လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ ထူးျခားေသာ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား - အပိုင္း (၇)

Great Scott ! (ႀကီးျမတ္ေသာ စေကာ့ထ္)

သူခိုးမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအဆံုး Great Scott! (ႀကီးျမတ္ေသာ စေကာ့ထ္) ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းထဲမွ Scott (စေကာ့ထ္) ဆိုသူသည္ General Winfield Scott ( 1786-1866) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝင္းဖီးလ္ စေကာ့(ထ္) (၁၇၈၆-၁၈၆၆) ဆိုသူတစ္ဦးကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ သူသည္ (၁၈၄၁- ၁၈၆၁) ခုႏွစ္အၾကား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးခြင့္အာဏာရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ (တိုးတက္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တို႔ကို ေထာက္ခံေသာ) Whig party (ဝွစ္ဂ္ ပါတီ) ၏ ၁၈၅၂-ခု အတြက္ သမၼတေလာင္းလ်ာထားခံသူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ၁၈၄၆ မွ ၁၈၄၈ ခုႏွစ္ထိ ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ မကၠဆီကန္- အေမရိကန္စစ္ပြဲတြင္ သူ၏ ပါဝင္စြမ္းေဆာင္ခဲ့မႈက႑အတြက္ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရသည့္ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။


ဤစကားလံုးစု၏ မူရင္းဇစ္ျမစ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေပၚ အျခားယူဆခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ နာမည္ႀကီး ဝတၱဳေရးဆရာႀကီး Walter Scott (ဝဲလ္တာစေကာ့) လည္းပါဝင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Winfield (ဝင္းဖီးလ္ဒ္)က ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရပါသည္။ Great God ! (ႀကီးျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္!) (ျမန္မာလို - အမေလး ဘုရားေရ !) ဟူ၍ အာေမဋိတ္သံမ်ိဳးျပဳရာတြင္ ပိုမိုနားေထာင္ေကာင္းေစမည့္ Great Scott ! (ႀကီးျမတ္ ေသာ စေကာ့ထ္) အား ေျပာင္းလဲသံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူႀကိဳက္မ်ားသည္ ယူဆခ်က္မွာလည္း Scott (စေကာ့ထ္) ႏွင့္ God (ေဂါ့ဒ္) ဆိုေသာစကားလံုးတို႔၏ ကာရန္တစ္ဝက္ကိုက္ညီေနေသာအခ်က္က ကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္မည္မွာ သံသယျဖစ္ ဖြယ္မရွိပါ။

Blog.oxforddictionaries.com မွ Simon Thomas ၏ What’s in a name? Bob’s your uncle and other curious expressions ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။Related Links:
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၁)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၂)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၃)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၄)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၅)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၆)
လူနာမည္မ်ားကို သုံးထားသည့္ အဂၤလိပ္အသုံးအႏွုန္းမ်ား အပိုင္း (၇)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 733

Reply to This

Replies to This Discussion

yep.i do
Thanks

Yes, I like .

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service