ဆ႒မအၾကိမ္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ဆရာ၊ဆရာမမ်ား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ (မႏၱေလး) အတြက္ စာရင္းေပးႏိုင္ျပီ

ပြဲျပဳလုပ္မည့္ေန႕ရက္ - စေနေန႕ ၂၅ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၇

ေနရာ - Marvel Hotel ( မႏၱေလးျမိဳ႕ )

စာရင္းေပးရန္ ေန႕ရက္ - ဇန္နဝါရီလ ၃၀ တနလၤာေန႕ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္ေန႕ ေသာၾကာေန႕အထိ ( မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၄နာရီအတြင္း )

စာရင္းေပးရန္ေနရာ -  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မႏၱေလးရံုး ( အမွတ္ ၆၊၇၊ SY တိုက္တန္း၊ လမ္း ၃၀-၃၁ ႏွင့္ ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစည္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၂ ၃၃၉၀၄ )

 

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မွ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာစကား သင္ၾကားျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပလ်က္ရွိရာ အဆိုပါပြဲမ်ားတြင္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ေဝငွႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္ၾကားနည္းစံနစ္မ်ားအား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။။ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ က ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္လည္း အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမ ၅၀ဝ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ယခုတစ္ၾကိမ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲ အျဖစ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဝါရင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဖိတ္ေခၚကာ "English and Opportunities” ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာကြန္ယက္ MM TESOL Association  ျဖင့္ ပူးတြဲက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ကာ တက္ေရာက္လာေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအား ၄င္းတို႕၏ သင္ၾကားမႈမ်ားတြင္ ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဆရာ၊ဆရာမ ၁၅၀ ခန္႕တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၂ ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

 

ယခုႏွစ္သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အသားေပးေသာ ႏွစ္ျဖစ္ျပီး MM TESOL ႏွင့္သာမက မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ားလည္း  ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ႏိုင္ငံျခားသား ဆရာ၊မမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ဆရာ၊ဆရာမ ၁၅၀ ခန္႕တက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး စုစုေပါင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၂ ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ပင္မမိန္႕ခြန္းကို  အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးနယ္ပယ္တြင္ ၂၅ႏွစ္မကေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီးျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ အဂၤလိပ္စာဌာန ပါေမာကၡဌာနမႈး ေဒါက္တာသႏၱာစိုးမွ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။

 

ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ တနလၤာေန႕ မွစကာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္ေန႕ ေသာၾကာေန႕အထိ မနက္ ၁၀နာရီမွ ညေန ၄နာရီအတြင္း ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မႏၱေလးရံုး အမွတ္ ၆၊၇၊ SY တိုက္တန္း၊ လမ္း ၃၀-၃၁ ႏွင့္ ၇၇-၇၈ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစည္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၂ ၃၃၉၀၄ တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္သည္။ ေန႕လည္စာႏွင့္ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ခ်ိန္ ၂ ခ်ိန္ အပါအဝင္ တစ္ရက္တာ ႏွီးေႏွာပြဲအတြက္ လူတစ္ဦးလွ်င္ ျမန္မာေငြ ၃၀ဝ၀ဝ က်ပ္တိတိ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ရက္ေန႕ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ လာေရာက္ စာရင္းေပးသြင္းသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာေငြ ၂၅၀ဝ၀ က်ပ္တိတိျဖင့္သာ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံသိရွိလိုသည္မ်ားကို MM TESOL အသင္း ဖုန္းနံပါတ္ ဝ၉၇၇၃၉၄၅၈၆၇ (သို႕မဟုတ္) info.mmtesol@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

Views: 256

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service