မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ဒီဇင္ဘာလ အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ (သုိ႔) မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 09-952233904 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR DECEMBER 2017

Ego is the Enemy: The Fight to Master Our Greatest Opponent
by Ryan Holiday
Barcode # MB007263


Trump: The Art of the Deal

by Donald J. Trump
Barcode # MB007296

My Fight to the Top  

by Michelle Mone
Barcode # MB007298

Real Confidence: Stop feeling small and start being brave
by REA
Barcode # MB007264

Real Focus: Take control and start living the life you want 
by REA  

Barcode # MB007252

The 5 Essential People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts        
by Dale Carnegie   
Barcode # MB007339


English Language: Description, Variation and Context

by Jonathan Culpeper
Barcode # MB007454

English Grammar: An Introduction (3rd Edition)

by Peter Collins 
Barcode # MB007335

Practical Everyday English

by Steven Collins 
Barcode # MB007337

Skills for Effective Writing 1

by SKI
Barcode # MB007344

Skills for Effective Writing 3
by SKI
Barcode # MB007340

Practise & Learn: English for the New Primary Curriculum
by ENG

Barcode # MB007167

Edexcel GCSE Maths (Foundation) – Exam Practice Book

by Steve Cavill
Barcode # MB007256

Edexcel GCSE Maths (Foundation) 

by Marguerite Appleton
Barcode # MB007311

Mathematics GCSE for Edexcel: Homework Book

by Nick Asker
Barcode # MB007274

Edexcel Biology B: Topics 8-10
by Mary Jones
Barcode # MB007303

Do It Yourself: 12 Volt Solar Power
by Michel Daniek
Barcode # MB007269

Business for PUNKS: Break all the Rules – The Brewdog Way
by James Watt
Barcode # MB007251

The IDEAL Team Player 
by Patrick Lencioni

Barcode # MB007215

Brilliant Marketing (3rd Edition)

by Richard Hall

Barcode # MB007299

5 Star Service: How to Deliver Exceptional Customer Service
by Michael Heppell
Barcode # MB007218

Contagious: Why Things Catch On
by Jonah Berger   
Barcode # MB007205

Success in Academic Writing
by Trevor Day
Barcode # MB007342

How to Write Better Essays
by Bryan Greetham
Barcode # MB007336

An Usborne Flap Book: See Inside LONDON
by Rob Lloyd Jones
Barcode # MG5982

Giraffes Can’t Dance
by Giles Andreae
Barcode # MG5983

The First Hippo on the Moon
by David Williams
Barcode # MG005733

Usborne Facts of Life: Growing Up
by Susan Meredith
Barcode # MG5986

Superman Annual 2017
by SUP
Barcode # MG5985

Awesome Animal Adventures
by Pauline Cartwright
Barcode # MG5934

Little Explorers A: Look!
by Gill Budgell
Barcode # MG004982
 

Little Explorers 1: Daisy is Ill
by Gill Munton
Barcode # MG004981

Views: 161

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service