ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (ရန္ကုန္) တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပံုျပင္စာအုပ္မ်ား၊ စာေမးပြဲျပင္ဆင္ေလ့လာႏိုင္ေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ အျခားဗဟုသုတရဖြယ္ စာအုပ္အသစ္မ်ား ေရာက္ရွိေနပါသည္။ စာအုပ္မ်ားကို ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္မွ ၁၈ ရက္အတြင္း ျပသထားမည္ျဖစ္ျပီး အသင္းဝင္မ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္ငွါးရမ္းဖတ္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။


အသစ္ေရာက္ရွိထားေသာ စာအုပ္မ်ား စာရင္းကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Views: 311

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service