မသိသာေသာျခားနားခ်က္မ်ား - normal ႏွင့္ ordinary ၊ sometime, sometimes ႏွင့္ some time ၊ envy ႏွင့္ jealousy

Normal ႏွင့္ Ordinary တို႔၏ ျခားနားခ်က္


normal သုံးမလား၊ ordinary သုံးမလားဆိုတာ အသံုးျပဳေသာ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ အနက္တူစကားလံုး မ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါတယ္။


သို႔ရာတြင္ ၄င္းတို႔မွာ မသိသာေသာ ျခားနားခ်က္မ်ားေတာ့ရွိပါတယ္။ Normal က စံႏႈန္းမ်ား/သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေသာ သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ Ordinary မွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခား သိသာေစေသာ စ႐ိုက္လကၡaဏာမ်ားမရွိပါ။ တစ္စံု တစ္ေယာက္/တစ္စံုတစ္ခုက အမ်ားၾကားမွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ လုပ္ေပးမည့္အရာ ဘာမွမရွိပါ။


အမွန္တကယ္ေတာ့ normal သည္ '၀န္ႀကီး' ေသာ၊ အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ႏိုင္ေသာ loaded စကားလံုးျဖစ္၍ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ရွိသူမ်ား (သို႔) တိုးတက္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးေသာ သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရာမွာ ထိုစကားလံုးကို ေရွာင္ပါတယ္။ Average (သို႔) typical ကဲ့သို႔ေသာ ၾကားေနစကားလံုးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါတယ္။


Sometime, sometimes ႏွင့္ some time တို႔၏ ျခားနားခ်က္


Sometimes က 'တစ္ခါတစ္ရံ' လို႔ ေျပာလိုတဲ့အခါ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။

  • E.g. I sometimes think that life after death would be more beautiful. (ေသၿပီးေနာက္ ဘ၀က ပိုၿပီးေတာ့လွပလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခါတစ္ရံ ထင္မိပါတယ္။)


Sometime ကေတာ့ 'လုပ္ေတာ့လုပ္မယ္ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေတာ့လဲဆိုတာ မေသခ်ာ' တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။ 'တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္' လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

  • E.g. I shall go to London sometime in the near future. (မၾကာခင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လန္ဒန္ကို သြားဦးမွာပါ။)


Some time က 'အခ်ိန္နည္းနည္း' လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။

  • E.g. Please give me some time. (ကၽြန္ေတာ့္ကို အခ်ိန္နည္းနည္းေလာက္ေပးပါ။)


Envy ႏွင့္ Jealousy တို႔၏ ျခားနားခ်က္

Envy ဆိုတာ တျခားသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အရာတစ္ခုခုကို သင္လိုခ်င္ တပ္မက္တာကို ေဖာ္ျပရာ၌ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ေသာ စကားလံုးျဖစ္ပါတယ္။

  • E.g. My neighbor looked at my new car with envy. (ကၽြန္ေတာ့္အိမ္နီးခ်င္းက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကားသစ္ကို လိုခ်င္တပ္မက္စြာ ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။)


Jealousy ကိုေတာ့ မိမိပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အရာတစ္ခုခုကို ဆံုး႐ံႈးရမွာကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ၌ အသံုးျပဳပါတယ္။

  • E.g. I'm not jealous of my boyfriend; I trust him, and know he would never do anything to hurt me. (ကၽြန္မ ရည္စားကို ကၽြန္မ သ၀န္မတိုပါ။ သူ႕ကို ကၽြန္မ ယံုၾကည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ နာက်င္ေအာင္ သူ ဘာမွ မလုပ္ဘူးဆိုတာ သိေနတယ္။)


www.quora.com မွ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ဆီေလွ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1157

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service