မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို စက္တင္ဘာလလယ္ အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 09 95 22 33904 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR MID SEPTEMBER 2017

Cambridge International AS and A Level: Computer Science Coursebook
by Sylvia Langfield
Barcode # MB007270

Markets, Consumers and Firms: Theme 1 for Edexcel AS and A Level Economics B
by Nancy Wall
Barcode # MB007308

Revision Guide to AS and A Level Economics B: Theme 1 & 2 of Edexcel’s Economics B
by Nancy Wall

Barcode # MB007225

Edexcel International GCSE (9-1): English Language A (SB) 

by Roger Addison  
Barcode # MB007305
IELTS Preparation and Practice: Reading & Writing Academic

by Bridget Aucoin
Barcode # MB007233

IELTS Preparation and Practice: Reading & Writing General Training
by Denise Young
Barcode # MB007224

Theory and Concepts of English for Academic Purposes
by Ian Bruce  
Barcode # MB007334

Edexcel GCSE (9-1): Biology
by Mark Levesley
Barcode # MB007262

Mathematics GCSE for Edexcel Foundation (SB)  
by Karen Morrison
Barcode # MB007310

Mathematics GCSE for Edexcel Higher (SB)  
by Karen Morrison
Barcode # MB007309

Cambridge IGCSE: Geography (2nd Edition)

by Paul Guinness
Barcode # MB007249

Arduino Project Handbook

by Mark Geddes
Barcode # MB007220

The CV Book (3rd Edition)
by James Innes  

Barcode # MB007213

Dealing with Difficult People
by Roy Lilley
Barcode # MB007210

Be a Great Problem Solver Now!
by Andrian Reed
Barcode # MB007209

Work Rules!
by Laszlo Bock
Barcode # MB007206

Mission: How the Best in Business Break Through
by Michael Hayman

Barcode # MB007216
The Art of Client Service (3rd Edition)

by Robert Solomon  
Barcode # MB007217

Alex Ferguson with Michael Moritz Leading
by Alex Ferguson
Barcode # MB007300
The Student Phrase Book
by Jeanne Godfrey  
Barcode # MB007338
Edexcel International GCSE (9-1): English Literature (SB)
by Greg Bevan
Barcode # MB007304
DK Eyewitness: Judaism   
by DK
Barcode # MB007312

The Accidental Secret Agent  
by Tom McLaugh Lin  
Barcode # MG5979

The 65-Storey Treehouse
by Andy Griffiths   
Barcode # MG5978

Too Much Trouble
by Tom Avery  
Barcode # MG5955

Diary of a Wimpy Kid: Mad Libs
by Patrick Kinney
Barcode # MG5948

Shrinking Violet
by Jean Ure  
Barcode # MG5938

Billionaire Boy
by David Williams  
Barcode # MG5945

Digger
by Terry Pratchett  
Barcode # MG005830

The Secret Life of Daisy Fitzjohn
by Tania Unsworth  
Barcode # MB007297

Views: 388

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service