မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ဒီဇင္ဘာလအတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

09 95 22 33904 Ext: 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR DECEMBER 2018

New Inspiration 2 – Student’s Book
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007581

New Inspiration 2 – Workbook
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007580

New Inspiration 2 – Teacher’s Book
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007579
New Inspiration 3 – Student’s Book
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007598

New Inspiration 3 – Workbook
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007596
New Inspiration 3 – Teacher’s Book
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007665

New Inspiration 3 – Student’s Book
by Judy Garton-Sprenger
Barcode # MB007588

New Inspiration 3 – Workbook
by Garton-Sprenger
Barcode # MB007595

New Inspiration 3 – Teacher’s Book
by Garton-Sprenger
Barcode # MB007583

Cambridge English: FIRST for Schools 2 with Answers
by CAM
Barcode # MB007659

Cambridge Grammar for PET with Answers
by Louise Hashemi
Barcode # MB007534

Cambridge Certificate in Advanced English 5 with Answers
by CAM
Barcode # MB007703

Cambridge Study Speaking
by Kenneth Anderson
Barcode # MB007518

Dragon Gold
by Shoo Rayner
Barcode # MG5987

Were Wolf Club Rules Poems
by Joseph Coelho
Barcode # MG6013

The BFG
by Roald Dahl
Barcode # MG6001

Adventure of the Steampunk Pirates: Rise of the Slippery Sea Monster
by Gareth P. Jones
Barcode # MG6037

Fox Investigates: A Brush with Danger
by Adam Frost
Barcode # MG6026

Ogres Do Disco
by Kirsty McKay

Barcode # MG6038
The Silly Book of Weird and Wacky Words 
by Andy Seed
Barcode # MG6004
Doctor Noel Zone Presents Danger is Still Everywhere    
by David O’Doherty
Barcode # MG6006
The Secret Railway
by Wendy Meddour   
Barcode # MG6024

Freaky & Fearless
by Robin Etherington
Barcode # MG5998

GRRRRR!
by Rob Biddulph
Barcode # MG6041

Superbot and the Terrible Toy Destroyer
by Nick Ward
Barcode # MG6040

We Love You, Hugless Douglas
by David Melling
Barcode # MG6054

Professor McQuark and the Oojamaflip
by Lou Treleaven
Barcode # MG6055

How the Library (NOT the prince) Saved Rapunzel
by Wendy Meddour   
Barcode # MG6045

Blue & Bertie
by Kristyna Litten   
Barcode # MG6047

Oliver & Patch
by Claire Freedman   
Barcode # MG6052

Shifty McGifty and Slippery Sam: The Cat Burglar
by Tracy Corderoy   
Barcode # MG6046

Monty the Hero
by Steve Smallman
Barcode # MG6056

How to Be a Viking
by Cressida Cowell   
Barcode # MG6048

Views: 181

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service