အဂၤလန္ MBA ႏွင့္ လစာရ အလုုပ္တစ္ႏွစ္တကၠသိုုလ္မွ ရွာေဖြေပးမည့္ အစီအစဥ္သစ္

MBA ျပီးဆံုုးပါက အဂၤလန္တြင္ အလုုပ္တစ္ႏွစ္ဆက္လက္လုုပ္ကိုုင္နိင္မည့္ အစီအစဥ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီ သူမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ ထားနိုုင္ပါသည္။

ယူေကတြင္MBA သင္ယူလုိသူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားေပးမူ႕အျပင္လစာပါရရွိ္မည္႕ အစီအစဥ္ပါရွိေသာ MBA+ Business Placement ကုိ University of Portsmouth တြင္ေလ့လာသင္ယူနိုုင္ရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူမ်ား စတင္ေလွ်ာက္ထားနိုုင္ေၾကာင္း၊ အဆိုုပါအစီအစဥ္ကိုု ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးမည့္ CROWN Education မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးမွေျပာၾကားသည္၊၊

 အဆုိပါ MBA + Business Placement အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွေက်ာင္းသားအေနျဖင္႕ပထမဦးဆုံး အၾကိမ္ ကမ္းလွမ္းေခၚယူျခင္းျဖစ္ျပီး၊ တႏွစ္ကုိ MBA သင္ယူၿပီး၊ က်န္တႏွစ္ကုိလက္ေတြ႕ အလုပ္အကုိင္ေနရာ ခ်ထားေပး မည္ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ MBA ဘာသာရပ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာရွိ MBA ဘာသာရပ္မ်ား၏ အဆင္႕အတန္း ကုိသတ္မွတ္ေ သာ အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္သည္႕ The Association of MBAs အဖြဲ႕ အစည္းမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ 

MBA ႏွင့္ Business Placement အစီအစဥ္၏ အားသာခ်က္မ်ားအေနျဖင္႕ Work-based Learning Project ပါရွိသည္႕ လက္ေတြ႕ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကား ရျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အတိုင္ပင္ခ ံ ပေရာဂ်က္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္မူ႕ ရရွိေသာေၾကာင္႕ ၄င္းမွရရွိလာသည္႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကုိမိမိလုပ္ကုိင္မည္႕ အဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးတြင္အသုံးခ်ႏုိင္ျခင္း၊ Portsmouth ႏွင္႕ European MBA အဖြဲ႕မ်ားမွလည္းစီးပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲမူဆုိင္အျမင္မ်ားကုိ လာေရာက္ ေဟာေျပာပုိ႕ ခ်ေပးျခင္း၊ ေက်ာင္း သား မ်ားအေနျဖင္႕Hot Topic Seminar ေတြမွာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Organisation Learning from Failures ၊ Exploring Business Spirituality၊ Innovation Management၊ Sales Management နဲ႕ Global Corporate Responsibility အစရွိတဲ႕ ေခါင္းစဥ္ မ်ားျဖင္႕ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိႏုိ္င္မည္႔အခြင္႕အလမ္းမ်ားရရွိမည္ျဖစ္သည္။

University of Portsmouth ၏ Placement Office မွေက်ာင္းသားမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္း ခြင္သုိ႕ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီးျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ အလုပ္အကုိင္မရရွိပါက  တစ္ႏွစ္ MBA ဘြဲ႕ကိုရရွိ မည္ျဖစ္ပါသည္။

"ဒီပရိုုဂရမ္က အဂၤလန္မွာလည္း University of Portsmouth တစ္ခုုထဲမွာပဲရွိျပီး၊ ျမန္မာနိုုင္ငံကေက်ာင္း သားေတြ အတြက္လဲ ပထမဆံုုး အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္၊၊ အဂၤလန္လိုုနိုုင္ငံမ်ိဳးမွာ ေက်ာင္းျပီးတာနဲ ့ လစာရတဲ ့ အလုုုုပ္အေတြ ့ အၾကံဳတစ္နွစ္ ထပ္ရွာေပးမယ္အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ အာရွတစ္လႊား အလုုပ္ရွာမယ့္ သူေတြအတြက္ေရာ၊ ကိုုယ္ပိုုင္ လုုပ္ငန္းျပန္လုုပ္ကိုုင္မယ့္ သူေတြအတြက္ပါ သင့္ေတာ္တဲ ့ ပရိုုဂရမ္တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္၊၊" ဟုု CROWN Education မွ ပညာေရးအတိုုင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္းမွ အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္၊၊

၁၂ လၾကာအလုပ္အကုိင္ေနရာခ်ထားမူ႕ပါရွိသည္႕MBA ဘာသာရပ္တြင္ သင္ယူႏုိ္င္သည္႕ေမာ္ဂ်ဴးမ်ားမွာ-

  • Developing Organisational Capabilities Unit
  • Leadership and Team Building Residential
  • Sustaining Organisational Value Unit
  • Strategic Management and Master Classes Unit
  • Strategic Leadership, Culture and Change Unit
  • Consultancy and Research Methods Unit
  • MBA Professional Development တုိ႕ကိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

IELTS   မွတ္တင္ျပေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထားနိုုင္ျပီး၊ (၃၀% မွ ၁၀၀%) အထိ   ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ သြား မည္ျဖစ္သည္၊၊ ပညာသင္ဆုု ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိအေတြ ့အၾကံဳမ်ား ကိုုေဖၚျပလွ်က္ ဤဘာသာရပ္သည္ မိမိအတြက္ မည္ကဲ့ သိုု ့ အက်ိဳးျပဳနိုုင္ မည္ကိုု စကားလံုုးေရ (၃၀၀) ခန္႔ ေရးသား ၍၄င္း၊ မိမိ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈ ၊လုုပ္ကိုုင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္မိမိ၏ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း တိုုးတက္ခဲ့ ပံုုကိုု စကာလံုုး (၅၀၀)ျဖင့္ေရးသားေဖၚျပ၍၄င္း၊ အဆိုုပါ MBA ကိုုေလ့လာ သင္ယူျပီးဆံုးပါက မိမိပတ္၀န္းက်င္ မိမိအဖြဲ႕ အစည္းကိုု မည္ကဲ့သို ့ အက်ိဳးျပဳမည္ကို စကားလံုး (၂၀၀) ျဖင့္၄င္းေရးသား ေဖၚျပေလွ်ာက္ထား ရမည္ျဖစ္ ပါသည္၊၊

အဆုိပါအစီအစဥ္တြင္ MBA+Business Placement ကုိ (၂) ႏွစ္ၾကာတက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္တခုခုမွ ဘြဲ႕တခုခုရရွိထားရမည္ ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းအေတြ႕ အႀကဳံသုံးႏွစ္ႏွင္႕ IELTS 6.5 ရွိသူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ၊ မတ္ ႏွင္႕ေမလေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ ထား ရမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ႕ေၾကးႏွင္႕ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားရန္အေသးစိတ္သိရွိလုိသူမ်ားအေနျဖင္႕ CROWN Education၊ အမွတ္(၂၇၀) ၊ ပထမထပ္၊ အခန္း(1 C) ၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း၊ ေကာင္းျမတ္မြန္ေဆးခန္းအေပၚထပ္၊ ဖုန္း ၀၉-၇၃၂ ၇၂၃ ၇၇ ၊ ၀၉- ၅၀ ၈၅ ၁၈၅ သုိ႕ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

 

Views: 138

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

စိတ္ဝင္စားပါတယ္

RSS

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service