မႏၱေလးၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ အသင္း၀င္မ်ားႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ New Resources ကို စက္တင္ဘာလ အတြက္ အသစ္တင္ေပးလုိက္ပါတယ္ရွင္။ အသင္း၀င္မ်ား ငွားရမ္းဖတ္ရႈႏုိင္ၿပီး အသင္း၀င္မဟုတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ စာၾကည့္တုိက္ အတြင္း အခမဲ့ ဖတ္ရႈ ႏုိင္ပါသည္။ အသင္း၀င္လုိပါ ဓာတ္ပံု (၂) ပံု၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ (သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ မူရင္း ႏွင့္အတူ တစ္ႏွစ္စာ အသင္း၀င္ေၾကး ၁၅၀၀၀က်ပ္ ျဖင့္ ရံုးဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္ရွင္။

အေသးစိတ္သိရိွလုိပါက

British Council - Mandalay

02-33904, 011-203114 Ext 801

အခန္းအမွတ္ 6-7၊ SY တိုက္တန္း၊

လမ္း ၃၀၊ ၇၇ ႏွင့္ ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလး။

NEW RESOURCES FOR SEPTEMBER 2016

Beginning ASP.NET 4.5.1 in C# and VB
by Imar Spaanjaars
Barcode # MB007099

Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework  
by Andrew Troelsen
Barcode # MB007170

AS and A Level Applied ICT
by Gina Cohen  
Barcode # MB007065
Serious Creativity
by Edward Debono
Barcode # MB006997

Even Happier – A gratitude journal for daily joy and lasting fulfilment      
by Tal Ben-Shahar, Ph.D
Barcode # MB007144
Politics – A complete introduction
by Dr Peter Joyce
Barcode # MB007058

Cambridge IGCSE: Economics workbook  
by Susan Grant
Barcode # MB006812

Macroeconomics for Dummies
by Manzur Rashid, Ph.D
Barcode # MB007090

Cambridge English – Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (Student’s Book)
by Guy Brook-Hart
Barcode # MB006588

Cambridge English – Complete IELTS Bands 6.5-7.5 (Teacher’s Book)
by Guy Brook-Hart
Barcode # MB006598

Cambridge International AS and A Level: English Language
by Mike Gould
Barcode # MB007140

Cambridge International Examinations: English Language for Cambridge International AS & A Level
by Dr Julian Pattison
Barcode # MB007110

Cambridge Checkpoint: English 3
by John Reynolds
Barcode # MB007109

Improve your skills: Use of English for Advanced with Answer Key
by Malcolm Mann
Barcode # MB007128

Young Explorers 1: Phonics Workbook
by Mcmillan English Explorers
Barcode # MB006137

Complete Physics for Cambridge IGCSE – Revision Guide (Third Edition)
by Sarah Lloyd
Barcode # MB007069

Edexcel A Level: Chemistry 1
by Graham Curtis
Barcode # MB007070

Edexcel Biology B – Topics 1 and 2
by Mary Jones  
Barcode # MB007066

Edexcel Biology B – Topics 3 and 4
by Mary Jones  
Barcode # MB007067
Beginner RC Planes
by RCA   
Barcode # MB007082
Define Yourself & Become the Architect of Your Future
by Monalisa Chukwuma
Barcode # MB007068
Heros: Chamber of Nothing  
by Cathy Forde
Barcode # MB007057
Heros: Already Dead
by Tom and Tony Bradman
Barcode # MB007056

Heros: The Death of Jude Hill
by Richard Conlon
Barcode # MB007055

William & Catherine’s New Royal Family: Celebrating the arrival of Princess Charlotte
by Ian Llyod
Barcode # MB007103

Big Day Out
by Jacqueline Wilson
Barcode # MB006063

BaBar’s Gallery
by Laurent De Brunhoff
Barcode # MG5873

Views: 269

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service