန္စီပါ)

Example: nucomaiomctni = c o m m u n i c a t i o n

 

1. sgmease = m_ _ _ _ _ _

2. lmeovdpetn = d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. cesacs = a _ _ _ _ _

4. nidsecoi = d_ _ _ _ _ _ _

5. dcipert = p _ _ _ _ _ _

 

အေျဖမ်ား

A.

1. False – sending emails and texts is much more popular than sending letters

2. True

3. True

4. False – most schools do have them; 80% of classrooms will have them by 2012

5. True

 

B.

1. message
2. development
3. access
4. decision
5. predict

Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2156

Reply to This

Replies to This Discussion

good idioms for learning

I like this lesson .Thanks a lot.
thank a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service