မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို ေမလလယ္အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 011-203114 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MID MAY 2017

Cambridge English: Starters 9 (Student’s Book)
by Cambridge University
Barcode # MB007294
Cambridge English: Starters 9 (Teacher’s Book)
by Cambridge University
Barcode # MB007286

Cambridge English: Movers 9 (Student’s Book)
by Cambridge University
Barcode # MB007284

Cambridge English: Movers 9 (Teacher’s Book)
by Cambridge University
Barcode # MB007285

Cambridge English: Flyers 9 (Student’s Book)
by Cambridge University
Barcode # MB007288
Cambridge English: Flyers 9 (Teacher’s Book)
by Cambridge University
Barcode # MB007289

Cambridge: Common Mistakes at KET and how to avoid them
by Liz Driscoll   
Barcode # MB007293

Cambridge: Common Mistakes at PET and how to avoid them
by Liz Driscoll   
Barcode # MB007290

Collins: Easy Learning English Vocabluary
by Collins
Barcode # MB007179
Collins: Easy Learning Writing
by Collins
Barcode # MB007191
Collins: Easy Learning English Conversation 1
by Collins
Barcode # MB007192

Everyday English Grammar  
by Steven Collins  
Barcode # MB007190

The Pressure Principle
by Dr Dave Alred Mbe   
Barcode # MB007237
The Google Checklist: Marketing Edition 2016   
by Amen Sharma
Barcode # MB007189

Working with Mindfulness
by Dr Michael Sinclair   
Barcode # MB007202

The Outward Mindset: Seeing beyond ourselves
by OUT
Barcode # MB007219

Life Leverage
by Rob Moore
Barcode # MB007204

Ambition: Why it’s good to want more and how to get it
by Rachel Bridge  
Barcode # MG005760

The Idea in You: How to find it, build it and change life  
by Martin Amor
Barcode # MB007236
Meaningful: The story of ideas that fly
by Bernadette Jiwa
Barcode # MB007208

Growing Herbs: A guide to growing herbs at home for beginners
by Charlie Hughes
Barcode # MB007184

Crochet Borders
by Edie Eckman
Barcode # MB006192
Big Day Out
by Jacqueline Wilson   
Barcode # MG006039
Magic Molly: The Clever Little Kitten
by Holly Webb
Barcode # MG005123
The Horror of the Nights  
by Anthony Masters   
Barcode # MG005822

The Haunted Surfboard
by Anthony Masters    
Barcode # MG005846
Cast Away
by Caroline Pitcher    
Barcode # MG005851
My Brother’s a Keeper
by Michael Hardcastle     
Barcode # MG005855
Mattew’s Goals
by Michael Hardcastle     
Barcode # MG005823

The Monkey King
by Rosemary Border    
Barcode # MG005835

The Emperor’s New Clothes and Other Stories
by Hans Christian Andersen    
Barcode # MG005827

Treasure Island
by Robert Louis Stevenson  
Barcode # MG005831
The Prince and the Pauper  
by Mark Twain
Barcode # MG005833

The Canterville Ghost and Other Stories
by Oscar Wilde  
Barcode # MG005854

Great Expectations
by Charles Dickens
Barcode # MG005834

Dr Jekyll and Mr Hyde and Other Stories
by Robert Louis Stevenson 
Barcode # MG005821

Frankenstein
by Mary Shelley
Barcode # MG005828

The Mayor of Casterbridge
by Thomas Hardy
Barcode # MG005844

Usborne Young Reading: The Story of Football
by Rob Lloyd Jones
Barcode # MG005649

Usborne First Reading: How the Whale got his Throat
by Anna Milbourne    
Barcode # MG005807

The Golem
by Gaby Halberstam    
Barcode # MG005847

Rama and Sita
by Malachy Doyle     
Barcode # MG005824

Katy
by Jacqueline Wilson    
Barcode # MG5892

Diary of a Wimpy Kid: Old School
by Jeff Kinney    
Barcode # MG5888

Demigods and Magicians
by Rick Riordan    
Barcode # MG005825

How to Train your Dragon: How to Cheat a Dragon’s Curse
by Cressida Cowell    
Barcode # MG5890

BOY
by Roald Dahl    
Barcode # MG005829

The Rabbit who wants to fall asleep
by Carl-Johan Forssen Ehrlin    
Barcode # MG5903

Usborne Picture Books: The Easter Story
by Russell Punter    
Barcode # MG5900

Views: 139

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service