မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ဇန္နဝါရီလအတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

09 95 22 33904 Ext: 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR JANUARY 2019

Food Stories
by Daniel Barber
Barcode # MG6506


Crime Stories
by Ceri Jones
Barcode # MG6536

Animal Stories
by Daniel Barber
Barcode # MG6533

American Stories
by Lesley Thompson
Barcode # MG6504


Love Stories
by Lesley Thompson
Barcode # MG6541

Mysteries Stories
by Daniel Barber
Barcode # MG6523


Science Fiction Stories
by Ceri Jones
Barcode # MG6505

Horror Stories
by Ceri Jones
Barcode # MG6507


World Stories
by Angela Llanas
Barcode # MG6537


Travel Stories
by Lesley Thompson
Barcode # MG6525

 

Adventure Stories
by Jo Hathaway
Barcode # MG6509

 

The Many Worlds of Albie Bright
by Christopher Edge
Barcode # MG5992

Ted Rules the World
by Frank Cottrell Boyce
Barcode # MG6035

 

Good Dog Lion
by Alexander McCall Smith
Barcode # MG6036

Izzy: The Invisible
by Louise Gray
Barcode # MG6031


Mr. Baboomski and the Wonder Goat
by Richard Joyce
Barcode # MG5996

 

SIX
by M.M. Vaughan
Barcode # MG5995

 

How to Capture an Invisible Cat
by Paul Tobin
Barcode # MG5988


SpongeBob Squarepants: Talent Show
by Michael Watts

Barcode # MG6038


The Silly Book of Weird and Wacky Words 
by Andy Seed
Barcode # MG6321

The Penguin of Madagascar: The Lost Treasure of the Golden Squirrel    
by Nicole Taylor
Barcode # MG6326

SHREK

by Annie Hughes
Barcode # MG6323

 

Teenage Mutant Ninja Turtles: Rise of the Turtles  
by Fiona Davis
Barcode # MG6317

 

The Jungle Book: The Cobra’s Egg
by Michael Watts
Barcode # MG316

 

Kung Fu Panda
by Fiona Beddall
Barcode # MG6337

 

Mr Bean
by Robin Newton
Barcode # MG6342

 

The Adventure of Tin Tin: Danger at Sea
by Nicole Taylor
Barcode # MG6379

 

Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs
by Nicole Taylor   
Barcode # MG6394

 

Teenage Mutant Ninja Turtles: Donnie’s Robot  
by Fiona Davis   
Barcode # MG6339


SpongeBob Squarepants: Doodlebob
by Michael Watts   
Barcode # MG6350

 

Puss in Boots: The Gold of San Ricardo
by Fiona Davis   
Barcode # MG6354

 

Peanuts: The Ice-Skating Competition
by Sarah Silver
Barcode # MG6355

 

The Clever Crab
by Mariam Seedat   
Barcode # MG6143

 

The Working Months
by Travis Baker   
Barcode # MG6217

 

The Three Little Mice
by Lily Erlic   
Barcode # MG6220

 

Rainbow Children
by Vicki Cameron   
Barcode # MG6147

 

What is Budu?
by Billie Huban   
Barcode # MG6216

 

The Smart Cat
by Sally Crust   
Barcode # MG6219

 

The Honest Woodcutter
by Kate Rio   
Barcode # MG61232

 

The Three Little Pigs
by Travis Baker   
Barcode # MG6246

 

The Farmer and the Beet
by Jeremy David
Barcode # MG6222

 

Rumpelstiltskin
by Travis Baker   
Barcode # MG6209

 

The Greedy Frog
by Dan Phelps   
Barcode # MG6401

 

Uncle Bobby and the Pirates
by Don MacMillan   
Barcode # MG6424

 

Comet Boy
by Melanie Jackson   
Barcode # MG6397

Views: 174

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service