စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားစုမ်ားကိုအထူးျပဳျခင္း (Modifying Words and Phrases)

ထင္ျမင္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပရာမွာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့ စကားလံုးစကားစုေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ စကားလံုး စကားစုေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးတဲ့ စာေပေတြ၊ အစီရင္ခံစာေတြ၊ ဆြဲေဆာင္ေရးသားဖို႕ ရည္ရြယ္တဲ့ အျခား စာအမ်ိဳးအစားေတြ ေရးသားရာမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။


ထင္ျမင္ခ်က္ေပးျခင္း

အထူးျပဳတဲ့စကားလံုးကိုအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ေရးသားခ်က္တစ္ခုမွာထင္ျမင္ခ်က္ကိုေဖာ္ျပဖို႕ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ Investing in high-tech stocks is risky အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ စေတာ့ရွယ္ယာေတြမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံတာအႏၲရာယ္မ်ားတယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုကို သေဘာတူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သေဘာမတူဘဲလည္း ေနႏိုင္ပါတယ္။ သံသယျဖစ္စရာမလိုဘူး undoubtedly ဆိုတဲ့
စကားလံုးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒီထင္ျမင္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အယူအဆကို ေဖာ္ျပႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီလိုမ်ိဳး သံုးႏိုင္တဲ့ အျခား အထူးျပဳ စကားလံုးေတြ စကားစုေတြကို
 ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

(most) assuredly + adjective: အေသခ်ာဆံုးကေတာ့ + နာမ၀ိေသသန
These investments will most assuredly help to build equity.
ဒီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြက အစုရွယ္ယာေတြတည္ေဆာက္ရာမွာအေထာက္အကူျဖစ္မွာ သံသယျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။


without a doubt + clause:
Without a doubt, this investment is risky.
ဒီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကေတာ့ အႏၲရာယ္မ်ားတာ သံသယျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။

It is doubtful that + clause: သံသယျဖစ္စရာေကာင္းပါတယ္။

It is doubtful that we will succeed with this attitude.
ဒီသေဘာထားမ်ိဳးနဲ႕ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာကေတာ့ သံသယျဖစ္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္။

ထင္ျမင္ခ်က္ကိုကန္႔သတ္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ခါထင္ျမင္ခ်က္ေပးတဲ့ေနရာမွာ အျခားနည္းနဲ႕ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေအာင္ ေနရာခ်န္ၿပီး ေျပာတဲ့စကားကို အထူးျပဳေပးဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ There is hardly any doubt that we will succeed. ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာကေတာ့ သံသယျဖစ္စရာမရွိသေလာက္ပါဘဲ ဆိုရင္ အျခား အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူဖို႕ ေနရာက်န္ပါတယ္။

(hardly any doubt = သံသယျဖစ္စရာ မရွိသေလာက္ ဆိုတာဟာ a little room for doubt သံသယျဖစ္စရာနည္းနည္းေလးေတာ့ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။) ထင္ျမင္ခ်က္ကို အထူးျပဳဖို႕ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အျခား အထူးျပဳ စကားလံုးစကားစုေတြကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

almost / nearly + adjective: အားလံုးနီးပါး/နီးပါး + နာမ၀ိေသသန

It's nearly impossible to make a mistake.
အမွားအယြင္းျဖစ္ဖို႕မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ပါဘဲ

largely / mainly + noun: အဓိကကေတာ့ + နာမ္
It's largely a matter of getting the facts right.
အဓိကကေတာ့အခ်က္အလက္ေတြမွန္ေစဖို႕ပါဘဲ။

many ways / some ways + it/this/that, etc.: နည္းလမ္းအမ်ား/နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕/နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ----------------------- ျဖစ္သည္
In many ways it's a sure bet.
ေလာင္းေၾကးစားေၾကး လုပ္ရင္ ႏိုင္မွာေသခ်ာတယ္ လို႕ ေျပာႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းအမ်ား ႐ွိတယ္။

အားေကာင္းေသာေျပာဆိုခ်က္

အခ်ိဳ႕စကားလုံးေတြက ယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အားေကာင္းတဲ့ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကိုေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ မွားတယ္လို႕အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေအာင္ေျပာတဲ့
စကားမဟုတ္ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကို ဟုတ္ကိုမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စကားလံုးထည့္ျခင္းအားျဖင့္ အားေကာင္းေစႏိုင္ပါတယ္။ ေျပာဆိုခ်က္တစ္ခုအားေကာင္းေအာင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့အထူးျပဳစကားလံုးစကားစု အခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

simply / just + adjective: ႐ံုမွ် + နာမ၀ိေသသန
It is simply wrong to believe that about John.
ဂြၽန္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့အဲဒီလိုထင္ေနတာ မွားကိုမွားပါတယ္။

mere + noun: မွ်သာ + နာမ္
That is mere distraction from the main point.
ဒါကေတာ့အဓိကအခ်က္ကေနအာ႐ံုလြဲေစ႐ံုမွ်ပါဘဲ။

merely / only + the + first, last: မွ်သာ + the + ပထမဆံုး၊ ေနာက္ဆံုး
This is merely the last in a number of problems.
ျပႆနာအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ထဲကဒီျပႆနာကေနာက္ဆံုးမွ်ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

sheer / utter + noun: သက္သက္ေသာ + နာမ္
The sheer idiocy of the project speaks for itself.
စီမံခ်က္ကမိုက္မဲမႈ သက္သက္ျဖစ္ေနတာကိုၾကည့္လိုက္တာနဲ႕သိသာပါတယ္။

လိုရင္းကိုအေလးအနက္ျပဳျခင္း

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုဟာ ပို၍ပို၍ မွန္ကန္တယ္လို႕ ေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီစကားစုေတြကို အေလးအနက္ျပဳဖို႕ သံုးႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာ We have decided over and over again that we need to continue down this path. ဒီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားဖို႕ လိုတယ္ဆိုတာကို ထပ္ခါထပ္ခါ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာလိုရင္းအခ်က္ကို အေလးအနက္ျပဳဖို႕ အေထာက္အကူေပးႏိုင္တဲ့ အျခားစကားစု အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

more than + adjective: ပို၍ + နာမ၀ိေသသန
It is more than likely he will fail.
သူ မေအာင္ျမင္ဖို႕ကေတာ့ အလားအလာရွိတာထက္ေတာင္ ပိုေသးတယ္

more and more + adjective: ပို၍ပို၍+ နာမ၀ိေသသန
I'm afraid it is becoming more and more difficult to believe you.
ယံုၾကည္ဖို႕ကေတာ့ ပို၍ပို၍ ခက္ခဲလာေနတာ မေျပာမၿပီး ေျပာရေတာ့မယ္။


ဥပမာေပးျခင္း


ထင္ျမင္ခ်က္ေပးတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္စကားကို ပံ့ပိုးဖို႕ ဥပမာေတြေပးတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ It is more than likely he will fail. In the case of Mr Smith, he failed to follow-up and caused us to pay heavy fines. သူ က်႐ံႈးဖို႕ကေတာ့ အလားအလာရွိတာထက္ေတာင္ပိုေနပါၿပီ။ မစၥတာစမစ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ပ်က္ကြက္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႕
ဒဏ္ေၾကးအမ်ားႀကီး ေပးခဲ့ရပါတယ္။


ထင္ျမင္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးမႈေပးတဲ့ ဥပမာေတြ ေဖာ္ျပဖို႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကားစုမ်ားကို အသံုးျပဳပါတယ္။


such as + noun: ကဲ့သို႕ + နာမ္
Critics of this policy, such as Jack Beam of Smith and Sons, say that ...
စမစ္နဲ႕သားမ်ားကုမၸဏီမွ ဂ်က္ဘီးမ္ ကဲ့သို႕ေသာ ဤမူ၀ါဒကို ေ၀ဖန္သူမ်ားက -------------------- ဟု ေျပာၾကားပါသည္။

This is an example of + clause: ဒါကေတာ့ဥပမာျဖစ္ပါတယ္ + ၀ါက်က႑ clause
This is an example of our need to diversify investments.
ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြကိုအမ်ိဳးစံုလင္ေအာင္လုပ္ဖို႕လိုအပ္ခ်က္ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

In the case of + noun: ျဖစ္ရပ္မွာကေတာ့ + နာမ္
In the case of Ms Anderson, the company decided to ...
မစၥအင္ဒါဆစင္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္မွာကေတာ့ ကုမၸဏီက -------------- ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။


ထင္ျမင္ခ်က္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပျခင္း


ေနာက္ဆံုးေတာ့ အစီရင္ခံစာ ဒါမွမဟုတ္ အျခားဆြဲေဆာင္ေျပာဆိုတဲ့စာသား အဆံုးမွာ ထင္ျမင္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဖို႕ေဖာ္ျပေပးဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ - In the end, it is important to remember that ... ေနာက္ဆံုးေတာ့ ----------------- ဆိုတာကို သတိျပဳမိဖို႕ အေရးႀကီးတယ္။ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ဖို႕ ဒီစကားစုေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။

All in all: ၿခံဳလိုက္ရင္ေတာ့
All in all, I feel we need to diversify due to ...
ၿခံဳလိုက္ရင္ေတာ့ ---------------- ေၾကာင့္ စံုလင္ေအာင္လုပ္ဖို႕ လိုတယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

In the end: ေနာက္ဆံုးေတာ့
In the end, we must decide quickly to implement this plan.
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ျမန္ျမန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ရပါမယ္။

In conclusion: နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္
In conclusion, let me repeat my strong support for ...
နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ့အေနနဲ႕ -----------ကို အထူးေထာက္ခံပါေၾကာင္း ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာပါရေစ။

 

Views: 3850

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much .

I would like to suggest you  to upload the English lessons with the pdf version so as to download and save in the computer to learn whenever the time allows.

Thanks a lot.

strong support for Myint bobo reply...

thank you so much

Thanks a lot.

I need pdf file to be download, thanks!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service