ဆံစ မွ ေျခဖ်ားထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း- ၄ (Nose)


ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ႏွာေခါင္း (Nose)ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

ႏွာေခါင္း(Nose)ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ စကာလံုးမ်ား

He blows his nose.(ႏွပ္ညွစ္သည္။)

She wrinkled her nose in disgust.(မႏွစ္သစ္သည့္ပံုစံျဖင့္ ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕သည္)

Stop picking your nose.(ႏွာေခါင္းႏိႈက္တာ ရပ္ေတာ့)

He punched the man on the nose.(ႏွာေခါင္းတည့္တည့္ကို လက္သီးျဖင့္ထိုးသည္)

Police dogs have good nose and can follow criminals trails.(ရဲေခြးမ်ား အနံ႕ခံေကာင္း၍ လူဆိုးမ်ားေနာက္သို႔ လိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္)

The nose of airplane (ေလယာဥ္ ဦးပိုင္း)

He brought the plane’s nose up and made a perfect landing.(ေလယဥ္၏ ဦးပိုင္းကို ဆြဲတင္ကာ ေျမျပင္သို႕ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆင္းသက္ႏိုင္ခဲ့သည္)

ႏွာေခါင္း(Nose)ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္သံုးေသာ စကာလံုးမ်ား

nose(present) / nosed(past)/ nosed(past participle)/ nosing(present participle)

There were some journalists nosing about/around. (ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ လွည့္လည္ရွာေဖြၾကသည္။)

The police came in and started nosing into drawers and looking through papers.(ရဲမ်ား ဝင္လာၾကၿပီး အံဆြဲထဲ နဲ႔ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္)

The car nosed out of the side street, its driver peering anxiously around.(ကားဆရာက ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခက္ခက္ခဲခဲ စူးစူးစိုက္စိုက္ ၾကည့္ကာ ကားေခါင္းကို လမ္းထဲက ထြက္ခဲ့သည္)

He carefully nosed his lorry into the small gap.(ယဥ္ေၾကာၾကားထဲသို႔ ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ကားေခါင္းတည္လိုက္သည္)

The plane nosed (down) cautiously through the dense cloud. (တိမ္ထူထူကို ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ေလယာဥ္ဦးတည္ ဆင္းခဲ့သည္)

The taxi nosed its way into the middle lane. (အလယ္လမ္းက်ဥ္းေလးထဲသို႔ ေခါင္းတည္သည္)

A dog is nosing into an old rucksack.(ေက်ာပိုးအိတ္ကို ေခြးက အနံ႔ခံသည္)
Timmy nosed out a rat.(ၾကြက္နံ႕ရသည္)
He nose about in the meat safe.(ေၾကာင္အိမ္ထဲတြင္ အနံ႔ခံ၍ စားစရာလိုက္ရွာသည္)

အျခားအသံုးအႏႈန္းမ်ား

cut of one’s nose to spite one’s face [IDM] သူမ်ားမေကာင္းႀကံကိုယ့္ေဘးဒဏ္ထိ

get up sb’s nose. [IDM] ကသိကေအာက္ျဖစ္သည္
- Her remarks really got up my nose ! (သူ႕မွတ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ့္ကို တကယ္ ကသိကေအာက္ျဖစ္တယ္)

have one nose in sth[IDM] စိတ္ပါလက္ပါ စူးစိုက္သည္
- Peter always got his nose in a book. (ပီတာက အၿမဲတမ္း စာအုပ္ကို စိပ္ပါလက္ပါ စူးစူးစိုက္စိုက္ ဖတ္သည္)

have a (good) nose for sth [informal]
- She's got a good nose for a bargain. (သူေစ်းဆစ္တတ္တယ္)
- As a reporter, he had a nose for a good story.(သတင္းေထာက္ျဖစ္ေတာ့ သတင္းေကာင္းေကာင္းရေအာင္ ယူတတ္တယ္)

keep one nose clean [IDM] အမွားကင္းေအာင္/ ဥပေဒႏွင့္ကင္းေအာင္ ေကာင္းေကာင္း ေနသည္
- If you keep your nose clean, you will do will in this firm. (မင္းသာ ေကာင္းေကာင္းေနရင္ မင္းဒီကုမၸဏီမွာ လုပ္လို႔ရတယ္)

keep one’s/ sb’s nose to the grindstone [IDM] လက္ေၾကာတင္းသည္

look down one’s nose at sb/ sth [IDM] အထင္ေသးသည္
- They look down their nose at people less successful than themselves. (သူတို႔ေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမရွတဲ့သူေတြကို သူတို႔က အထင္ေသးၾကတယ္)

nose to tail [IDM] ယဥ္တစ္စီးႏွင့္ တစ္စီး ေခါင္းျခင္းအၿမီးခ်င္းဆက္လွ်က္၊ ကပ္လွ်က္
- Cars crawling nose to tail for miles.

on the nose [IDM] ေရေရလည္လည္၊ ကြက္တိ
- You’ve hit it on the nose! (hit=သေဘာေပါက္သည္)
- Her description of the play was really on the nose. (ျပဇာတ္မွာ သူတင္ျပသြားတာ ကြက္တိပဲ)

poke/ stick one’s nose into sth [IDM] ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သည္ကို ဝင္စြက္သည္
- Don’t poking your nose into other’s business! (သူမ်ားကိစၥ ဝင္မစြက္ဖက္နဲ႔)

put sb’s nose out of joint [IDM] မထီတရီလုပ္သည္

turn one’s nose up at sth [IDM] ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕သည္
- She turns her nose up at my small donation. (ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေလးလွဴတာကို သူႏွာေခါင္း႐ႈံ႕ တယ္)

(right) under sb’s (very) nose [IDM] မ်က္စိေအာက္မွာ
- I put the bill under his nose so that he couldn’t miss it. (သူေတြ႕ေအာင္လို႔ ေငြရွင္းေျပစာကို သူ႔မ်က္စိေအာက္မွာ ခ်ထားလိုက္တယ္)
- They were having an affair under my very nose, I didn’t even realize! (သူတို႔ကိစၥ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိေရွ႕မွာတင္ ျဖစ္တာေတာင္မွ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ဘူး)

with one’s nose in the air [IDM] ေခါင္းေမာ့ ရင္ေကာ့လ်က္၊ အထင္ႀကီးတစ္ခြဲသားႏွင့္
- She walked straight past us with her nose in the air. (သူမက အထင္ႀကီးတစ္ခြဲသားနဲ႔ ေခါင္ေမာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနားမွ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားသည္)

nose about/ around/ round [Phr V] ဟိုၾကည့္ ဒီၾကည့္ / ဟိုေမး ဒီေမးလုပ္သည္
- I caught him nosing around my garden. (ကၽြန္ေတာ့္ ဥယ်ာဥ္နားမွာ ဟိုရွာဒီရွာ လုပ္ေနတဲ့ ေကာင္ကို မိၿပီ)

nose sth out [Phr V] ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ ရွာသည္
- Reporters are nosing out all the detail of the affair. (ဒီကိစၥကို သတင္းေထာက္ေတြ ေစ့ေစ့ စပ္စပ္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ လိုက္ေနၾကသည္)

by a nose ႏွာတစ္ဖ်ားအသာစီးရသည္
- My horse won but only by a nose. It was a very exciting finish.(ကၽြန္ေတာ့္ျမင္းက ႏွာတစ္ဖ်ားအသာ ေလးနဲ႔ႏိုင္သြားတယ္၊ ဒါေတာ္ေတာ္ စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ အဆံုးသတ္ပဲ)

အျခားစကားလံုးမ်ာႏွင့္ တြဲသံုးေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ား

Nosebag = ျမင္းစာအိတ္
Nosebleed = ႏွာေခါင္းေသြးယိုျခင္း (have a nosebleed)
Nosedive = ေလယဥ္ေခါင္းစိုက္ထိုးဆင္းျခင္း၊ ေစ်းထိုးက်ျခင္း
Nosegay = ပန္းစည္း
Nose ring = နဖားကြင္း

Nosey (adj) စပ္စုေသာ
- Don’t be so nosey! It’s none of your business. (လာမစပ္စုနဲ႔ မင္းအေၾကာင္းမပါဘူး)
- She is a quite nosey girl. (သူက ေတာ္ေတာ္ စပ္စုတတ္တဲ့ ကေလးမပဲ)

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာလိုၾကသူတိုင္း ေဝါဟာရၾကြယ္ဝကာ အလ်င္းသင့္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ရည္ရြယ္ေရးသား လိုက္ပါသည္။

ေအာင္ကိုဦး(UMK)
Phone: (95) 9 421752568
Email: siraungkou.umk@gmail.com
Face book: www.facebook.com/aungkou
www.siraungkou-umk.weebly.com

Views: 1708

Attachments:

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

thank you so much for this discussion

Thanks

thank
Some children have nosebleed in this hot weather.Be careful them.Thank u.

Thank you so much for your sharing . 

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service