အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ား၏ အဓိကျပႆနာမ်ားအေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ ျပႆနာမွာ အဂၤလိပ္စာမွာ တိုးတက္မႈသိပ္မရွိေသးဘဲႏွင့္ (သို႔) အဂၤလိပ္စကား ကို သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔ လြယ္ကူစြာ ေျပာႏိုင္ေအာင္ မႀကိဳးစားပါဘဲႏွင့္ အဂၤလိပ္စာကို ဆက္လက္သင္ယူေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


သူတို႔က ၾကားရေသာ စကားလံုးမ်ားကို နားမလည္ပါဘဲႏွင့္ podcast မ်ားကို နားေထာင္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ ေ၀ါဟာရ ပိုမိုရရွိ႐ံုအတြက္ႏွင့္ သူတို႔မႏွစ္သက္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ၾကသည္။ YouTube ဗီဒီယို မ်ားတြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားက အသံုးျပဳေသာ စကားပရိယာယ္ ကဲ႔သို႔ေသာ နည္းပညာမ်ားကို အားက်ၾကေသာ္လည္း ဒီနည္းပညာေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ေလ့က်င့္မႈေတြမွာ မစမ္းသပ္ၾကည့္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ ၄င္းစကားေတြကို ႀကိဳးစား၍ လိုက္မေျပာၾကပါ။ ၎အစား သူတို႕ၾကိဳက္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားေအာက္တြင္ ေအာက္ပါမွတ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႕ comment မ်ား ေရးရသည္ကို ပိုႀကိဳက္ၾကသည္။

  • Teacher, thank you very much. (ေက်းဇူးအရမ္းတင္ပါတယ္ဆရာ)
  • This is really great. (ဒါဟာတကယ့္ကို ေကာင္းပါတယ္)
  • Now, can you tell me, please, how can I speak like a native speaker? (အခု ကၽြန္ေတာ့္ကို native speaker တစ္ေယာက္လို ေျပာႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ ေျပာျပႏိုင္ပါသလား)


ဤသို႕ေသာ comment မ်ားကို feedback ေပၚတြင္ အၾကိမ္မေရမတြက္ႏိုင္ သင္ေတြ႕ျပီးသားျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ မေရမတြက္ႏိုင္ေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားတက္ၿပီး၊ YouTube ဗီြဒီယိုမ်ားစြာ ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သူတို႔ ထမင္းစားေရေသာက္ ေျပာလို႔ ျဖစ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္လည္ပတ္ပတ္ေျပာႏိုင္ဖို႔က မနီးစပ္ေသးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ ဆက္ေမးေနၾကပါသည္။

  • How can I speak like a native speaker? (Native speaker တစ္ေယာက္လို ဘယ္လိုေျပာလို႔ရမလဲ။)
  • How can I become fluent in English? (အဂၤလိပ္စကားကို ကြၽမ္းက်င္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ။)


ဒီအေမးေတြရဲ႕ အေျဖမွာ ရွင္းသည္။ မည္သူမဆို ေအာက္ပါ အခ်က္ ၂ ခ်က္ အတိုင္း ျပဳလုပ္ပါက ဘယ္ဘာသာစကား၌မဆို ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


၁။ ေန႔စဥ္ဘ၀ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးမွာ အသံုးျပဳျခင္း
၂။ Native speaker မ်ား၏ ေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ သဒၵါ၊ စကားစုေတြ၊ ေလယူေလသိမ္း စသည္တို႕ကို မည္သို႕ အသံုးျပဳရမည္ဆိုသည္ကို ေလ့က်င့္အတုယူျခင္း


တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ သူတို႔သည္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားအျဖစ္ရပ္တန္႔ၿပီး အဂၤလိပ္စကားကို လက္ေတြ႕ ေျပာဆိုသူမ်ားျဖစ္ရမည္။ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပရုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အမွန္ တကယ္လက္ေတြ႕က်က်လုပ္မည္ ဆိုလွ်င္ လအနည္းငယ္အတြင္း ကြ်မ္းက်င္မႈကို ရရွိႏိုင္အခြင့္အေရးမ်ားမည္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားႏွင့္ ျမန္မာစကားအပါအ၀င္ ဘယ္ဘာသာသင္ယူျခင္းတြင္မဆို အဓိက ျပႆနာသည္ မွန္ကန္ေသာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္လံႈ႕ေဆာ္မႈတို႔ သာျဖစ္သည္။ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မရွိျခင္းတို႔ မဟုတ္။


အဂၤလိပ္စာသင္ယူသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ စာသင္သားမ်ား လံုေလာက္သည့္ အမွားျပင္ဆင္ေပးမႈမရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားအသစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ေျပာဆိုလိုက္သည့္အခါတိုင္းနီးပါးတြင္ အမွားပါသည္။ သင္ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနေသာ native speaker မ်ားႏွင့္ native speaker မဟုတ္သည့္ ကြၽမ္းက်င္သူ က ၎အမွားအားလံုးကို ျပင္ေပးရန္ ႀကိဳးစားမည္မဟုတ္။ အခ်ိန္မရလို႔ ျဖစ္ေစ၊ ႐ိုင္းတယ္လို႔ ထင္မည္စိုး၍ပဲ ျဖစ္ေစ (သို႔) အမုန္းမခံလို၍ ျဖစ္ေစ အဂၤလိပ္ဘာသာကို မိခင္ဘာသာအျဖစ္ ေျပာသူမ်ား သင္၏ အမွားကို ေတြ႕ သည့္အခါ မျပင္ေပးၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို သင္ယူေနပါက မည္မ်ွ ေသးငယ္ပါေစ ကၽြန္ေတာ္ျပဳလုပ္သည့္ အမွားတိုင္းအား ေထာက္ျပသည္ကို လိုလားသည္။ သို႕ေသာ္ လူတိုင္း ဒီနည္းျဖင့္ သင္ယူလိုခ်င္မွ သင္ယူလိုမည္။ native speaker မ်ားက ကၽြန္ေတာ္၏ ဘာသာစကားအသံုးျပဳပံုကို သည္းခံေနပါက ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ အမွားကို အမွန္ယူဆၿပီး ကၽြန္ေတာ္က native speaker တစ္ေယာက္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနသည့္ "ေဖာ္ေကာင္ လကၡဏာ" မ်ား ကြၽန္ေတာ့၏ ေရးသားေျပာဆိုမႈတြင္ အၿမဲရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။


ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူခဲ့တဲ့ "ဒုတိယဘာသာစကား" သင္ယူူသူတစ္ဦးမွလည္း ၎တြင္ ျပႆနာၾကီး (၂) ရပ္ရွိသည္ဟုထင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။


ပထမ ျပႆနာမွာ ၎သည္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာဆိုသုံးစြဲ ေနသည္မဟုတ္။ အဂၤလိပ္စကား သင္ယူရန္အတြက္ တစ္ပတ္ စာသင္ခ်ိန္ (၄) ခ်ိန္ထက္ပိုယူေသာ္လည္း အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ မိခင္ဘာသာစကားကိုသာ သံုးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတန္းထဲမွာ သင္ယူခဲ့သည္တို႕ကို အလြယ္တကူ ေမ့သြားသည္။


ဒုတိယျပႆနာက “ယဥ္ေက်းမႈ” ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္အား ဆရာတစ္ဦး တစ္ခါက ေျပာဖူးသည္ကို အမွတ္ရေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္၏ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အခက္အခဲဆံုးေသာ အရာသည္ 'အေမရိကန္ (သို႔) ၿဗိတိသွ် ဟာသဉာဏ္ - Armerican or British humour' ျဖစ္သည္္ဆိုျခင္းေပ။ ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲက စကားလံုးတိုင္းကို သိေသာ္လည္း ထို 'ဟာသဉာဏ္' မရွိေသာေၾကာင့္ အေထ့အေငါ့ အတိမ္အနက္ အေကြ႕အဝိုက္မ်ားအား သေဘာမေပါက္ႏိုင္ေသးသည္မွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထပင္ ျဖစ္သည္။


မည္သို့ပင္ဆိုေစကာမူ ဒုတိယဘာသာစကားကို သင္ယူျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ခက္ခဲနက္နဲသည့္ အလုပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ အေလးထား ႀကိဳးစားရန္လိုသည္။

Quora မွ အေမးအေျဖမ်ားကို ဆီေလွ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။

မူရင္းအေမးအေျဖမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1659

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service