အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသင္ယူသူတိုင္းအတြက္ နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ (Listening Skill) သည္မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူသူ အမ်ားစု သည္ Listening Skill ႏွင့္ Writing Skill ႏွစ္ခုကို ပိုမိုခက္ခဲတတ္ၾကပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ရွည္/ လက္ရွည္ ေလ့က်င့္ဖို႔ ပဲ လိုပါတယ္။ Listening Skill တိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ေလ့က်င့္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကို ေရးသားလိုက္ပါတယ္။

မတူညီေသာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အသံထြက္တစ္ခုတည္း ကိုပင္ မတူညီေသာ ေလယူေလသိမ္းမ်ားျဖင့္ ေျပာဆိုၾကေသာေၾကာင့္ စကားလံုးမ်ား အဆင္သင့္ရွိေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို နားေထာင္ေသာအခါ (သို႔မဟုတ္) ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ၾကည့္႐ႈေသာအခါ ခ်က္ခ်င္းနားလည္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ေလ့လာ သင္ယူေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္လိုေျပာေသာပတ္ဝန္းက်င္ လိုအပ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ ေလ့လာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ ၎ပတ္ဝန္းက်င္ကို အၿမဲတမ္းရရွိရန္ မလြယ္ကူေသာေၾကာင့္ Tape, CD, DVD, Movie, Radio, MP3 စသည္မ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ကာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ထံုမႊမ္းထားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးေလ့က်င့္သင့္သည္။

နားေထာင္ရန္ အေၾကာင္းအရာေရြးခ်ယ္ေသာအခါ နားေထာင္သူ၏အဆင့္(level)ႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီရမည္၊ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဆက္လက္ နားေထာင္လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို နားေထာင္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ဆက္လက္နားေထာင္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မေရြးသင့္ပါ။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုသည္ နားေထာင္သူ၏အဆင့္(level)ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ ကိုက္ညီမွသာလွ်င္(ထပ္ခါထပ္ခါ နားေထာင္ခ်င္ မွသာလွ်င္) အႀကိမ္ႀကိမ္အထပ္ထပ္ နားေထာင္ေလ့က်င့္ၿပီး တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔တိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။


1. ပထမဦးစြာမိမိႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ အေၾကာင္းအရာကိုေရြးခ်ယ္ပါ၊ စတင္ေလ့လာသူ(Beginner)မ်ား အတြက္ ၂ - ၃ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သင့္ၿပီး အေတာ္အတန္ ေလ့လာထားသူ(Intermediate) မ်ားအတြက္ ၃ - ၅ ခန္႔ၾကာျမင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စာသားအဆင္သင့္ပါရွိရန္ လိုအပ္သည္၊ သို႔မွသာနားလည္မႈ (understanding) အတိုင္းအတာကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးႏုိင္မည္။

2. စတင္ေလ့က်င့္ေသာအခါ စာသားကိုမၾကည့္ဘဲ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုး အစအဆံုးတစ္ႀကိမ္ ဂ႐ုစိုက္ နားေထာင္ပါ၊ နားေထာင္စဥ္တြင္ ဘာသာျပန္ရန္ မႀကိဳးစားဘဲ နားလည္ရန္သာ ႀကိဳးစားပါ၊ ၎အတိုင္း (၃) ႀကိမ္ခန္႔ဆက္တိုက္နားေထာင္ပါ။
3. အၾကမ္းအားျဖင့္နားလည္ေသာအခါ စကားစုတစ္ခုတိုင္းတြင္ ခဏရပ္ၿပီးလုိက္ဆိုပါ၊ လိုက္ဆိုသည့္ စကားလံုး(သို႔မဟုတ္) စကားစုကိုဘာသာမျပန္ပါႏွင့္၊ နားကၾကားသည့္အတိုင္းသာ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ပီသေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

4. စကားလံုးတစ္လံုး၊ စကားစုတစ္ခုကိုအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိနားလည္လွ်င္ ဝါက်တစ္ေၾကာင္းစီကို အထက္ပါနည္းအတိုင္း လိုက္ဆိုေလ့က်င့္ၿပီး ဝါက်တစ္ေၾကာင္းစီကို မွတ္မိသမွ်ခ်ေရးၾကည့္ပါ။ ၃ - ၅ ႀကိမ္ခန္႔ ေလ့က်င့္လွ်င္ ေလ့က်င့္ေနေသာအေၾကာင္းအရာ၏ စာၾကမ္းတစ္ခုရလာမည္။


5. အေၾကာင္းအရာတစ္ခုလံုးကို ရရွိလာေသာစာၾကမ္းျဖင့္ အစအဆံုးထပ္နားေထာင္ၿပီး လိုအပ္သည္ မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္စြက္ပါ။

6. မူရင္းစာသားျဖင့္ ရရွိထားေသာစာၾကမ္းကို တိုက္ၿပီးစစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ နားလည္မႈ(understanding) အတိုင္းအတာကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။ အခ်ဳိ႕ေသာစကားလံုးမ်ားသည္ နားကၾကားသည္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ပါရွိသည္မွာ ကြဲလြဲႏိုင္သည္၊ အခ်ဳိ႕ေသာစကားလံုးမ်ားမွာ မူရင္းစာသားကို ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ သိေသာ္လည္း နားေထာင္စဥ္ နားလည္ရန္အခက္အခဲရွိသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ စကားလံုးအသစ္မ်ားကို အဘိဓာန္တြင္ရွာေဖြၾကည့္႐ႈပါ။


7. ဆက္လက္ၿပီး မူရင္းစာသားျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ထပ္မံနားေထာင္ပါ၊ နားေထာင္ေနစဥ္ အသံထြက္မ်ားကို အနီးစပ္ဆံုးတူညီရန္ ႀကိဳးစားလိုက္ဆိုၿပီး (၃) ႀကိမ္ထက္မနည္းေလ့က်င့္ပါ။

8. ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အေနျဖင့္ ပထမဆံုးေလ့က်င့္စဥ္ကအတိုင္း စာသားကိုမၾကည့္ဘဲ အစအဆံုး နားေထာင္ပါ၊ စတင္စဥ္အခ်ိန္ထက္ ပိုမိုနားလည္လာသည္ကိုေတြ႔ရလိမ့္မည္။ ေလ့က်င့္စဥ္ အထူး အေရးႀကီးသည္မွာ လံုးဝဘာသာမျပန္ပါႏွင့္၊ အသံ၏သေဘာတရားကို ဂ႐ုစိုက္ကာ နားလည္ရန္သာ ႀကိဳးစားပါ။


9. ေအာင္ျမင္စြာေလ့က်င့္ၿပီးဆံုးေသာအခါ ပစ္မထားပဲမွတ္မိေနေစရန္ တစ္ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ျပန္လည္ နားေထာင္ပါ၊ ရရွိလာေသာနားလည္မႈ(understanding) မွ စကားလံုး(word)၊ ေဝါဟာရ(vocabulary)၊ ဝါက်(sentence) မ်ား ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အလွ်င္းသင့္သလို အသံုးျပဳပါ။

အထက္ေဖာ္ျပပါ နည္းမ်ားအတိုင္း တစ္ေန႔အေၾကာင္းအရာတစ္ခုႏႈန္းျဖင့္ ေန႔စဥ္ ဆက္လက္ေလ့က်င့္ပါ၊ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုကိုေန႔ခ်င္းညခ်င္းမရႏိုင္သလို ကၽြမ္းက်င္မႈ (skill) ကိုလည္း တစ္ရက္တည္း၊ တစ္ေန႔တည္းမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဖန္တလဲလဲေလ့က်င့္ရန္ လိုအပ္သည္။

မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို " သိ-ရွိ-နားလည္-လက္ခံ-လိုက္နာ-က်င့္သံုး "ဟူသည့္အစီအစဥ္ကို သတိထားပါ။ ကိစၥတစ္ခုခုကို သိလည္းသိပါသည္၊ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတလည္းရွိပါသည္၊ နားလည္း နားလည္ပါသည္၊ လက္လည္း လက္ခံပါသည္၊ အေရးႀကီးသည္မွာလိုက္နာ-က်င့္သံုးရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ဖတ္႐ႈၿပီးရလိုက္သည္မွာအသိ(Knowledge)သာျဖစ္ၿပီးအမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈ (Skill)ရရွိရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေလ့က်င့္မႈ(practice) အထူးလိုအပ္ပါသည္။ သီအိုရီကို သိရွိယံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ၊ ဥပမာ- ေရကူးနည္းကို သိေသာ္လည္း ေရကူးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ေရထဲဆင္းၿပီးအမွန္တကယ္ ေလ့က်င့္မွာသာလွ်င္ ေရးကူးတတ္ မည္ျဖစ္သည္။

" practice makes perfect " ဟူေသာစကားအတိုင္း ေလ့က်င့္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ပြဲဆင္ ႏိုင္ၾကပါေစ ……

ေအာင္ကိုဦး (UMK)
Be the Best !

www.facebook.com/aungkou

Views: 690

Reply to This

Replies to This Discussion

I like your suggested . How and where to I get this listening voice please?

If you have any place, I need to its so refer  to me.

Thanks you.

Dear Lu Lu Sein

If you would like to study English and kindly suggest you to join British Council Library.Our library is the only place in Burma where you can find extensive information about all aspects of contemporary life in the UK

Our members have access to over 24 000 books, 1 500 DVDs, popular UK newspapers, magazines and journals, along with live television news from BBC and free Internet service.


Kindly inform you that you need to choose the library membership type before you join our library. The types of library membership are

 

 • Individual membership
 • Family membership
 • Corporate membership
 • Express membership                                                                                                                             New membership fees is Kyat (from November 2009)
 • Type of membership

  Fees (in Kyat)

  Individual (New)

  25,000

  Family (New)

  40,000

  Corporate

  100,000

  Express

  6,000

Many thanks

Customer Service & Sales Team                                                          http://http://www.britishcouncil.org/burma-library-services-rangoon...
Read more: ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) တြင္ အသင္းဝင္သက္တမ္း တစ္လစာ ... http://www.myanmar-network.net/forum/topics/3423487:Topic:924081#ix...

You can get so many free English Listening Lessons. Please google them. E.g. http://www.talkenglish.com/Listening/ListenBasic.aspx

Thanks Sir

^_^

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service