မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို မတ္လအတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 09 95 22 33904 Ext: 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MARCH 2018

GCSE Success: Computer Science
by GCS
Barcode # MB007275
Revise Edexcel Functional Skills Level 1: Information and Communication Technology  
by Alison Trimble
Barcode # MB007306 

Mathematics GCSE for Edexcel Homework Book: Foundation
by Nick Asker
Barcode # MB007277

Essential Maths Skills for AS/A-level: Business
by Charlotte Wright
Barcode # MB007257
GCSE Success: Maths Foundation Tier (Practice Test Papers)     
by Mike Fawcett
Barcode # MB007276
GCSE Success: Maths Higher Tier (Practice Test Papers)     

by Mike Fawcett
Barcode # MB007259

Edexcel A Level: Physics 1
by Mike Benn
Barcode # MB007314

Edexcel GCSE (9-1): Physics
by Mark Lavesley
Barcode # MB007301

Key Questions “O” Level Physics MCQs
by Lindy Han
Barcode # MB007168

Collins: Science Skills A Level Biology
by Mike Boyle
Barcode # MB007273

Edexcel AS/A-Level Year 1: Biology B
by Martin Rowland
Barcode # MB007313

Edexcel A-Level Year2: Biology B
by Mary Jones
Barcode # MB007267
Cambridge Checkpoint English 1 (Workbook)
by John Reynolds
Barcode # MB005795

Get ready for Cambridge Primary Checkpoint English: Test Practice Book
by Emma Danihel
Barcode # MB007222

Complete English for Cambridge Secondary 1 (Stage-9): Writing and Grammar Practice Book
by Julian Pattison
Barcode # MB007232
Ready to Write 1 (4th Edition)
by Karen Blanchard
Barcode # MB00734
Tree or Three?: An Elementary Pronunciation Course (2nd Edition)
by Ann Baker
Barcode # MB007343 

From Writing to Composing: An introductory Composition Course   
by Beverly Ingram
Barcode # MB007346
ACCA Revision Question Bank: Paper F1, Paper FAB
by ACC

Barcode # MB007200
ACCA Revision Question Bank: Paper F2, Paper FMA 
by ACC
Barcode # MB007203

Electronic Audio Circuits Sourcebook – Volume 1    
by ELE
Barcode # MB007266
New Drawing & Painting 1

by NEW   
Barcode # MB007322

New Drawing & Painting 1 (Teacher’s Book)
by NEW
Barcode # MB007258 

Ripley’s Believe It or Not!
by Geoff Tibballs
Barcode # MG5984

I Wandered Lonely as a Cloud
by Ana Sampson
Barcode # MB007441

The Origins of the Modern World
by Robert B. Marks
Barcode # MB007188

Inforpedia 2017
by NAT
Barcode # MB007453

The Usborne Start to Read Activity book
by USB
Barcode # MG5946

Views: 226

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service