မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ဇြန္လလယ္အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 09-95 22 33904 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MID JUNE 2017

Essential Maths Skills for AS/A-Level Computer Science
by Gavin Craddock
Barcode # MB007243
Edexcel GCSE Computer Science: Principle of Computer Science  
by Steve Cushing
Barcode # MB007244

Cambridge IGCSE: Computer Science (Coursebook)
by Sarah Lawrey
Barcode # MB007241
Edexcel IGCSE (9-1): Computer Science   
by Chris Charles
Barcode # MB007240

The Miracle Morning: The 6 habits that will transform your life before 8AM    
by Hal Elrod
Barcode # MB007268
Uncommon Games & Icebreakers
by Jim Burns
Barcode # MB007155

How to Ace the English Language
by Dr K E Patrick
Barcode # MB007295

Collins: GCSE Science 9-1 Skills Booster (2nd Edition)
by Mark Levesley  
Barcode # MB007248

Get Ready for Scool: Number Skills
by DK   
Barcode # MB005793

Get Ready for School: 1 2 3    
by DK  
Barcode # MB005776

Get Ready for School: Matching and Sorting
by DK
Barcode # MB005794

Science Skills: A Level Physics  
by Ian Galloway
Barcode # MB007247

Science Skills: A Level Chemistry
by Chris Conoley
Barcode # MB007265

Aquaculture: Introduction to aquaculture for small farmers (3rd Edition)
by Kenn Christenson  
Barcode # MB007181

From Bags to Blenders: The Journey of a Yorkshire Businessman  
by Gordon Black

Barcode # MB007214
The Cover Letter Book: How to write a winning letter that really gets noticed
by James Innes  
Barcode # MB007212

Handwriting Made Easy   
by Carol Vorderman
Barcode # MG5902
Handwriting Made Easy
by Brenda Apsley   
Barcode # MG5901
Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team
by Jurgen Appelo
Barcode # MB007250

Think Simple: How smart leaders defeat complexity  
by Ken Segall   
Barcode # MB007199

The Challenger Customer
by Brent Adamson     
Barcode # MB007201
Find Your Extraordinary
by Jessica Herrin    
Barcode # MB007211
Quite Leadership
by Carlo Ancelotti
Barcode # MB007238
A Midsummer Night’s Dream
by William Shakespeare     
Barcode # MB005982

King Richard III
by William Shakespeare     
Barcode # MB005981

Views: 147

Reply to This

Featured Discussions

© 2018   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service