အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Minute/Suit/Sure/Thanks/Case)

Just a minute (ခဏေလးေစာင့္ပါ)

You say just a minute when you want someone to wait for a very short time:
ခဏေလးေစာင့္ပါ  just a minute ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အခ်ိန္အနည္းငယ္ ေစာင့္ေစလိုေသာအခါ အသံုးျပဳပါသည္။

 • 'Can you give me Pat's phone number?'
  Pat ရဲ႕ ဖုန္းနံပါတ္ေပးႏိုင္မလား။
  'Just a minute and I'll look it up in my address book.'
  ခဏေလးေစာင့္ပါ။ လိပ္စာစာအုပ္ထဲမွာ ရွာေပးမယ္။
 • 'Do you know where Ken's new house is?' 'Just a minute and ask my son. He's a friend of Ken's daughter.'
  Ken ရဲ႕အိမ္က ဘယ္နားမွာလဲဆိုတာ သိလား? ခဏေလးေစာင့္ပါ ငါ့သားကိုေမးလိုက္ဦးမယ္။ သူက Ken သမီးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေလ။Suit yourself! (မင္းႀကိဳက္သလိုသာလုပ္)

You say suit yourself! in an angry way to tell someone that they can do what they want even though that is not what you want:
မင္းႀကိဳက္သလိုသာလုပ္ suit yourself ကို သင္က မလုပ္ေစခ်င္ေသာ္လည္း ထိုအေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တစ္စံုတစ္ဦးအား ၄င္းႀကိဳက္သလို လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို စိတ္ဆိုးေသာအားျဖင့္ ေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • Suit yourself! You can stay longer at the party if you like, but I'm going home now!
  မင္းႀကိဳက္သလိုသာလုပ္။ ပါတီမွာ မင္းအခ်ိန္ၾကာၾကာ ဆက္ေနခ်င္ရင္ေန။ ငါကေတာ့ အခုပဲ အိမ္ျပန္ေတာ့မယ္။
 • I don't really want to go to the cinema this evening.'
  တကယ္ေတာ့ ဒီညေန ရုပ္ရွင္ရံုကို မသြားခ်င္ဘူး။
  'Suit yourself'
  !I’ll go by myself then!'
  မင္းႀကိဳက္သလိုသာလုပ္။ ဒါျဖင့္ရင္ ငါ့ဘာသာငါပဲ သြားေတာ့မယ္။
   


Sure! (ရတာေပါ့ )

You say sure! to someone as an informal way of saying 'yes' or 'certainly':
ရတာေပါ့ sure ကို ဟုတ္ကဲ့လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ yes သို႔ certainly အစား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ပို၍ အရပ္ဆန္ေသာ ရင္းႏွီးသည့္သေဘာကို ေဆာင္သည္။

 • 'Can I borrow your magazine?
  ခင္ဗ်ား မဂၢဇင္း ခဏေလာက္ငွားလို႔ရမလား။
  'Sure!'

  ရတာေပါ့။
 • 'Would you pass me an apple, please?'
  ေက်းဇူးျပဳ၍ ငါ့ကို ပန္းသီးေလးတစ္လံုးေလာက္ ကမ္းေပးႏိုင္မလား။
  'Sure!
  Here's one.'
  ရတာေပါ့။ ေရာ့ဒီမွာ တစ္လံုး။Thanks a lot (အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။)

You say thanks a lot to someone to show that you are very grateful to them:
အရမး္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ thanks a lot ကို တစ္စံုတစ္ဦးအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပလိုေသာအခါ ေျပာပါသည္။

 • Thanks a lot for lending me your bike.
  မင္းစက္ဘီးကို ငွားတဲ့အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 • 'You can have some of these sandwiches, if you like.'
  မင္းႀကိဳက္တတ္ရင္ ဒီအသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔အခ်ိဳ႕ကို ယူႏိုင္တယ္ေလ။
  Thanks a lot.'

  အရမ္းေက်းဇူးတင္တာပဲ။Just in case(ခဲ့သည္ရွိေသာ္)

You say just in case when you refer to something that might happen which you want to be prepared for:
ခဲ့သည္ရွိေသာ္ just in case ကို ေနာင္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာ ကိစၥတစ္ခုခုအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္လိုေသာအခါတြင္ အသံုးျပဳသည္။

 • I think you should ring the doorbell again, just in case Meg didn't hear you the first time.
  မင္း ေခါင္းေလာင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ထပ္ႏွိပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ပထမအႀကိမ္ကို Meg မၾကားခဲ့သည္ရွိေသာ္ေပါ့
 • I'm going to take an umbrella, just in case it rains.
  ငါထီးယူသြားမယ္၊ မိုးရြာခဲ့သည္ရွိေသာ္ေပါ့။


You can read other lessons posted by me here.

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4737

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot

Thank u so much!

Thanks.

thanks a lot

I appreciate your sharing knowledge.

ဘယ္သူေရးမွန္းမသိေပမဲ႔......အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thanks a lot.:)

Thanks a lot

Thanks a lot !!!

Thanks.
Good lesson

Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service