မ်က္နွာမ်ားတဲ့ စကားလံုး (Mean ၏ အဓိပၸါယ္အစံုစံု)

[Zawgyi]

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္သံုးစြဲ ေျပာဆိုေနတဲ့ စကားေတြထဲမွာ အဓိပၸါယ္ ၂ မ်ိဳးေလာက္ ရွိတတ္တဲ့ စကားလံုးေတြ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕စကားလံုးေတြက အဓိပၸါယ္ ဆင္တူေပမဲ့ အသံုးမွာ ကြဲျပားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာမွာ စကားလံုးတစ္လံုးထဲက word form ကိုလိုက္ျပီး အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးစီထြက္တဲ့ စကားလံုးတစ္လံုး ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီ စကားလံုးကေတာ့ mean ဆိုတဲ့ စကားလံုးပါဘဲ။ mean ဟာ noun အေနနဲ႔ ဆိုရင္ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳး၊ verb အေနနဲ႔ ဆိုရင္ တစ္မ်ိဳး၊ adjective အေနနဲ႔ ဆိုရင္ အဓိပၸါယ္တစ္မ်ိဳးရွိတဲ့ မ်က္နွာမ်ားတဲ့ စကားလံုး ျဖစ္ပါတယ္။

Verb

(၁) Mean ကို အဓိကအားျဖင့္ verb အေနနဲ႔ အသံုးမ်ားပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ past tense နဲ႔ past participle က “meant” ျဖစ္ပါတယ္။ “meaned” မဟုတ္ဘူးေနာ္။ စကားလံုးတစ္လံုးရဲ့ အဓိပၸါယ္၊ စကားတစ္ခြန္းရဲ့ အဓိပၸါယ္ အေၾကာင္း ေျပာခ်င္တဲ့အခါ mean ဆိုတဲ့ verb ကို သံုးပါတယ္။ ဥပမာ-

 • “What does ‘promissory’ mean?”
 • “What does ‘imperialism’ mean?”
 • ‘Pandemonium’ means ‘the place of all devils’.

mean နဲ႔ ေမးခြန္းေမးတဲ့အခါ auxiliary ‘does’ ကိုထည့္ျပီး ေရးရ ေျပာရတယ္။ mean ခ်ည္း သက္သက္နဲ႔ ေမးခြန္းလုပ္လို႔ မရဘူး။ ဥပမာ-
What means ‘promissory’? လုိ႔ ေျပာရင္ မွားတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒါေလးကို သတိျပဳရမယ္။

(၂) တစ္ခုခုေၾကာင့္ (တစ္ဦးဦးရဲ့ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားရဲ့) ယံုၾကည္မႈ၊ ခံယူခ်က္စတဲ့ (attitude) တို႔၊ လက္ခံက်င့္သံုးမႈ (type of behavior) တို႔ အေပၚ သက္ေရာက္မႈကို ေျပာခ်င္ရင္ mean အေနာက္က ‘-ing’ form နဲ႔ေရးတဲ့ verb ကိုသံုးျပီး ေျပာရတယ္။ ဥပမာ-

 • Being aware means being free from prejudice.
 • Some people will buy them even if it means defying the law.


(၃) တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ညႊန္းျပီး ေျပာတယ္။ (refer လုပ္တယ္) အေၾကာင္း တစ္ခုခုကို ေျပာဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္ဆိုရင္လည္း mean နဲ႔သံုးျပီး ေျပာပါတယ္။ ဥပမာ-

 • “I know the guy you mean.”
 • “I thought you meant to take your own car.”


သတိျပဳရန္

လူေတြရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္တို႔ ယံုၾကည္ခ်က္တို႔ကို ေျပာဆိုတဲ့အခါ mean နဲ႔ မသံုးဖို႔ သတိထားရမယ္ေနာ္။ ဥပမာ-
“Most of the directors mean he should resign” လို႔ ေျပာရင္ မွားပါတယ္။ Director အမ်ားစုရဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ကို mean အစား think နဲ႔ သံုးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “Most of the Directors think he should resign.”လို႔ ေျပာမွ မွန္ပါတယ္။

အလားတူဘဲ အမ်ားစုရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ေဖၚျပတဲ့ ဒီလုိ ဥပမာမ်ိဳးမွာ - “His subjects mean that he is descended from God.” ဆိုရင္ မွားပါတယ္။

“His subjects believe that he is descended from God.” နဲ႔ ေရးမွ မွန္ပါတယ္။
အျခား ယံုၾကည္ခ်က္၊ တင္ျပခ်က္ေတြကို ေဖၚျပတဲ့ ဥပမာေတြကို ေအာက္မွာ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

 • I think a woman has as much right to work as a man.
 • Most scientists believe the atmosphere of Jupiter is too unstable for life.


Noun

(၁) noun အေနနဲ႔ သံုးတဲ့ ‘mean’ ကိုေတာ့ အျမဲတမ္း ‘means’ ဆိုျပီး ‘s’ ထည့္ေရးရပါတယ္။ သူ႔ရဲ့ singular ေရာ plural form ေတြက ‘means’ ပါ။ မေမ့နဲ႔ေနာ္။ ‘Noun’ အေနနဲ႔ဆိုရင္ ‘means’ ဆိုတာ ‘နည္းလမ္း’ လို႔ လြယ္လြယ္မွတ္လို႔ ရပါတယ္။ လုပ္ပံု လုပ္နည္း ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ-

 • Scientists are working to devise a means of storing this type of power.
 • The essential means of transport for the islanders remains the donkey.
 • An attempt was made to sabotage the ceremony by violent means. (ဒီမွာ means ကို plural အေနနဲ႔ သံုးထားတယ္။)


(၂) By means of
တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္တဲ့အခါ နည္းလမ္းတစ္ခုခုကို (သို႔မဟုတ္) အရာဝတၳဳတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳျပီး လုပ္တယ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါ by means of ကိုသံုးပါတယ္။ ဥပမာ-

 • The rig is anchored in place by means of steel cables.
 • MPT SIM cards were sold by means of drawing lots.


(၃) By all means

By all means လို႔ ေျပာရင္ တစ္စံုတစ္ခုက္ို လုပ္ဖို႔ လိုလုိလားလား ခြင့္ျပဳတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါဘဲ။ Conversation ေတြမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။ ဥပမာ-

 • “If you feel you need to ask any questions, by all means do so.”
 • “Would it be all right if I left a bit early?”- “Yes, yes, by all means.”


သတိျပဳရန္

‘By all means’ ကို “ဘယ္နည္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္” “ဘယ္လိုဘဲ လုပ္ရလုပ္ရ” စတဲ့ အဓိပၸါယ္ေတြနဲ႔ မသံုးမိေစနဲ႔။ မွားတယ္ေနာ္။ ဥပမာ- “သူက ဘယ္နည္းနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားမွာဘဲ” လို႔ေျပာခ်င္တဲ့အခါ
“He was determined to become leader by all means.” ဆိုရင္ မွားတယ္။
“He was determined to become leader by whatever means.” လို႔ ေျပာမွ မွန္တယ္။ မွတ္ထားေနာ္ “by whatever means” တဲ့။

Adjective

(၁) Mean ကို adjective အေနနဲ႔ သံုးတဲ့အခါ (ေငြေၾကး၊ ဥစၥာ စသည္တို႔) ကပ္စီးနည္းတယ္၊ ေစးကပ္တယ္၊ တြန္႔တိုတယ္ စတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ့ အမူအက်င့္ကို သေဘာမက်တဲ့ ရႈေထာင့္က ေျပာပါတယ္။ ဥပမာ-

 • Become a regular customer and don’t be mean with the tips.


(၂) ေငြေၾကး သံုးစြဲဘို႔ တြန္႔တိုတယ္၊ ေျခြတာတယ္ စသည့္ အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ mean ရဲ့ အလားတူ adjective ေတြကို ေအာက္မွာ ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

 • economical
 • frugal
 • miserly
 • parsimonious
 • stingy
 • thrifty
 • tight
 • tight-fisted
 • penny-pinching 

စသည္ျဖင့္ adjective ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ သူတို႔ထဲက economical နဲ႔ frugal ေတြက မဆိုးလြန္း၊ မေကာင္းလြန္းဘဲ ဘယ္အေျခအေနမွာမဆို အိေျႏၵ ရွိရွိ သံုးနိုင္တဲ့ အေရာင္မဆိုးထားတဲ့ neutral words ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ-

 • Rice, fish-paste and green salads have for years been the staple dishes of economical Myanmar country folk.


(၃)Thrifty ကေတာ့ ျခိဳးျခံေျခြတာ စုေဆာင္းတတ္တဲ့သူေတြကို ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆုိ သံုးနႈန္းတဲ့ စကားလံုးပါ။

 • The people were industrious and very thrifty.


(၄) က်န္တဲ့ စကားလံုးေတြျဖစ္တဲ့ miserly, parsimonious, penny-pinching, stingy, tight နဲ႔ tight-fisted ေတြအားလံုးကိုေတာ့ မနွစ္သက္ဖြယ္ရာ အမူအက်င့္အေနနဲ႔ ေျပာဆို ပံုေဖၚရင္ သံုးပါတယ္။ အဲ့ဒီအထဲမွာ parsimonious ကေတာ့ formal ျဖစ္ပါတယ္။ Casual conversation ေတြမွာ သိပ္ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီစကားလံုးေတြနဲ႔ ဥပမာ အခ်ိဳ႕ေအာက္မွာ ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္။

 • He was commercially stingy, absorbed with the cost of glue, paper clips and string.
 • At home he was churlish, parsimonious, and unloving to his daughter.


Penny-pinching ဆိုတဲ့ စကားကိုေတာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ၊ မိန္႔ခြန္းေဟာေျပာသူေတြ သံုးတာမ်ားပါတယ္။

 • He said the government’s penny-pinching policies were causing loss of life.


Meaning

(၁) Mean ကို V-ing form နဲ႔ meaning ဆိုျပီး သီးျခားသံုးတဲ့အသံုး ရွိပါတယ္။ စကားလံုးေတြ၊ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဟန္ပန္ေတြ အရာဝတၳဳေတြရဲ့ “ဆုိလိုရင္း” ကို meaning နဲ႔ သံုးေလ့ ရွိပါတယ္။

 • The word ‘guide’ is used with various meanings.
 • The gesture has the same meaning throught Myanmar.

တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေျပာသြားတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလုိရင္းကိုလညး္ meaning နဲ႔ ေျပာတယ္။

 • The meaning of the remark was clear.


(၂) ရည္ရြယ္ခ်က္ဆိုတဲ့ (intention) ကို ဆိုလုိရင္း ဆိုတဲ့ (meaning) နဲ႔ ခြဲျခား ေျပာရတယ္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို နဲ႔ meaning မေျပာရဘူး။ ဥပမာ-

 • His meaning was to reach the borders before night fall. လို႔ မေျပာရဘူး။
 • His intention was to reach the border before night fall. လို႔ ေျပာရတယ္။
 • Their intention was to make the trip inconspicuous.


(၃) တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ့ ကိစၥတစ္ခုခု အေပၚ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ (opinion) ကို ေဖၚညြန္းရာမွာ ‘meaning’ ကို မသံုးရပါဘူး။ ဥပမာ-

 • “I think he should resign. What’s your meaning?” လုိ႔ ေျပာရင္ မွားပါတယ္။
 • “I think he should resign. What’s your opinion?” လို႔ ေျပာရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာေတြ ေဖၚျပရင္း အဆံုးသတ္ လုိက္ပါတယ္။
 • My opinion is that a farm-worker is as important as a skilled-worker in any other industry.
 • If you want my honest opinion, I don’t think it will work. 

VOA Learn English ၊ Collins COBUILD English Usage ႏွင့္ Collins COBUILD Dictionary စာအုပ္တို႕မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons

[Unicode]

ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးစွဲ ပြောဆိုနေတဲ့ စကားတွေထဲမှာ အဓိပ္ပါယ် ၂ မျိုးလောက် ရှိတတ်တဲ့ စကားလုံးတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့စကားလုံးတွေက အဓိပ္ပါယ် ဆင်တူပေမဲ့ အသုံးမှာ ကွဲပြားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ စကားလုံးတစ်လုံးထဲက word form ကိုလိုက်ပြီး အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုးစီထွက်တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ စကားလုံးကတော့ mean ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါဘဲ။ mean ဟာ noun အနေနဲ့ ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုး၊ verb အနေနဲ့ ဆိုရင် တစ်မျိုး၊ adjective အနေနဲ့ ဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးရှိတဲ့ မျက်နှာများတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်။

Verb

(၁) Mean ကို အဓိကအားဖြင့် verb အနေနဲ့ အသုံးများပါတယ်။ သူ့ရဲ့ past tense နဲ့ past participle က “meant” ဖြစ်ပါတယ်။ “meaned” မဟုတ်ဘူးနော်။ စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ စကားတစ်ခွန်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အကြောင်း ပြောချင်တဲ့အခါ mean ဆိုတဲ့ verb ကို သုံးပါတယ်။ ဥပမာ-
“What does ‘promissory’ mean?”
“What does ‘imperialism’ mean?”
‘Pandemonium’ means ‘the place of all devils’.
mean နဲ့ မေးခွန်းမေးတဲ့အခါ auxiliary ‘does’ ကိုထည့်ပြီး ရေးရ ပြောရတယ်။ mean ချည်း သက်သက်နဲ့ မေးခွန်းလုပ်လို့ မရဘူး။ ဥပမာ-
What means ‘promissory’? လို့ ပြောရင် မှားတယ်နော်။ အဲ့ဒါလေးကို သတိပြုရမယ်။

(၂) တစ်ခုခုကြောင့် (တစ်ဦးဦးရဲ့ သို့မဟုတ် လူအများရဲ့) ယုံကြည်မှု၊ ခံယူချက်စတဲ့ (attitude) တို့၊ လက်ခံကျင့်သုံးမှု (type of behavior) တို့ အပေါ် သက်ရောက်မှုကို ပြောချင်ရင် mean အနောက်က ‘-ing’ form နဲ့ရေးတဲ့ verb ကိုသုံးပြီး ပြောရတယ်။ ဥပမာ-
Being aware means being free from prejudice.
Some people will buy them even if it means defying the law.

(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ညွှန်းပြီး ပြောတယ်။ (refer လုပ်တယ်) အကြောင်း တစ်ခုခုကို ပြောဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုရင်လည်း mean နဲ့သုံးပြီး ပြောပါတယ်။ ဥပမာ-
“I know the guy you mean.”
“I thought you meant to take your own car.”

သတိပြုရန်

လူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တို့ ယုံကြည်ချက်တို့ကို ပြောဆိုတဲ့အခါ mean နဲ့ မသုံးဖို့ သတိထားရမယ်နော်။ ဥပမာ-
“Most of the directors mean he should resign” လို့ ပြောရင် မှားပါတယ်။ Director အများစုရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို mean အစား think နဲ့ သုံးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် “Most of the Directors think he should resign.”လို့ ပြောမှ မှန်ပါတယ်။

အလားတူဘဲ အများစုရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို ဖေါ်ပြတဲ့ ဒီလို ဥပမာမျိုးမှာ - “His subjects mean that he is descended from God.” ဆိုရင် မှားပါတယ်။

“His subjects believe that he is descended from God.” နဲ့ ရေးမှ မှန်ပါတယ်။
အခြား ယုံကြည်ချက်၊ တင်ပြချက်တွေကို ဖေါ်ပြတဲ့ ဥပမာတွေကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
I think a woman has as much right to work as a man.
Most scientists believe the atmosphere of Jupiter is too unstable for life.

Noun

(၁) noun အနေနဲ့ သုံးတဲ့ ‘mean’ ကိုတော့ အမြဲတမ်း ‘means’ ဆိုပြီး ‘s’ ထည့်ရေးရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ singular ရော plural form တွေက ‘means’ ပါ။ မမေ့နဲ့နော်။ ‘Noun’ အနေနဲ့ဆိုရင် ‘means’ ဆိုတာ ‘နည်းလမ်း’ လို့ လွယ်လွယ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ လုပ်ပုံ လုပ်နည်း ပေါ့နော်။ ဥပမာ-
Scientists are working to devise a means of storing this type of power.
The essential means of transport for the islanders remains the donkey.
An attempt was made to sabotage the ceremony by violent means. (ဒီမှာ means ကို plural အနေနဲ့ သုံးထားတယ်။)

(၂) By means of
တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်တဲ့အခါ နည်းလမ်းတစ်ခုခုကို (သို့မဟုတ်) အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီး လုပ်တယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ by means of ကိုသုံးပါတယ်။ ဥပမာ-
The rig is anchored in place by means of steel cables.
MPT SIM cards were sold by means of drawing lots.

(၃) By all means

By all means လို့ ပြောရင် တစ်စုံတစ်ခုကို လုပ်ဖို့ လိုလိုလားလား ခွင့်ပြုတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါဘဲ။ Conversation တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ ဥပမာ-
“If you feel you need to ask any questions, by all means do so.”
“Would it be all right if I left a bit early?”- “Yes, yes, by all means.”

သတိပြုရန်

‘By all means’ ကို “ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်” “ဘယ်လိုဘဲ လုပ်ရလုပ်ရ” စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေနဲ့ မသုံးမိစေနဲ့။ မှားတယ်နော်။ ဥပမာ- “သူက ဘယ်နည်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ဦးဆောင်သူ ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမှာဘဲ” လို့ပြောချင်တဲ့အခါ
“He was determined to become leader by all means.” ဆိုရင် မှားတယ်။
“He was determined to become leader by whatever means.” လို့ ပြောမှ မှန်တယ်။ မှတ်ထားနော် “by whatever means” တဲ့။

Adjective

(၁) Mean ကို adjective အနေနဲ့ သုံးတဲ့အခါ (ငွေကြေး၊ ဥစ္စာ စသည်တို့) ကပ်စီးနည်းတယ်၊ စေးကပ်တယ်၊ တွန့်တိုတယ် စတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အမူအကျင့်ကို သဘောမကျတဲ့ ရှုထောင့်က ပြောပါတယ်။ ဥပမာ-
Become a regular customer and don’t be mean with the tips.

(၂) ငွေကြေး သုံးစွဲဘို့ တွန့်တိုတယ်၊ ခြွေတာတယ် စသည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ mean ရဲ့ အလားတူ adjective တွေကို အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
economical
frugal
miserly
parsimonious
stingy
thrifty
tight
tight-fisted
penny-pinching
စသည်ဖြင့် adjective တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲက economical နဲ့ frugal တွေက မဆိုးလွန်း၊ မကောင်းလွန်းဘဲ ဘယ်အခြေအနေမှာမဆို အိန္ဒြေ ရှိရှိ သုံးနိုင်တဲ့ အရောင်မဆိုးထားတဲ့ neutral words တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
Rice, fish-paste and green salads have for years been the staple dishes of economical Myanmar country folk.

(၃)Thrifty ကတော့ ခြိုးခြံခြွေတာ စုဆောင်းတတ်တဲ့သူတွေကို ချီးမွမ်း ပြောဆို သုံးနှုန်းတဲ့ စကားလုံးပါ။
The people were industrious and very thrifty.

(၄) ကျန်တဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ miserly, parsimonious, penny-pinching, stingy, tight နဲ့ tight-fisted တွေအားလုံးကိုတော့ မနှစ်သက်ဖွယ်ရာ အမူအကျင့်အနေနဲ့ ပြောဆို ပုံဖေါ်ရင် သုံးပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ parsimonious ကတော့ formal ဖြစ်ပါတယ်။ Casual conversation တွေမှာ သိပ်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ ဥပမာ အချို့အောက်မှာ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
He was commercially stingy, absorbed with the cost of glue, paper clips and string.
At home he was churlish, parsimonious, and unloving to his daughter.

Penny-pinching ဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ မိန့်ခွန်းဟောပြောသူတွေ သုံးတာများပါတယ်။
He said the government’s penny-pinching policies were causing loss of life.

Meaning

(၁) Mean ကို V-ing form နဲ့ meaning ဆိုပြီး သီးခြားသုံးတဲ့အသုံး ရှိပါတယ်။ စကားလုံးတွေ၊ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ ဟန်ပန်တွေ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ “ဆိုလိုရင်း” ကို meaning နဲ့ သုံးလေ့ ရှိပါတယ်။
The word ‘guide’ is used with various meanings.
The gesture has the same meaning throught Myanmar.
တစ်စုံတစ်ယောက် ပြောသွားတဲ့ စကားရဲ့ ဆိုလိုရင်းကိုလည်း meaning နဲ့ ပြောတယ်။
The meaning of the remark was clear.

(၂) ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့ (intention) ကို ဆိုလိုရင်း ဆိုတဲ့ (meaning) နဲ့ ခွဲခြား ပြောရတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို နဲ့ meaning မပြောရဘူး။ ဥပမာ-
His meaning was to reach the borders before night fall. လို့ မပြောရဘူး။
His intention was to reach the border before night fall. လို့ ပြောရတယ်။
Their intention was to make the trip inconspicuous.

(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခု အပေါ် ထင်မြင် ယူဆချက် (opinion) ကို ဖေါ်ညွန်းရာမှာ ‘meaning’ ကို မသုံးရပါဘူး။ ဥပမာ-
“I think he should resign. What’s your meaning?” လို့ ပြောရင် မှားပါတယ်။
“I think he should resign. What’s your opinion?” လို့ ပြောရပါတယ်။ နောက်ထပ် ဥပမာတွေ ဖေါ်ပြရင်း အဆုံးသတ် လိုက်ပါတယ်။
My opinion is that a farm-worker is as important as a skilled-worker in any other industry.
If you want my honest opinion, I don’t think it will work.

VOA Learn English ၊ Collins COBUILD English Usage နှင့် Collins COBUILD Dictionary စာအုပ်တို့မှ ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE
အစည်းအဝေးကို ဦးဆောင်ကျင်းပရန် အင်္ဂလိပ်စကား အသုံးအနှုန်းများ
အီဒီယမ်တွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးတတ်ဖို့ လိုအပ်ခြင်း (It calls for idiomatic expression by Guy Perring)
ဝါကျတစ်ခု၏ လေးနက်မှုကို ပေါ်လွင်စေသော အထူးပုံစံများ

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 4419

Reply to This

Replies to This Discussion

There is a usage that can be used as a dialogue like

" You know,you shouldn't be so mean to me all the time". 

" He is so mean to me"

Exactly!

Tkanks.
thanks

Thank you for sharing the knowledge.

ေက်းဇူးဘဲဗ်၊ Mean ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို တခါတေလ ျပန္ရတာ အဆင္မေျပလုိ႔။ အခုလုိမ်ိဳးသိလုိက္ရေတာ့ အရမ္းအဆင္ေျပသြားပါတယ္။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service