မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ၾသဂုတ္လအတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 09 95 22 33904 Ext: 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR AUGUST 2017

Easy Computer Basics Windows 10 Edition
by Michael Miller
Barcode # MB007239

Cambridge IGCSE: Computer Science (Workbook)  
by David Watson
Barcode # MB007255

Functional Skills – ICT (Entry Level 3, Level 1 & Level 2)
by FUN  
Barcode # MB007170
Essential Maths Skills for AS/A-level: Economics
by Peter Davis
Barcode # MB007253

Cambridge Checkpoint English 1     
by John Reynolds
Barcode # MB007223
GCSE Success: English Language & Literature
by Paul Burns
Barcode # MB007254

Essential Reading 1 (Student book)
by Chris Gough
Barcode # MB007235

Effective Reading 1
by Chris Gough
Barcode # MB007234

GCSE Success: Combined Science
by Tom Adams
Barcode # MB007272

Edexcel GCSE (9-1): Combined Science
by Mark Levesley
Barcode # MB007279

GCSE Combined Science for Edexcel (9-1) – Exam practice workbook
by GCS
Barcode # MB007185

Problem Solving Made Easy (Ages 7-9)
by Carol Vorderman
Barcode # MB007307

DK: Get Ready for School – Colours and Shapes
by Penny Coltman
Barcode # MB005795

Edexcel GCSE Maths Higher
by Steve Cavill
Barcode # MB007200

Edexcel AS/A Level Physics 1  
by Miles Hudson
Barcode # MB007242

GCSE Physics for Edexcel 9-1 – The Revision Guide
by GCS   
Barcode # MB007177

GCSE Physics for Edexcel 9-1 – Exam Practice Workbook
by GCS

Barcode # MB007127
GCSE Success: Chemistry – Exam Practice Workbook 
by Dan Evans
Barcode # MB007260

GCSE Chemistry for Edexcel 9-1 – The Revision Guide    
by CGP
Barcode # MB007195
GCSE Chemistry for Edexcel 9-1 – Exam Practice Workbook
by CGP   
Barcode # MB007196

GCSE Success: Biology Exam Practice Workbook
by Tom Adams
Barcode # MB007258

GCSE Biology for Edexcel 9-1 – The Revision Guide
by GCP
Barcode # MB007194
GCSE Biology for Edexcel 9-1 – Exam Practice Workbook
by GCP
Barcode # MB007187

GCSE Combined Science for Edexcel (9-1)
by GCS
Barcode # MB007186

ACCA Paper F3, Paper FFA – Revision Question Bank  
by ACCA
Barcode # MB007261
Edexcel GCSE – Business: Introduction to Small Business (Student Book)
by Alain Anderton
Barcode # MB007246

DK: Essential World Atlas – A comprehensive guide to the word today (9th Edition)
by ESS
Barcode # MB007193
The Real UK – Your need-to-know guide to all things British
by Paul Mason
Barcode # MB007302
Harry Potter and the Cursed Child (Part One & Two)
by John Tiffany
Barcode # MB007319
Usborne First Reading: Woolly Stops the Train
by Rob Lloyd Jones    
Barcode # MG005816

Usborne First Reading: The New Pony   
by Rob Lloyd Jones    
Barcode # MG005814
Usborne First Reading: Pig Gets Lost  
by Rob Lloyd Jones    
Barcode # MG005803

Usborne Young Reading: Icarus The Boy who Flew too High  
by Katie Daynes    
Barcode # MG5937

Usborne Very First Reading: Book 1 Pirate Pat
by Mairi Mackinnon    
Barcode # MG5952

Usborne Very First Reading: Book 2 The Dressing-Up Box
by Mairi Mackinnon
Barcode # MG5949

Usborne Very First Reading: Book 2 Captain Mac
by Russell Punter 
Barcode # MG5953

Usborne Very First Reading: Book 3 A Bus for Miss Moss
by Mairi Mackinnon 
Barcode # MG5950

Usborne Very First Reading: Book 3 Perfect Pet 
by Russell Punter 
Barcode # MG5951

Usborne Very First Reading: Book 4 Bad Jack Fox
by Russell Punter 
Barcode # MG5954

Mae in the Middle: Music Master
by Andrew Fusek Peters 
Barcode # MG5929

Mae in the Middle: Super Sleuth
by Andrew Fusek Peters 
Barcode # MG5930

Tick, Tock Unfix the Clock
by Maureen Haselhurst
Barcode # MG5931

Lickety Kwick and the Mixed-Up Fix
by Maureen Haselhurst 
Barcode # MG5932

Robin Hood: The Silver Arrow and the Slaves
by Lynda Edwards
Barcode # MG005852

Siddhartha and the Swan
by Andrew Fusek Peters 
Barcode # MG005815

About Earth
by Pauline Cartwright   
Barcode # MG5933

Hiccup and Friends
by Nicole Taylor  
Barcode # MG005811

DK: Big Fanatics Earth – See the world’s most spectacular places
by Jen Green  
Barcode # MG5884

DK: Sophie’s Pull the Tab Play Book
by Dawn Sirett
Barcode # MG5939

DK: Feel and Find Fun – Building Site
by Clare Lloyd
Barcode # MG005759

DK: Get Ready for School – I’m Ready for School
by Dawn Sirett
Barcode # MG005788

An Usborne Flap Book: See Inside Fairyland
by Susanna Davidson
Barcode # MG5941

Views: 221

Reply to This

Replies to This Discussion

Good

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service