LIFE IN UK – WEEKLY ENGLISH LESSON FROM BRITISH COUNCIL

Fred တစ္ေယာက္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ဖို႕ စုံစမ္းေနပါတယ္။

 

LANGUAGE - ဘာသာစကား

 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစကားေျပာသင္ခန္းစာ ႏွင့္ စာပိုဒ္ကို ဦးစြာဖတ္႐ႈေလ့လာပါ။ နားမလည္ေသာစကားလုံးသစ္မ်ားပါ ပါက ခက္ဆစ္က႑တြင္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုေျဖဆိုၾကည့္ပါ။ အေျဖမ်ားကိုေနာက္ဆုံးတြင္ေပးထားပါသည္။

 

Mike: Hello, this is the London English Language School. My name is Mike. How can I help you?

Mike: ဟယ္လို - လန္ဒန္အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္းကပါ။ ကြၽန္ေတာ့နာမည္ Mike ပါ။ ဘာမ်ားကူညီရပါမလဲ?

Fred: Hello. I’m interested in doing an English course at your school.

Fred: ဟယ္လို - ကြၽန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားတို႕ေက်ာင္းမွာအဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ခ်င္လို႕ပါ။

 

Mike: Yes sure, and how long do you want to study with us for?

Mike: ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ် - ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ တက္ခ်င္တာပါလဲ?

Fred: About two weeks.

Fred: ႏွစ္ပါတ္ေလာက္ပါ။

 

Mike: Well, we have a two-week intensive course that you might be interested in. The classes are every day from nine until two o’clock. There are also some activities in the afternoon that you can do, if you want to.

Mike: ဒါဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ ခင္ဗ်ားစိတ္ဝင္စားႏိုင္တဲ့ ႏွစ္ပါတ္ ရက္တိုအထူးသင္တန္းရွိပါတယ္။ နံနက္ ၉ နာရီကေန ေန႕လည္ ၂ နာရီအထိ ေန႕တိုင္းအတန္းရွိပါတယ္။ ေန႕လည္ပိုင္းမွာ ခင္ဗ်ားဝင္ပါခ်င္ရင္ ပါႏိုင္တဲ့ တျခားလႈပ္ရွားမႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။

Fred: That sounds great. How much does it cost?

Fred: ေကာင္းတာေပါ့။ ဘယ္ေလာက္က်မလဲမသိဘူးေနာ္?

 

Mike: Do you need accommodation?

Mike: ေနစရာပါလိုပါသလား?

Fred: No, I’m staying with my family.

Fred: မလိုပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့မိသားစုနဲ႕ ေနေနတာပါ။

Mike: That’s fine. In that case, it will be £370 per week.

Mike: ေကာင္းပါျပီ။ ဒီလိုဆိုရင္ တစ္ပါတ္ကို ေပါင္၃၇၀ က်ပါမယ္။

 

Fred: Okay. And how do I register?

Fred: အိုေကပါ၊ ဘယ္လိုစာရင္းေပးရပါမလဲ?

Mike: You need to come and take a test. This will tell us what class you will join. Your English sounds very good.

Mike: အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ တစ္ခုလာေျဖရပါမယ္။ ဒါမွ ခင္ဗ်ားဘယ္အတန္းတက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႕သိမွာပါ။ ခင္ဗ်ားရဲ့ အဂၤလိပ္ကအေတာ္ေကာင္းသားပဲ။

Fred: Thank you!

Fred: ေက်းဇူးပါ!

 

Mike: Can you come in to the school tomorrow afternoon at three o’clock?

Mike: နက္ျဖန္ေန႕လည္ ၃ နာရီေလာက္ေက်ာင္းကိုလာႏိုင္မလား?

Fred: Yes, that’s fine.

Fred: ဟုတ္ကဲ့ - ရပါတယ္။

 

Mike: Great, I’ll see you then. Bye for now.

Mike: ေကာင္းပါျပီ။ ဒါဆိုအဲဒီေတာ့မွေတြ႕ၾကတာေပါ့။ ဒါပဲေနာ္။

Fred: Thank you, bye!

Fred: ေက်းဇူးပါပဲ။ ဘိုင္း!

 

READING EXERCISE


LANGUAGES IN THE UK

 

Do you know how many languages are spoken in the United Kingdom? There are at least 61, and up to 35 of them are taught in schools across the country.

 

English

 

Everyone knows that the main language of the United Kingdom is English. However, even though the UK is a small country, there are big differences in the way English is used. Accents, vocabulary and even grammar can be very different depending on where you are in the UK. The English people speak in Bristol, England is quite different to the English people speak in Glasgow, Scotland or Bangor, Northern Ireland. Most children learn a standard variety of British English at school, but at home and with their friends their speech and language changes depending on where they are from.

 

Welsh and Gaelic

 

In Wales, both Welsh and English are the official languages. Road signs and all official documents are written in both languages. At most schools in Wales, children learn both languages. Scottish Gaelic in Scotland and Irish Gaelic in Northern Ireland are also used, but only by a small number of people. There are also eight other native languages, including Cornish and Manx.

 

Languages at school


The most popular languages to learn at school are French, German and Spanish. Some schools also offer other languages, including Mandarin, Japanese and Arabic. However, the number of students choosing to study languages is very low. Perhaps they think that one language, English, is enough. Many other people think that British students should be encouraged to learn more languages, like students in other countries. What do you think?

Photo: British Council

 

Glossary (ခက္ဆစ္က႑)

 

intensive (adj) - အခ်ိန္ကာလအနည္းငယ္အတြင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္သင္ၾကားေပးေသာ ရက္တိုအထူးသင္တန္း

to register (v) - စာရင္းေပးသည္

accent (n) -  ဝဲသံ

a standard variety -  စံထားၾကေသာအမ်ိဳးအစား

to be encouraged (v) - တိုက္တြန္းအားေပးသည္

fluently (adv) - ေကာင္းစြာေျပာဆိုႏိုင္သည္

 

ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

 

A. Reading comprehension

 

Read the article again. Answer the questions below.

စာပိုဒ္ကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္ျပီး ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖပါ။

Example: How many languages are spoken in the UK? more than 61

 

1. Is the English language the same across the United Kingdom?

2. What are the official languages in Wales?

3. What is the total number of native languages in the United Kingdom?

4. What are the most popular languages to study in the United Kingdom?

5. Do many British students choose to study languages?

 

B. Match the languages

ဝဲဖက္တြင္ေရးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ယာဖက္တြင္ေရးထားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ တိုက္ေပးပါ။

 

1. Wales

2. France

3. Spain

4. China

5. Italy

6. Japan

a. Spanish

b. Italian

c. Japanese

d. Mandarin

e. Welsh

f. French

 

အေျဖမ်ား

A.

1. No

2. Welsh and English

3. 12

4. French, German and Spanish

5. No

 

B.

1. e
2. f
3. a
4. d
5. b
6. c


Other lessons in this series

LIFE IN UK (Lesson 1 - Heathrow)

LIFE IN UK (Lesson 2 - Social Customs)

LIFE IN UK (Lesson 3 - Money)

LIFE IN UK (Lesson 4 - Houses)

LIFE IN UK (Lesson 5 - Higher Education)

LIFE IN UK (Lesson 6 - Tube)

LIFE IN UK (Lesson 7 - Technology)

LIFE IN UK (Lesson 8 - Food)

LIFE IN UK (Lesson 9 - Language)

LIFE IN UK (Lesson 10 - Multiculturalism)

LIFE IN UK (Lesson 11 - Holiday)

LIFE IN UK (Lesson 12 - Leisure Time)

LIFE IN UK (Lesson 13 - Architecture)

LIFE IN UK (Lesson 14 - Shopping)

LIFE IN UK (Lesson 15 - The Seaside)

LIFE IN UK (Lesson 16 - Family Celebrations)

LIFE IN UK (Lesson 17 - The Turner Prize)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2669

Reply to This

Replies to This Discussion

I cannot copy above lecture

I want to copy and save as pdf file all lecture

How can I do copy

Press Ctrl A, Ctrl S..

Me too I can't copy.
above question we need answer

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service