ကဗ်ာတပုဒ္ ေရးသားဖြဲ႕သီပံုကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္စာေပအေရးအသား ကဗ်ာဆရာ၏ စိတ္ကူးဖြဲ႕ဆိုဟန္တို႕ကို သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ကဗ်ာ၏ ေခါင္းစဥ္ "Light and shadows" ဟု ဖတ္႐ႈ႐ံုမွ်ျဖင့္ "theme" ေခၚ ကဗ်ာ၏ main idea မွာ contrast ဆန္႕က်င္ဘက္သေဘာတရားမ်ားကို ေဖာ္က်ဴးထားမည္ဟု ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏိုင္ပါသည္။ ကဗ်ာ၏ rhyming couplets မ်ား ကဗ်ာစာတေၾကာင္း၏ ေနာက္ဆုံးစာႏွစ္လုံးမွာ ကာယံညီေနသည္ကိုလည္း သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ဤကဗ်ာတြင္ stanza ၁၀ခု ပါဝင္၍ stanza တခုစီတြင္ ႏွစ္ေၾကာင္းက်စီဖြဲ႕ဆိုထားပါသည္။ နမူနာေလ့လာသည့္အေနျဖင့္ ပထမဆုံး stanza ပါ စာေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

Stanza 1

Inside every saint there's a sinner.
Inside every loser there's a winner.

(1) "saint" သူေတာ္စင္ႏွင့္ "sinner" အျပစ္ရွိသူတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္ opposites မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) "sinner" ႏွင့္ "winner" မွာ rhyming ကာယံညီစာလုံးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(3) "winner" ေအာင္ႏိုင္သူႏွင့္ "loser" ရွုံးနိမ့္သူတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္ opposite မ်ား ျဖစ္ေနပံုကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကဗ်ာဖြဲ႕စည္းပံုမွာ stereo type တပံုစံတည္းျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ကို သိရွိထားပါက က်န္ stanza 2မွ 10 အထိ ေပးထားေသာ ကြက္လပ္မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ရမည့္ စကားလုံးကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူရရွိႏိုင္ပါသည္။
ကဗ်ာ၏ အဓိပၸါယ္မွာ ေခါင္းစဥ္ ဆန္႕က်င္ဘက္ contrast အလင္းရွိလွ်င္ အေမွာင္ရွိမည္ကို ေဖာ္ေဆာင္သကဲ့သို႕ သူေတာ္စင္ရွိပါက အျပစ္ရွိသူ ရွိစျမဲျဖစ္ျပီး ရွုံးနိမ့္သူရွိက ေအာင္ႏိုင္သူရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕ဆိုထားပါသည္။

ျဖည့္စြက္ရန္ ကြက္လပ္ (၁၈)ခု အတြက္ ေပးထားေသာ စကားလုံး (၁၈)လုံးကို ေရြးခ်ယ္ေျဖဆိုပါ။

beast       doubt      famine      free        health      life
listener    most       peace        poverty  pride        priest
rule         side        silence      thief       wise         worry

Inside every saint there’s a sinner.
Inside every loser there’s a winner.

Inside every (1)________ there’s a feast.
Inside every lover there’s a (2) ________.

Inside every (3)___________ man there’s a fool.
Inside every chaos there’s a (4)_____________.

Inside every certainty there’s (5)_____________.
Inside every (6)___________ there’s a shout.

Inside every death there is (7)_____________.
Inside every (8)____________ there is strife.

Inside every good man there’s a (9)_________.
Inside every (10)_______________ there’s relief.

Inside every (11)___________ man there’s a prisoner.
Inside every chatterbox there’s a (12)_____________.

Inside every general there’s a (13)_______________.
Inside every (14)__________ there’s a least.

Inside some (15) __________ is wealth.
Inside some sickness there is (16)_______.

Inside humble acts there is (17)___________.
Inside everything we find its other (18)_________.

မိမိေျဖဆိုထားေသာ အေျဖမ်ားကို Answer Key ႏွင့္ အေျဖညွိပါ။

Light and shadows by Alan Maley

Inside every saint there’s a sinner.
Inside every loser there’s a winner.

Inside every (1)famine there’s a feast.
Inside every lover there’s a (2)beast.

Inside every (3)wise man there’s a fool.
Inside every chaos there’s a (4)rule.

Inside every certainty there’s (5)doubt.
Inside every (6)silence there’s a shout.

Inside every death there is (7)life.
Inside every (8)peace there is strife.

Inside every good man there’s a (9)thief.
Inside every (10)worry there’s relief.

Inside every (11)free man there’s a prisoner.
Inside every chatterbox there’s a (12)listener.

Inside every general there’s a (13)priest.
Inside every (14)most there’s a least.

Inside some (15)poverty is wealth.
Inside some sickness there is (16)health.

Inside humble acts there is (17)pride.
Inside everything we find its other (18)side.

အေျဖရရွိပံုကို stanza 1 တြင္ ရွင္းျပထားသကဲ့သို႕ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖင့္ stanza တခုစီကို သုံးသပ္ေလ့လာပါ။

Stanza 2

(1) famine = ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္
feast =ဧည့္ခံပြဲတို႕တြင္ အစားအေသာက္ေပါမ်ားျခင္းမွာ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ပါသည္။
(2) feast ႏွင့္ beast မွာ rhyming ကာယံညီပါသည္။
(3) beast သတၱဝါေကာင္ႏွင့္ lover ခ်စ္သူတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

Stanza 3

(1) wise man = ပညာရွိသူႏွင့္ fool = ပညာမဲ့သူ တို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) fool ႏွင့္ rule = rhyming word
(3) rule စည္းမ်ဥ္း၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ chaos ပရမ္းပတာျဖစ္ျခင္းတို႕မွာ contrast ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

Stanza 4

(1) certainty = က်ိန္းေသ၊ ဧကန္ျဖစ္ေသာအရာႏွင့္ doubt = သံသယတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) doubt ႏွင့္ shout တို႕မွာ ကာယံညီပါသည္။
(3) shout ေအာ္ဟစ္ဆူညံမႈႏွင့္ silence တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္မႈတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

Stanza 5

(1) death ေသဆုံးျခင္းႏွင့္ life အသက္ရွင္ျခင္းတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) life ႏွင့္ strife တို႕မွာ rhyming words မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(3) strife = battle, fighting ပဋိပကၡ၊ စစ္ပြဲ၊ တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႕မွာ peace = ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းတို႕ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Stanza 6

(1) good man = လူေကာင္း ႏွင့္ thief သူခိုးတို႕မွာ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုး ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) thief ႏွင့္ relief တို႕မွာ rhyming word ကာယံညီ စကားလုံးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး
(3) relief သက္သာရာ ရရွိမႈႏွင့္ worry စိုးရိမ္ပူပန္မႈတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Stanza 7

(1) freeman လြတ္လပ္သူႏွင့္ prisoner အက်ဥ္းက်သူတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
(2) prisoner ႏွင့္ listener တို႕မွာ rhyming words ကာယံညီစကားလုံးမ်ားျဖစ္ျပီး
(3) listener သူတပါး ေျပာဆိုေသာ စကားကို နားေထာင္သူႏွင့္ chatterbox စကားအိုးတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

Stanza 8

(1) general = ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (စစ္မႈထမ္း) ႏွင့္ priest ဘုန္းေတာ္ၾကီး (သာသနာ့ဝန္ထမ္း) တို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္ သေဘာကို ေဆာင္ပါသည္။
(2) priest ႏွင့္ least တို႕မွာ rhyming တို႕မွာ ကာယံညီျပီး
(3) least အနည္းဆုံးႏွင့္ most အမ်ားဆုံးတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

Stanza 9

(1) poverty ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ wealth ခ်မ္းသာျခင္းတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ား ျဖစ္ၾက၍
(2) wealth ႏွင့္ health မွာ rhyming words မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
(3) health ႏွင့္ sickness က်န္းမာျခင္း ႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ၾကပါသည္။

Stanza 10

(1) humble acts ႏွိမ့္ခ်မႈရွိေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ pride မာန္မာနေထာင္လႊားမႈတို႕မွာ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) pride ႏွင့္ side တို႕မွာ rhyming words မ်ားျဖစ္ျပီး
(3) Inside everything we find its other side ဟူသည္ ဤကဗ်ာ၏ နိဂုံးစာေၾကာင္းမွာ ျမန္မာတို႕၏ ေလာကဓံတရား ရွစ္ပါးႏွင့္ အလြန္နီးစပ္ပါသည္။ အလင္းရွိလွ်င္ အေမွာင္ရွိသည္ဟူေသာ "Light and shadows" ဟု ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ကို အဖြင့္အပိတ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ကဗ်ာဆရာ၏ ဉာဏ္စြမ္းကို ေဖာ္ျပသြားျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤကဗ်ာကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ antonyms ေခၚ opposites ဆန္႕က်င္ဘက္စကားလုံးမ်ား၊ rhyming words ေခၚ ကာယံညီအသံမ်ားကို ကြင္းဆက္မိေအာင္ ဖြဲ႕သီထားမႈကို သိရွိႏိုင္ျပီး ကဗ်ာ၏ အဓိပၸါယ္ကို တေၾကာင္းခ်င္းေပၚလြင္ေအာင္ စဥ္းစားသိရွိ နားလည္ႏိုင္ခါ ကဗ်ာတပုဒ္၏ ရသ ႏွင့္တကြ ေလာကဓံတရားမ်ားကိုပါ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။
စာေပကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ကြၽမ္းသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။

Daw Tin Nwai Win

Retired Lecturer (English Department, Yangon University) Diploma in Teaching of English Overseas (Leeds University), M.A (T.E.F.L) Y.I.O.E

Views: 1038

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service